Medische expertise bij letselschade en het correctierecht

Door het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam werd een uitspraak gedaan over het blokkeringsrecht na medische expertise bij letselschade

Op 14 augustus 2014 wordt een klacht ingediend door een ongevalsslachtoffer met letselschade die is beoordeeld in een medische expertise. De klacht is behandeld op 25 augustus 2015.

Psychiatrisch expertise naar letsels

Het letselslachtoffer is op verzoek van verzekeraar en zijn schadeletsel advocaat door de psychiater opgeroepen voor een onderzoek naar de gevolgen van het letsel op psychisch vlak. In de uitnodiging aan het letselslachtoffer staat dat van het onderzoeksgesprek een verslag wordt opgemaakt dat ter controle aan het letselschade slachtoffer zal worden voorgelegd.

De familie van het slachtoffer met psychisch letsel schrijft vervolgens aan de psychiater een brief met het verzoek om het rapport naar hen te zenden omdat het letselslachtoffer niet in staat is het letselrapport te lezen omdat hij zich niet kan concentreren. De brief is ongedateerd, niet ondertekend en niet geadresseerd. 

Na het psychiatrisch onderzoek naar het letselgevolg van het ongeval, stelt de psychiater rapport op, en stuurt dat naar de medisch adviseur van verzekeraar. Hij geeft uitleg aan verzekeraar waarom hij het rapport niet eerst heeft voorgelegd aan het letselslachtoffer.

Blokkeringsrecht en correctierecht

Hij stelt dat met het letselslachtoffer geen afspraken waren te maken over het blokkeringsrecht, correctierecht omdat hij niet in staat was dit te lezen. In de tweede plaats acht de psychiater het niet zinvol omdat er vrijwel geen controleerbare gegevens in het verslag staan.

Inhoudelijk schrijft de psychiater over het letselslachtoffer dat hij bizar gedrag vertoont dat niet past bij enige classificeerbare psychiatrische aandoening. De psychiater duidt het gedrag als lijkend op “playing crazy” (…). Als diagnose voor de letsels van het slachtoffer met letselschade stelt hij dat de klachtenpresentatie niet past bij enige psychiatrische aandoening. 

Tot slot meldt de psychiater aan de medisch adviseur van verzekeraar dat hij er vanuit gaat dat het letselschaderapport met het slachtoffer wordt besproken. Aanvullend meldt de psychiater dat hij het zelf niet toestuurde omdat het hem niet duidelijk is bij wie het letselschaderapport dan terecht zal komen. Ook kan het kennisnemen van het letselschaderapport voor het letselslachtoffer confronterend zijn, hoewel er geen psychiatrische reden is om een dergelijke confrontatie te ontraden.
 
Op grond van het letselschaderapport deelt verzekeraar aan het letselslachtoffer mee dat zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering stopt omdat geen psychiatrische aandoening is vastgesteld.


Het letselslachtoffer dient een klacht in, kortweg inhoudende dat na medische expertise ter bepaling van de letsels hij niet in de gelegenheid is gesteld van zijn correctierecht gebruik te maken.

Correctierecht bij letselschaderapport

Het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam oordeelt dat het correctierecht van een letselslachtoffer op gegevens in zijn medisch dossier voortvloeit uit artikel 36 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin staat dat het slachtoffer met letselschade die de expertise ondergaat het recht heeft om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, niet terzake dienend zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt worden.
 
Ook in artikel 7.12 van de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage 2008 (Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)van de KNMG en de WMRS de volgende beroepsnorm meldt een soortgelijk correctierecht.

Volgens het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam staat vast dat het letselslachtoffer recht heeft op correctierecht. Het lag op de weg van de psychiater het slachtoffer met letselschade hiertoe in staat te stellen dit uit te oefenen. Ook staat vast dat het letselslachtoffer geen gebruik heeft kunnen maken van zijn correctierecht. Wel heeft de psychiater die het letselschaderapport opstelde omdat met het letselslachtoffer geen adequate communicatie mogelijk was, met het doel een juiste ingang te vinden, na afloop van het medisch psychiatrisch onderzoek aan klager verzocht hem in verbinding te stellen met een familielid of vertrouwenspersoon. Dit met het oog op zorgvuldigheid en het uitoefenen van het correctierecht of blokkeringsrecht. Het letselschadeslachtoffer gaf hieraan echter geen gehoor. De psychiater wilde tevens niet dat het letselschaderapport in onbevoegde handen zo komen.

Oordeel Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam

Het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg te Amsterdam oordeelt dat de psychiater het letselschaderapport had moeten versturen aan het huisadres van het letselslachtoffer met de vermelding "strikt persoonlijk/vertrouwelijk” en/of “medisch geheim”.  Aldus het Tuchtcollege te Amsterdam had de psychiater er redelijkerwijs op kunnen vertrouwen dat het letselschaderapport niet in onbevoegde handen zou vallen bij toezending aan het huisadres van gedupeerde. 

Ook had de psychiater er voor kunnen kiezen om het letselslachtoffer te bellen of uit te nodigen vergezeld van een vertrouwenspersoon, waar hij had kunnen kennisnemen van het rapport in het kader van het correctierecht en het blokkeringsrecht.

De stelling van de psychiater dat de belangen van het letselslachtoffer niet zijn geschonden door toezending van het letselschaderapport aan verzekeraar, doetletselschade_blokkeringsrecht_bij_medische_expertise_correctierecht niet af aan het recht tot correctie en blokkering. 

Het Tuchtcollege te Amsterdam oordeelt dat de psychiater onzorgvuldig heeft gehandeld door het letselschaderapport niet vooraf ter inzage voor te leggen aan het letselslachtoffer.  Omdat de psychiater handelde uit zorg voor het letselslachtoffer en niet opzettelijk heeft verzuimd, en evenmin eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld, legt het Tuchtcollege te Amsterdam een waarschuwing op.

Medische expertise bij letselschade

Heeft u door een ongeluk letselschade opgelopen en wordt u onderworpen aan een specialistisch of expertise onderzoek? Zorg tijdens het letselschadezaak altijd voor letseladvies van een ervaren schadeletsel advocaat of letselschadespecialist. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-44 55 000

Bron: Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam 25 augustus 2015

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook