Nauwelijks aandacht voor beroepsziekten: 8 doden per dag.

We hebben volle aandacht voor verkeersveiligheid, de gewonden en doden die vallen door een verkeersongeval. Maar waar minder aandacht voor is, is het aantal doden door beroepsziekten.

In 2014 kwamen er 570 mensen om in het verkeer, en ter vergelijk, door moord en doodslag 144. Dat staat in schril contrast met het aantal doden dat jaarlijks valt door beroepsziekten, naar schatting 3000.

Arbeidsomstandigheden en beroepsziekte

Jan Popma, onderzoeker arbeidsomstandigheden aan de Universiteit van Amsterdam, signaleert in zijn onderzoek: “Het feit dat er nog zoveel mensen een beroepsziekte oplopen, heeft voor een belangrijk deel te maken dat er te weinig aandacht voor is. En dat er structureel geen aandacht voor is, is een ernstig tekortschieten van de werkgever”.beroepsziekte_letselschade Volgens hem zijn de problemen al 30 jaar hetzelfde. Popma geeft aan dat er meer aandacht is voor verkeersdoden en criminaliteit: “Dat komt gedeeltelijk omdat mensen met een beroepsziekte van de werkvloer verdwijnen en dat de link met het werk vaak niet wordt gelegd. Dat vind ik buitengewoon treurig. Het zou veel hoger op de maatschappelijke agenda moeten komen.”

Onlangs, op 1 november,  besteedde De Monitor al aandacht aan het gebeuren in hun TV uitzending “Ziek door mijn werk”. Het betreft een langlopend onderzoek van de redactie van De Monitor over beroepsziekten, waarop in de uitzending van  21 november  gereageerd werd door onderzoeker Jan Popma.
Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 9 lid 3 van de Arbeidsomstandigheden wet. Toch gebeurt dit niet altijd. In een reactie laat de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) weten dat de melding beter moet. Zij geven aan dat het vaak bij bedrijfsartsen aan middelen ontbreekt, of dat het contractueel niet is opgenomen. Hun suggestie aan de minister is dat de meldingsplicht bij de werkgever komt te liggen met een verzorging van het medische gedeelte door de bedrijfsarts.

Wat is beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Een volledig overzicht is te vinden op de website van het NCvB.
Plichten werkgever ter voorkoming van klachten
Een werkgever is verplicht de werkomgeving zo in te richten en voor zijn werknemers beschermingsmaatregelen te nemen en instructies te geven dat hij geen schade lijdt door zijn werk. Het voorkomen van een beroepsziekte hoort daar dan ook bij.

Letselschade door beroepsziekte

Laat de werkgever na de hierboven bedoelde maatregelen te nemen en lijdt de werknemer daardoor schade, dan zal hij aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan door dat nalaten. Voor een werknemer komt het er op neer dat hij aan moet tonen dat hij gezondheidsklachten heeft die zijn ontstaan door of gerelateerd aan het werk. De daardoor geleden schade zal een werkgever in principe moeten vergoeden.

Advies bij schadeclaim

Twijfelt u of sprake is van schade door een beroepsziekte? Weet u niet goed of de werkgever zijn plichten wel is nagekomen? Wilt u advies van ons over een mogelijke schadeclaim neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 0800-4455000.

Reint Rengers, NIVRE re, RAd

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook