Kosten lijkbezorging en uitvaart bij overlijdensschade

Naast dat bij een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of andere gebeurtenis een gedupeerde gewond kan raken en letselschade oploopt, komt het helaas ook voor dat er sprake is van dodelijke afloop. Het slachtoffer overlijdt door het ongeval.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

 

Schadevergoeding bij letselschade en overlijden

Als voor het ontstaan van het ongeluk iemand anders aansprakelijk is, kan er een schadevergoedingsverplichting ontstaan. Bij letselschade is dat gebaseerd op artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. Bij overlijden, overlijdensschade genoemd, is dat artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek. De juridische uitwerking in de praktijk is geheel verschillend. Kortweg moet bij letselschade alle redelijkerwijs aan het ongeval toe te rekenen schade worden vergoed aan het slachtoffer. Het gaat hierbij om iedere denkbare schade die het slachtoffer met letselschade lijdt. Bij overlijdensschade krijgt de aansprakelijke partij te maken met de nabestaanden. De mogelijkheid tot het claimen van een schadevergoeding voor overlijdensschade is beperkt tot de limitatief opgesomde schadeposten in het wetsartikel. Éen van die schadeposten zijn de kosten voor lijkbezorging. Wat wordt daaronder begrepen en wat is redelijk?

Kosten lijkbezorging bij overlijdensschade

In lid 2 van het wetsartikel staat de verplichting tot het vergoeden van de kosten van lijkbezorging als volgt omschreven: 

“Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.”

Geen twist zal er ontstaan dat onder de kosten van lijkbezorging zowel wordt begrepen de kosten voor het begraven van de overledene of crematie. Maar wat valt er precies onder de “kosten van lijkbezorging”. Kan worden verwacht –in het kader van de schadebeperkingsplicht- dat wordt bespaart op locatie, aankleding of kring van genodigden? 

Maar ook de passage dat de kosten van lijkbezorging bij overlijdensschade

“in overeenstemming zijn met de omstandigheden van overledene”

roept vraagtekens op. Kan worden verlangd van de aansprakelijke partij dat deze verantwoordelijk is voor de kosten van lijkbezorging in het buitenland en volgens de aldaar geldende tradities?

Definitie lijkbezorging

Wordt gekeken naar andere definities dan beschrijft de Wet op de lijkbezorging artikel 1 dat “Lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachten de wet voorziene wijze.”
De wetgever heeft aansluiting willen zoeken bij artikel 6:108 lid 2 bij dit artikel. De term lijkbezorging dient daarom extensief te worden uitgelegd.

Maar welke kosten vallen onder de lijkbezorging. Volgens de Wet op de lijkbezorging zou het in ieder geval gaan om bijvoorbeeld de kist, de opbaring van overledene, begraven of cremeren en de grafsteen.

Ook rechters hebben zich moeten buigen over de vraag welke kosten redelijkerwijs nog vallen onder de kosten van lijkbezorging in de zin van 6:108 lid 2 en dus kunnen worden toegerekend als schade aan de aansprakelijke partij. Niet wordt uitgesloten dat onder de kosten van lijkbezorging kunnen vallen gewoonten of rituelen binnen een (geloofs)gemeenschap of cultuur.

Hof 's-Hertogenbosch

Laatstelijk deed het Hof ’s-Hertogenbosch (2016) uitspraak. De uitleg die het Hof Den Bosch geeft aan de kosten van lijkbezorging is:

“de kosten van handelingen die in een rechtstreeks verband staan met het geven van een eindbestemming – het begraven of cremeren – van de overledene.”

Het Hof Den Bosch oordeelt dat kosten als fotolijsten, een glazen bol voor de as van het slachtoffer, een vingerafdruk, enige (gedenk)sierraden en de reis- en verblijfskosten van een aantal naaste familieleden die moesten overkomen vanuit het buitenland, hieronder geplaatst konden worden.

Vervolgens rijst de vraag wat te verstaan onder de omstandigheden van de overledene. Op grond van de Wet op de lijkbezorging (artikel 18) dient te worden aansluiting gezocht bij de wens van overledene, en eventueel een uiterste wilsbeschikking als deze er is.

Redelijkheid en billijkheid hoogte schadevergoeding

Maar ook zou hierbij moeten meespelen hetgeen redelijk en billijk is afgezet tegen de situatie waarin overledene zich bevindt. In dat kader zouden moeten worden meegewogen de algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen. Deze beginselen zijn in de wet verankerd in artikel 3:12 BW.

Het is dan vervolgens aan de nabestaanden om te verantwoorden dat de kostenKosten lijkbezorging uitvaart bij overlijdensschade van de gekozen uitvaart vallen binnen deze criteria. Omdat de begrippen veel ruimte laten voor invulling kunnen omstandigheden als gebruiken, geloof en cultuur een plaatsvinden in de overweging. Maar ook de persoonlijke situatie van overleden krijgt grond in de beoordeling van hetgeen redelijk en billijk is.

Advies bij letselschade en overlijdensschade

Kortom de uitspraak van het Hof Den Bosch geeft weer iets meer duidelijkheid over welke concrete schadeposten vallen onder de kosten van uitvaart. De invulling van het criterium redelijkheid en billijkheid, blijft mits gemotiveerd (gelukkig) ruimte bieden voor ‘maatwerk’ en individuele wensen. Hiermee wordt recht gedaan aan de (nabestaanden van de) overledene maar ook de aansprakelijke partij.

Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letseladvocaten. Wij werken landelijk en zijn lid van het Register Letselschade / Keurmerk Letselschade, de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en NIVRE.

Bel 0800-4455000

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, LSA Letselschade advocaat Nijmegen
 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook