De Gedragscode Behandeling Letselschade bestaat uit tien gedragsregels voor alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschade. De gedragscode geldt voor verzekeraars, letselschadejuristen en letselschadeadvocaten.

De Gedragscode Letselschade is opgesteld door de Letselschade Raad. De Gedragscode behandeling letselschade beoogt de letselschaderegeling beter te laten verlopen.

De gedragscode behandeling Letselschade en de Richtlijn Licht Letsel

De Gedragscode Letselschade is niet van toepassing bij licht letsel. Voor de afhandeling van licht letsel is de Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld opgesteld. De Gedragscode behandeling letselschade ziet op al het letsel dat geen licht letsel is. Licht letsel is letsel dat binnen 6 maanden restloos herstelt.

Het rechtskarakter van de Gedragscode letselschade

De gedragscode is bindend voor leden van het Verbond van Verzekeraars en voor organisaties die zijn opgenomen in het Register GBL van De Letselschade Raad. De gedragscode bevat geen sancties. Ook is het niet mogelijk om nakoming van de gedragscode af te dwingen. Alhoewel de gedragscode bindend is, hebben de regels eerder het karakter van een intentieverklaring dan een interne regeling.

De letselschade gedragscode in de praktijk

Bij de afhandeling van letselschade ontstaan veel frustraties. Als partijen vastlopen in de onderhandelingen of het letselschadetraject, staat de gang naar de rechter open. Er kan bijvoorbeeld een deelgeschil of bodemprocedure worden gestart. Omdat een procedure kostbaar is, lang duurt en veel stress oproept, kunnen partijen er voor kiezen om een mediator in te schakelen. Dit staat beschreven in gedragsregel 10. Helaas gebeurt dit maar sporadisch.

Er staan geen sancties op het niet naleven van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een stok achter de deur om naleving van de gedragscode af te dwingen ontbreekt.

De 10 gedragsregels GBL

De 10 gedragsregels luiden als volgt:

Gedragsregel 1: Informeren over belangenbehartiging

De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde. De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar.

Gedragsregel 2: Ontvangst bevestigen

Uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigt de verzekeraar deze schriftelijk aan de benadeelde en diens belangenbehartiger.

Gedragsregel 3: Onderzoek starten

De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten.

Gedragsregel 4: Standpunt innemen

Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Gedragsregel 5: Verdieping en contact

Partijen streven naar passende oplossingen in de persoonlijke omgeving en werkomgeving van de benadeelde door zich gedegen te verdiepen in diens persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden. Verzoeken om aanvullende informatie zijn proportioneel. De verzekeraar houdt er rekening mee dit het de benadeelde moeite kan kosten de informatie te achterhalen. De verzekeraar heeft ten minste één keer per jaar persoonlijk contact met de benadeelde om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en situatie, ook als de benadeelde wordt bijgestaan. Dat is alleen anders, als de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen.

Gedragsregel 6: Schadeoverzicht opstellen

In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartiger zorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog nader onderzoek verdient. Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.

Gedragsregel 7: Binnen 14 dagen uitkeren

De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaren na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Gedragsregel 9: Oplossing zoeken

Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

Gedragsregel 10: Een derde inschakelen

Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Een persoonlijk gesprek over letselschade

Wij horen graag wat u is overkomen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u direct de goede kant op helpen. Bel voor een vrijblijvend gesprek of voor het maken van een afspraak naar 0800-4455000. Ook als u een vraag heeft over onze dienstverlening kunt u altijd bellen.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschade advocaat|Letselschadevergoeding

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres