Schadevergoeding als gevolg van inkomensverlies bij letselschade: Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en letselschade oploopt, heeft u recht op vergoeding van de schade. De letselschadevergoeding kan uit verschillende schadeposten bestaan. Één schadepost is verlies van arbeidsvermogen waardoor inkomensverlies ontstaat.

Verlies van arbeidsvermogen of verdienvermogen ontstaat als u door het ongeval niet in staat bent uw normale inkomen te generen door werk. De aansprakelijke veroorzaker betaalt een schadevergoeding voor het inkomen dat u misloopt door letsel.

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Indien u letselschade oploopt en dit letsel zo ernstig is dat u (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet kunt werken, dan ontstaat er een aanzienlijke schadepost. U verliest het vermogen om arbeid te verrichten en verliest inkomen. Deze schadepost noemen we verlies van arbeidsvermogen (ook wel: verlies aan verdienvermogen) en dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade bijvoorbeeld schade door verlies aan inkomen? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of gebruik het contactformulier onder aan deze pagina.

Minder inkomsten in loondienst

Als u in loondienst werkt, kunt u na een ongeval arbeidsvermogen verliezen waardoor uw inkomen afneemt. Voor deze schade kunt u een vergoeding krijgen. Na een ziekteperiode van 1 jaar krijgt u minder salaris uitbetaald. Daarnaast mist u (onregelmatigheids)toeslagen en overuren als u niet werkt. Een ziektewetuitkering of een WIA uitkering (na twee jaar ziekte) is altijd lager dan uw salaris. Een tijdelijk arbeidscontract zal niet verlengd worden bij ziekte. Ook dan bent u, als u nog arbeidsongeschikt bent, aangewezen op een uitkering. Bij letselschade en een verlies aan arbeidsvermogen ontstaat vrijwel altijd schade.

Berekenen inkomensverlies

Bij de berekening van de schade door minder inkomen worden de salarisstroken, jaaropgaven, arbeidscontracten en uitkeringsspecificaties van een periode vóór het ongeval gelegd naast die van ná het ongeval. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met eventuele omscholingskosten, aanpassingen op de werkplek, carriereperspectieven en pensioenschade.

Inkomstenverlies als zelfstandig ondernemer of ZZP-er

Als u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent (bijvoorbeeld als ZZP-er) dan zal de arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval vaak direct te voelen zijn in uw portemonnee. Indien u niet kunt werken, heeft u immers geen inkomsten. Het salaris wordt niet door een werkgever (gedeeltelijk) doorbetaald en u heeft geen recht op een Ziektewetuitkering. Het inkomensverlies voor zelfstandigen is dan ook vaak groot bij letselschade.

Berekenen inkomensverlies zelfstandige

Voor het berekening van de schade van een zelfstandige dienen de financiele jaar/kwartaalstukken van vóór het ongeval en de belastingaangiften worden afgezet tegen die van ná het ongeval. Ook hier wordt rekening gehouden met toekomstverwachtingen, pensioenschade en andere kosten bij het berekenen van inkomensverlies..

‘Zwarte werkzaamheden’ en inkomensverlies

Ook zogenaamde zwarte werkzaamheden, waarover u geen loon/inkomstenbelasting afdraagt, komen onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. De zwarte werkzaamheden dienen structureel van aard te zijn en u dient aan te tonen dat u deze werkzaamheden verrichtte, hetgeen vaak lastiger is dan bij ‘witte’ werkzaamheden. U zal niet over loonstroken beschikken van het zwart werk.

De zwarte schade mag niet bruto als schade worden opgevoerd, omdat de zwartverdiener dan een betere uitgangspositie zou hebben dan de witverdiener. In de praktijk komt het erop neer dat de bruto schade netto wordt gemaakt door middel van een fictief belastingpercentage.

Economische kwetsbaarheid

Ook houden we rekening met de zogenaamde economische kwetsbaarheid. Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake als in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden.

Economische kwetsbaarheid betekent dus dat u als werknemer minder sterk staat waardoor er een kans bestaat op schade. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Ook kan een letselschadespecialist een voorbehoud laten opnemen in een overeenkomst over de afwikkeling van letselschade. Als de economische kwestbaarheid zich verwezenlijkt, kan het slachtoffer op grond van het voorbehoud zijn schade vergoed krijgen.

Belasting over inkomenschade, de belastinggarantie

De schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen wordt netto berekend en vergoed. Er is derhalve hierover in principe geen inkomstenbelasting (Box 1) verschuldigd. Vaak geeft de aansprakelijke verzekeraar ook een belastinggarantie. De belastinggarantie houdt in dat als uw letselschade uitkering, geheel of gedeeltelijk achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van Box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), de verzekeraar de bezwaarprocedure voor u voert. Mocht u in die procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar de verschuldigde belasting.

Vragen of hulp nodig bij afwikkelen letselschade en inkomensschade?

Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade, bijvoorbeeld schade door verlies aan inkomen? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres