Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg opent mogelijkheid tot schadeclaim

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg  (Wkkgz) aangenomen.

Een nieuwe wet ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en de behandeling van klachten en geschillen en mogelijkheid tot indienen van een schadeclaim. De Wkkgz  treedt 1 januari 2016 in werking en vervangt de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Elke zorgaanbieder wordt op basis van de Wkkgz gehouden ‘goede zorg’ te leveren, over een klachtenregeling te beschikken en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Veranderingen Wkkgz

Een aantal hoofdpunten uit de Wkkgz zijn;

  • Patiënten krijgen recht op keuze-informatie over de aangeboden zorg, inclusief informatie over tarieven, kwaliteit en ervaringen van andere patiënten.
  • Zorgverleners moeten patiënten dan wel hun nabestaanden informeren over aard en toedracht van incidenten en dit vastleggen in het patiëntendossier.
  • Zorgverleners die zorg verlenen aan bepaalde kwetsbare patiëntengroepen zullen in sommige situaties een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten overleggen.
  • Beëindiging van de arbeidsrelatie wegens disfunctioneren van de zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie.

Klachten, geschillen en schadevergoeding

  • Elke zorgverlener moet een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde klachtenfunctionaris. Heeft een patiënt een klacht dan moet de zorgverlener in beginsel binnen 6 weken een beslissing nemen over deze klacht. Schadevergoeding_schadeclaim_bij_klachten_geschill
  • De patiënt en zorgverlener kunnen hulp en bemiddeling vragen aan de klachtenfunctionaris.
  • Is de patiënt ontevreden met het besluit van de zorgverlener, dan kan hij naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan die bindende uitspraken doet en een schadevergoeding tot  € 25.000,- kan toekennen. Net als nu kan de patiënt ook naar de burgerlijke rechter stappen.

In de nieuwe klachtenprocedure moet de zorgverlener eerst een oordeel geven over de tegen hem ingediende klacht. Dit vraagt om een open houding van de betrokken zorgverlener.

Schadeclaim zorgverlener

Als de patiënt zich niet bij het oordeel van de zorgverlener neerlegt, kan hij met een klacht naar de geschillencommissie. Een cruciaal verschil met de huidige situatie is dat de patiënt naast de klacht ook gelijk een schadeclaim of een verzoek tot toekenning van een schadevergoeding kan indienen.
Het risico op een schadeclaim, door de vermenging van de klacht- en claimafhandeling bij de geschillencommissie kan een negatieve invloed hebben op de openheid van zorgverleners na een incident en tijdens de klachtafhandeling. Ook de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt wordt mogelijk geschaad door de mogelijkheid tot eisen van een schadevergoeding. Zo bestaat het risico dat er een verzakelijking van de relatie ontstaat. Zorgverleners zijn dan ook bang dat met de nieuwe wet een deur wordt opengezet naar een claimcultuur en verdere juridisering.

Advies bij schadeclaim

Of deze zorg over de inwerkingtreding over toename van schadeclaims terecht is zullen we moeten afwachten. Wilt u advies over de klachtprocedure, geschillen of schadevergoeding op basis van de wet, neem dat vrijblijvend contact met ons op. Bel 0800-4455000.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook