Correctierecht en blokkeringsrecht bij expertise na letsel

Bij veel letselschadeclaims wordt het slachtoffer onderworpen aan een zogenaamde expertise.

De expertise is bedoeld om in kaart te breng wat de aard en de ernst van het letsel is, de vraag of er een causale relatie is met het ongeval, maar ook wat de toekomst verwachting is als het gaat over verbetering of verslechtering van het letsel, c.q. afname of toename van ongevalsklachten.

Welke medisch expert bij letselschade

Afhankelijk van het soort letsel zal de expertise worden verricht door (meestal) een orthopeed, neuroloog, verzekeringsarts of psychiater.
Van het onderzoek brengt de expertise arts een zogenaamd deskundigenrapport uit. Dit rapport wordt in concept aan het letselslachtoffer toegestuurd ter beoordeling. Het slachtoffer met letsel kan dit rapport afkeuren op feitelijkheden. Dit noemt men het correctierecht en blokkeringsrecht. Maar wat als het letselschade slachtoffer niet kan lezen?

Expertise in de letselzaak

In een letsel procedure krijgt een psychiater het verzoek om een expertise te verrichten met het oog op de vaststelling van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitletselschade_blokkeringsrecht_bij_medische_expertikering. Communicatie met betrokkene verloopt moeizaam en is bijna niet mogelijk.

De psychiater brengt van de medische expertise rapport uit. In zijn conclusie vermeldt hij dat de klachten niet passen bij enige classificeerbare aandoening. De klachten worden beschreven als "playing crazy'.

Het expertiserapport stuurt hij naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dit was de opdrachtgever tot het verrichten van de expertise. De psychiater stelt betrokkene echter niet in de gelegenheid om gebruik te kunnen maken van zijn correctierecht. De reden hierachter is omdat de betrokkene met letsel toch niet kan lezen en de psychiater niet wil dat het expertise rapport in handen van onbevoegden komt. De psychiater geeft wel het advies aan verzekeraar om het rapport te bespreken met betrokkene.

Klacht medisch Tuchtcollege

Hierop diende betrokkene een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege. Hij stelt zich op het standpunt dat hij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de KNMG-richtlijn Medisch Specialistische rapportage het recht op correctie en blokkering had. Hierbij voert hij aan dat de  de psychiater hem ook had kunnen en moeten uitnodigen voor een bespreking.

De klacht wordt door het Regionaal Tuchtcollege gegrond verklaard. De psychiater krijgt een waarschuwing. Met het opleggen van de waarschuwing werd rekening gehouden met het feit dat de psychiater de bedoeling had om gedupeerde te beschermen.

Advies bij expertise na letsel

Heeft u letselschade opgelopen of wordt u onderworpen aan een expertise en heeft u daar vragen over? Bel voor advies en hulp 0800-44 55 000.

Geschreven door

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook