De deelgeschilprocedure bij letselschade en overlijdensschade is een korte en snelle gerechtelijke procedure. De beslissing in het deelgeschil biedt partijen de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten over de afhandeling van een letselschade geval.

In de deelgeschilprocedure bij letselschade worden een of enkele geschilpunten tussen partijen, vaak een verzekeraar en het letselschadeslachtoffer, voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het doel van de deelgeschilprocedure bij letselschade is een oordeel waarmee partijen tot een oplossing kunnen komen en een letselschadezaak kunnen afsluiten.

Deelgeschil letselschade en overlijdensschade

Omdat het een verkorte procedure is moet het deelgeschil gaan om relatief eenvoudige vraagstukken op het vlak van letselschade of overlijdensschade. Geschillen waarbij nog uitgebreid onderzoek moet worden verricht, deskundigen moeten worden benoemd of geschillen die eigenlijk de strekking of omvang hebben van een bodemprocedure worden niet ontvankelijk verklaard. De verzoeker zal dan tegen het proportionaliteitsbeginsel aanlopen. De rechter in het deelgeschil zal dan verwijzen naar een bodemprocedure.

Toch is het ook niet geheel uit te sluiten dat getuigen kunnen worden gehoord in de deelgeschilprocedure bij letselschade. Het blijft aan de rechter voorbehouden het verzoek te beoordelen tegen afweging van de investering van tijd en moeite. Dit met in het achterhoofd dat het afwijzen van de voerdering partijen ook niet verder helpt. Soms wordt dan ook de mogelijkheid geboden de kwestie voort te zetten als dagvaardingsprocedure. Uit onderzoek blijkt dat afwijzing voornamelijk plaatsvindt als er te weinig bekend is over de feiten. Het benoemen van een deskundige in de deelgeschilprocedure bij letselschade gebeurt maar zeer zelden.

letselschadeadvocaat deelgeschil,
deelgeschil letselschade,
letselschade deelgeschil,
deelgeschilprocedure,
deelgeschil

Niet ontvankelijkheid deelgeschil bij letselschade

Aanvankelijk werd de deelgeschilprocedure bij letselschade regelmatig afgewezen. Zowel voor rechters als letselschade advocaten was het aftasten welke geschillen wel of niet onder de deelgeschilprocedure konden worden geplaatst. Ook bestaan er per rechtbank verschillen in de opvatting hierover.

Zo werden in het verleden verzoekschriften in een deelgeschilprocedure bij letselschade afgewezen als partijen niet of nauwelijks hadden onderhandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er discussie bestaat over de aansprakelijkheidsvraag. Inmiddels is het duidelijk dat het verzoek niet alleen om deze reden kan worden afgewezen.

Over het algemeen wordt er ook vanuit gegaan dat de rechter in de deelgeschilprocedure bij letselschade poogt partijen te binden om te komen tot een oplossing in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, c.q. minnelijke regeling. De rechter kan zich uitlaten over verschillende (juridische) opties, de gevolgen en bijvoorbeeld de vervolgstappen na de deelgeschilprocedure bespreken met de betrokken partijen.

Voorschotten in deelgeschilprocedure

Regelmatig is een voorschot op de geleden letselschade onderwerp van discussie. Vaak is het een combinatie van gerezen geschillen met daaraan verbonden het verzoek om aanvullende bevoorschotting. Soms wordt louter en alleen in deelgeschil aanvullende betaling gevraagd van een voorschot. Ook in dergelijke zaken is de rechter van oordeel dat het verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure, al was het maar omdat adequate bevoorschotting de onderhandelingen kan bevorderen. Als het voorschot nadere onderbouwing behoeft en partijen strijden over het causaal verband tussen ongeval en letselschade, bestaat kans dat afwijzing volgt.

Kosten van de deelgeschilprocedure bij letselschade

Proceskosten, waaronder de advocaatkosten, vormen vaak een belemmering van een letselschade slachtoffer om een gerechtelijke procedure te starten. De deelgeschilprocedure bij letselschade is bedoeld om deze drempel te verlagen. De deelgeschilprocedure kent een voor het slachtoffer gunstiger regime voor de proceskosten en advocaatkosten. Er wordt aansluiting gezocht bij artikel 6:96 lid 2 BW. De proceskosten en advocaatkosten worden aangemerkt als buitengerechtelijke kosten en moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Het maken van de kosten en de hoogte van de kosten moet wel redelijk zijn. De rechter zal veelal bij de begroting van de kosten in het deelgeschil, de aansprakelijke partij opleggen deze te vergoeden aan de gedupeerde met verwondingen. Dit is anders als de deelgeschilprocedure bij letselschade niet ontvankelijk wordt verklaard of volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Dat zal het vaak zo zijn dat ieder zijn eigen proceskosten en advocaatkosten draagt.

Wel kan de rechter de advocaatkosten matigen. Dat wil zeggen dat als de advocaatkosten niet redelijk worden geacht, de rechter het uurtarief en/of het aantal uren kan matigen.

Meer weten over de deelgeschilprocedure bij letselschade

Bel voor vrijblijvend advies over de deelgeschilprocedure bij letselschade met onze letselschade advocaat en letselschadespecialisten. Zij zijn lid van het Nationaal Keurmerk Letselschade, LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten) en NIVRE. Wij werken landelijk!

Contact

Wilt u meer weten over het claimen van uw letselschade of uw zaak vrijblijvend bespreken met een deskundige. Bel gratis 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadesepcialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres