Een whiplash ontstaat door beschadiging van spieren en weefsel in de nek. Deze schade aan nekweefsel en nekspieren ontstaat door een plotselinge beweging van het hoofd. De klachten komen veel voor na een verkeersongeval zoals een kop-staartbotsing of een kettingbotsing.

De beweging die het letsel veroorzaakt is vaak een slingerbeweging van het hoofd. Het hoofd maakt een zweepslag. Slachtoffers van whiplash letsel worden niet altijd serieus genomen. Het letsel komt echter veel voor en veroorzaakt veel pijn en ongemak.

De letselschadespecialist biedt juridische hulp bij letselschade. Voor medische hulp bij whiplash letsel verwijzen wij u naar de Stichting Steunpunt Letselschade.

Wat is Whiplash letsel?

Whiplash betekent letterlijk zweepslag. Het hoofd maakt door een onverwachte gebeurtenis een beweging die lijkt op een zweepslag. De nek krijgt hierdoor een flinke klap. Spieren en weefsel in de nek worden opgerekt, waardoor beschading ontstaat. De whiplash ontstaat door de energieoverdracht op de hals, als het hoofd deze onverwachte slingerbeweging maakt. De energie overdacht waardoor het hoofd eerst achterover en daarna voorover buigt, noemen we een acceleratie-deceleratie mechanisme. Daarnaast gebruiken we ook wel de term flexie-extensie trauma. De beweging kan de volgende gevolgen hebben:

 • Gewrichtsbanden en spierweefsels rekken uit;
 • Beschadiging van spier aanhechtingen;
 • Zenuwweefsel raakt beschadigd;
 • Tussenwervelschijven ontwrichten;
 • Verschuiving van wervelgewrichten.

Oorzaken van een whiplash

De meest voorkomende oorzaak van whiplash klachten is een aanrijding. Kop-staartaanrijdingen, ofwel een aanrijding van achter zoals een kettingbotsing, veroorzaken de slingerbeweging van het hoofd waardoor het letsel ontstaat. Ook een val, bijvoorbeeld door uitglijden, een duik in ondiep water of een sportongeval veroorzaakt some whiplash letsel.

Acceleratie- en deceleratieletsel

Om de beweging van het hoofd aan te duiden waardoor een whiplash ontstaat wordt ook wel gesproken over acceleratieletsel (als het hoofd voorover is geslagen) of deceleratieletsel (als het hoofd achterover is geslagen). Ook de term Cervicaal acceleratie letsel wordt gebruikt. Cervicaal acceleratie letsel (CAL) is acceleratieletsel in nek- en ruggewervelgebied.

Whiplash symptomen en whiplash klachten

Whiplashtrauma veroorzaakt een grote hoeveelheid aan klachten. De klachten kunnen ook symptomen van een ander ziektebeeld zijn. Met een scan is whiplashtrauma niet vast te leggen of aan te tonen. Medisch gezien is het vaststellen van de aandoening daaom bijzonder lastig. Patienten lopen hierdoor vaak tegen een muur aan. Dat bij bepaalde klachten en symptomen een whiplash wordt vastgesteld, is dus niet altijd voor de hand liggend.

Whiplash uit zich in nekklachten, schouderklachten en rugpijn. Daarnaast zijn er cognitieve klachten zoals concentratieproblemen, depressiviteit, geheugenverlies en toegenomen gevoeligheid voor licht, geluid en drukte. Bij een whiplash zijn dit officieel geen symptomen. De symptomen noemen we een whiplash.

Whiplash Associated Disorder (WAD)

Als er geen fractuur of andere aandoening uit medisch onderzoek blijkt, worden de klachten aangeduid als een Whiplash Associated Disorder (WAD). Een Whiplash Associated Disorder noemen we ook een post whiplash syndroom of een nekverstuiking. WAD is letsel aan de weke delen van de nek. De symptomen van een whiplash associated disorder kunnen onder andere bestaan uit nekpijn en stijfheid, hoofpijn, cognitieve en psychiatrische stoornissen en duizeligheid.

Medische problematiek bij whiplashletsel

Whiplash is een aandoening waarover in de medische wereld verschillende standpunten bestaan. Bij letsel speelt altijd de vraag of een medische aandoening voldoende objectiveerbaar is. Uiteraard is pijn subjectief. Het is belangrijk dat wordt aangetoond dat het ongeval het letsel veroorzaakte en dat het letsel tot schade leidt.

Doordat onvoldoende eenduidigheid bestaat in de medische sector over de gevolgen, symptomen en oorzaken van whiplashletsel, bestaat bij whiplash een risico op onderdiagnose en misdiagnose. Door een gebrekkig medisch kader bij het vaststellen van een whiplash, worden slachtoffers vaak beschuldigd van dokter-shopping. Onze ervaring is dat in bepaalde gevallen onvoldoende serieus wordt omgegaan met de klachten en beperkingen die mensen na een ongeval ervaren door nekklachten.

Whiplash gradaties

De Quebec Task Force heeft in 1995 een indeling gemaakt van whiplash trauma naar aard van de ernst van de klachten:

 • Graad 0: geen nekklachten, geen lichamelijke afwijkingen;
 • Graad 1: klachten van nekpijn, stijfheid en gevoeligheid, zonder lichamelijke afwijkingen;
 • Graad 2: nekklachten en neuromusculaire afwijkingen;
 • Graad 3: nekklachten en neurologische afwijkingen;
 • Graad 4: nekklachten met fractuur(breuk) of dislocatie (van de plaats gedrukt zijn van wervels of bandletsel);

Door klachten aan te duiden als whiplash associated disorder type 2 of whiplash associated disorder graad 2 kan eenvoudig gecommuniceerd worden welke klachten zich voordoen.

Hoe wordt een whiplash vastgesteld?

De diagnose whiplash wordt gesteld aan de hand van de wijze van het ontstaan van het ongeval en de klachten die worden ervaren. Het stellen van de diagnose levert in de praktijk veel problemen op. Slachtoffers voelen zich vaak onvoldoende serieus genomen.

Een whiplash patiënt loopt het risico gelabeld te worden met Solk. Solk staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Na een medisch onderzoek kan in dat geval geen aandoening gevonden worden die de klachten voldoende verklaart. Vaak wordt de diagnose whiplash ten onrechte niet gesteld en wordt het letsel benoemd als Solk.

Aansprakelijkheid bij whiplashtrauma

Bij een kop-staartbotsing zal de bestuurder van de auto die achterop een andere auto rijdt aansprakelijk zijn. Dit is slechts anders als de kop-staartbotsing niet het gevolg is van onvoldoende afstand houden. Bijvoorbeeld bij plotseling invoegen en waarbij er voor de ingehaalde automobilist onvoldoende afstand is om tijdig tot stilstand te komen.

De vaststelling van aansprakelijkheid bij whiplashtrauma levert veel problemen op. Een letselschadespecialist kan u helpen om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Wij hebben jarenlange ervaring met het vaststellen van aansprakelijkheid bij whiplashletsel.

Schadevergoeding bij whiplashletsel

Op welke schadevergoeding heb ik recht? De hoogte van de schadevergoeding die u krijgt bij letsel is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De ernst van de letselschade;
 • De duur van het herstel;
 • De invloed van de letselschade op het functioneren en toekomst.

Onder andere de volgende schadeposten worden vergoed bij whiplashletsel:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Kosten van hulpmiddelen;
 • De kosten van hulp in de huishouding;
 • Hulp bij klussen in huis;
 • Inkomensschade;
 • Verlies van pensioensopbouw;
 • Wettelijke rente (over gemaakte kosten).

Smartengeld

Naast vergoeding van materiële schade kan ook aanspraak worden gemaakt op smartengeld. Smartengeld geldt als vergoeding voor geleden pijn, gederfde levensvreugde en alle andere niet in geld uit te drukken schadeposten. Smartengeld vergoedt de hinder die u in uw leven ondervind door het letsel. De hoogte van het smartengeld is uiteraard persoonsgebonden. Als u meerdere behandelingen hebt ondergaan of als er ontsierende littekens zijn, krijgt u meer smartengeld.

Bekijk de voorbeelden van smartengeld toekenning bij een whiplash.

Whiplash statistieken

Whiplash in cijfers: Per jaar lopen tussen de 30.000 en 50.000 personen in Nederland whiplashklachten op door een verkeersongeval. In 80 procent van alle gevallen bestuurde het slachtoffer een personenauto.

Twee derde van alle slachtoffers is mannelijk. Dit is te verklaren doordat mannen procentueel grotere afstanden per auto afleggen. De kans dat geruime tijd na het ongeval nog whiplash klachten spelen is voor vrouwen echter groter. Vanuit de medische wereld wordt hiervoor het verschil in spieropbouw in de nek en schouders als oorzaak aangewezen.
Whiplash claims maken een groot deel uit van de totale letselschade claims in Nederland. Het percentage wordt geschat op 40 % van het totaal.

Whiplash en hersenletsel

Bij een whiplash is op de traditionele scans geen hersenletsel zichtbaar. Er is dus geen sprake van aantoonbaar hersenletsel bij een whiplash. Het hersenletsel dat ontstaat bij een whiplash wordt wel een diffuse traumatische axonale beschadiging genoemd. Deze hersenbeschadiging wordt veroorzaakt door inertiële krachten (versnellingskrachten en vertragingskrachten). Een axon transporteert een zenuwsignaal van de ene cel naar een andere. Bij beschadiging of vernietiging van een axon kan een zenuwsignaal niet meer doorgegeven worden naar een andere cel. Verlamming en gevoelsstoornissen kunnen het gevolg zijn van deze beschadiging.

Oogproblemen bij whiplash: convergentiestoornis of convergentieinsufficiëntie

Oogproblemen komen vaak voor bij mensen met whiplash klachten. Deze oogklachten worden ook aangeduid als convergentiestoornis of convergentie insufficiëntie. Convergentie is het naar binnen draaien van de ogen als we op korte afstand kijken. Convergentie is belangrijk voor lezen, schrijven, werken achter een computer en veel andere dagelijkse taken.

Whiplash en oorsuizen

Letsel dat samen kan gaan met nekletsel is tinnitus ofwel oorsuizen. Bij tinnitus wordt een piep, ruis of ander niet extern waarneembaar geluid ervaren. Dit fantoomgeluid wordt veroorzaakt door een beschadiging van het binnenoor. Oorsuizen kan ontstaan door langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Bij een ongeval wordt dezelfde beschadiging van het binnenoor gezien als bij langdurige blootstelling aan lawaai. Bij een ongeval waarbij whiplash letsel ontstaat, kan dus ook oorsuizen ofwel tinnitus ontstaan.

Slaapproblemen

Slaapproblemen komen veel voor bij whiplashletsel. Een gebrek aan slaap leidt weer tot andere klachten. Concentratieproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid kunnen verergeren door slaapproblemen. Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, kunnen ontstaan doordat het ongeval nog verwerkt moet worden. Ook kan het zijn dat door letsel en pijn een andere slaaphouding aangenomen moet worden.

Een arts kan u helpen bij slaapproblemen. Vaak worden ontspanningsoefeningen voorgeschreven. Ook beweging, zoals wandelen of fietsen, kan een positieve bijdrage leveren bij slaapproblemen.

Whiplash behandeling

De behandeling die wordt voorgeschreven bij een whiplash zal afhankelijk zijn van de ernst van het letsel.

Direct na een ongeval waarbij nekletsel ontstaat wordt volledige rust voorgeschreven. De eerste 48 uur kan de nek tevens met ijs worden behandeld.

Bij whiplash wordt soms het gebruik van een halskraag voorgeschreven. Door het dragen van een halskraag wordt de hals ontlast. Een halskraag mag maximaal 6 maanden gedragen worden. Bij langer gebruik kunnen blijvende bewegingsbeperkingen ontstaan.

Behandeling door een fysiotherapeut wordt ook vaak voorgeschreven bij whiplash letsel. Bij de fysiotherapie wordt gewerkt aan de houding. Hierdoor worden de klachten beperkt.

Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie ook wel TENS behandeling genoemd, is een injectie van ontstekingsremmers in de nek. Hierdoor kunnen pijnklachten afnemen. Ook behandeling van de zenuw met stroompulsjes is mogelijk. Door stroompulsen op de zenuw af te vuren wordt de pijngeleiding veranderd. De pijn kan hierdoor verminderen.

Een andere behandelingsmethode is radiofrequente facetdenervatie. Hierbij worden de zenuwen in de nek behandelt door verhitting. Door deze behandeling van de zenuwen nemen de pijnprikkels af.

Ook met medicatie kan whiplash letsel behandeld worden of kunnen de symptomen van het letsel worden bestreden. Bij ernstig whiplashletsel kan een operatie noodzakelijk zijn.

In veel gevallen kan het letsel volledig herstellen. Meestal verdwijnen de klachten binnen 6 maanden. Bij een chronische whiplash blijven de klachten zich ook na een half jaar voordoen.

De voornaamste behandeling bij whiplash is rust. Zorg dat u de tijd neemt voor uw herstel.

Whiplash Stichting

De Whiplash Stichting Nederland (of WSN) is opgericht op 2 mei 1989 te Utrecht. De stichting is de enige door het ministerie van VWS erkende whiplashpatiëntenorganisatie. De stichting zet zich in voor whiplashpatiënten. De WSN zet zich in voor erkenning van het whiplashsyndroom. Gezien de negatieve ervaring van veel whiplashpatiënten is het werk van de stichting helaas noodzakelijk.

Deskundig advies bij letsel

Bel 0800-4455000 om vrijblijvend en gratis uw letselschade met een deskundige te bespreken of gebruik het onderstaande contactformulier.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschade advocaat (LSA)|Letselschade door een verkeersongeluk

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres