Arbeidsongeval met letsel

Als u door een arbeidsongeluk letselschade oploopt op uw werk heet dat een bedrijfsongeval of arbeidsongeval.

Als door het bedrijfsongeluk letselschade is ontstaan, kan het zijn dat u uw werkgever aansprakelijk moet stellen voor de gevolgen van het ongeluk en de schade die daardoor is ontstaan. Vaak is de werkgever hiervoor verzekerd en kunt u met de verzekeraar in onderhandeling over het letsel en de schadevergoeding. Zowel het vaststellen van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval als ook het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade is ingewikkeld. U kunt het beste rechtshulp inroepen van een letselschadespecialist.

Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongeluk

Een werknemer die door een bedrijfsongeval letselschade oploopt, wordt geholpen door de wettelijke bepaling die hierover gaat. De werkgever heeft een vergaande zorgplicht om de werknemer te beschermen tegen ongevallen -met letselschade- op de werkvloer en tijdens werktijd. De bescherming moet zien op situaties die potentieel onveilig of ongezond zijn waardoor letselschade kan ontstaan.
De hoofdregel is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het 'veilig inrichten van de werkomgeving'. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en zo nodig beschikbaar stellen van veiligheidsmiddelen, heldere veiligheidsinstructies geven, blijvend controleren of de voorschreven veiligheidsmiddelen en instructies worden gebruikt of nagekomen. Ook moet de werkgever er rekening mee houden dat werknemers zich niet altijd houden aan instructies en/of door routine of werkdruk mogelijk niet altijd even verstandig handelen. De werkgever behoort daarom ook te zorgen voor een passende verzekering ter dekking van schade of letselschade door bedrijfsongevallen.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

De werknemer moet onderbouwd stellen dat het ongeval zich voordeed op de werkvloer en onder werktijd en in de uitoefening van uw werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en hij niet aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Als u de werkgever aansprakelijk stel voor letselschade door een bedrijfsongeval, krijgt u vaak met de verzekeraar van de werkgever te maken. Deze komt dan op voor de belangen van de werkgever, onderzoekt dan of de werkgever aansprakelijk is en gaat bij aansprakelijkheid over tot het betalen van een schadevergoeding.

Is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, dan kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding.

kost de buitengerechtelijke rechtshulp van een letselschade advocaat u niets. Dit is in de wet zo vastgelegd. Het is altijd aan te raden om advies in te winnen bij een letselschade advocaat.

Als u in voldoende mate stelt dat het bedrijfsongeval plaatsvond op de werkvloer, onder werktijd en in de uitoefening van uw werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en hij niet aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Als u de werkgever aansprakelijk stel voor letselschade door een bedrijfsongeval, krijgt u vaak met de verzekeraar van de werkgever te maken. Deze komt dan op voor de belangen van de werkgever, onderzoekt dan of de werkgever aansprakelijk is en gaat bij aansprakelijkheid over tot het betalen van een schadevergoeding.

Letselschadevergoeding en bedrijfsongeval

In de praktijk komt het veel voor dat er discussie ontstaat over óf de werkgever wel aansprakelijk is. Maar ook of de geclaimde letselschade wel door het bedrijfsongeval is ontstaan en natuurlijk over de gevorderde hoogte van de letselschade.

Een werkgever is aansprakelijk voor uw letselschade door een bedrijfsongeval op grond van wetsartikel 7:658 BW en/of 7:611 (goed werkgeverschap). Dit houdt in dat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor een stagiair, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer. In sommige situaties kan de werkgever zelfs aansprakelijk zijn voor een bedrijfsongeval die een ingehuurde ZZP-er overkomt.

Belangrijk is om te weten dat het de werkgever is die zich kan verzekeren tegen bedrijfsongevallen, u kunt dat zelf niet. Dit is mede een overweging geweest voor wetgever en rechters om een vergaande verantwoording voor letselschade door een bedrijfsongeval bij de werkgever te leggen. Het is dan dus ook goed te weten -dat als uw werkgever verzekerd is en gelukkig geldt dat voor veruit de meeste werkgevers- dat het uw werkgever niets kost als hij wordt aangesproken om uw letselschade uit het bedrijfsongeval te vergoeden.

Soort bedrijfsongeval

Eigenlijk maakt het niet uit door welk soort bedrijfsongeval het letsel is ontstaan. Belangrijk is dat het bedrijfsongeval gebeurde onder werktijd, op de werkvloer (waaronder begrepen taxi, bus, bedrijfsbus/auto, scooter of ander voertuig) en in uitoefening van uw functie. Het maakt dan niet uit of het bedrijfsongeval zich voordeed in het bedrijfsbusje, op de bouwplaats, in de fabriek, kantoor of instelling.

Hulp bij letselschade door bedrijfsongeval

Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval en u wilt uw juridische mogelijkheden weten, ondersteuning zoekt bij het aansprakelijk stellen van de werkgever voor het bedrijfsongeval, of uw letselschade wilt claimen bij de verzekeraar van uw werkgever, neem dan contact met ons op. Heeft u behoefte aan letselschade advies na een bedrijfsongeval? Bel voor een gratis intakegesprek 0800-44 55 000 of laat uw gegeven achter in het formulier.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook