Letselschade arbeidsongeval: Als u op het werk een ongeval overkomt, is uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk voor uw schade. Ook buiten de vaste werkplek of buiten werktijd kan een arbeidsongeval plaatsvinden.

Slechts in uitzonderingsgevallen is een werkgever niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een arbeidsongeval.

Wat is een arbeidsongeval/bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van het werk. Voor een arbeidsongeval is een arbeidsovereenkomst noodzakelijk en dat de werknemer schade lijdt. Tijdens de uitoefening van het werk betekent niet dat het ongeval onder werktijd of op de werkplek moet plaatsvinden.

Aansprakelijkheid werkgever voor een arbeidsongeval

Op de werkgever rust de zorgplicht om werknemers te laten werken in een veilige werkomgeving en met veilige hulpmiddelen en gereedschappen. De werknemer hoeft bij een arbeidsongeval slechts te stellen dat hij onder werktijd door een ongeval schade heeft opgelopen en dat de werkgever verantwoordelijk is, omdat de werkomstandigheden onvoldoende veilig waren.

De werkgever kan zich slechts verweren tegen de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval door te bewijzen dat de werknemer volledig verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Eigen schuld van de werknemer wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen.

Arbeidsongevallen komen veel voor. 1 op 15 werknemers overkomt tijdens zijn carrière een arbeidsongeval. Wekelijks gebeuren er gemiddeld bijna twee arbeidsongevallen met een dodelijke afloop. Het risico op een ongeval is in bepaalde sectoren, zoals de bouw en de horeca, hoger. Ongeacht de ernst en de gevolgen van een bedrijfsongeval is het belangrijk dat u herstelt en uw schade vergoed krijgt.

Bel 0800 44 55 000 of gebruik info@letselschadespecialist.nl om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.

Vereiste veiligheidsmaatregelen

De werkgever is bij een ongeval aansprakelijk, omdat niet de beoogde veilige werkplek ter beschikking staat aan de werknemers. Het is zeer lastig voor de werkgever om aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Het enkele feit dat zich een ongeval heeft voorgedaan, weerlegt immers werkomgeving voldoende veilig was.

Arbeidsongeval buiten werktijd

Ook buiten werktijd kan een arbeidsongeval plaatsvinden. Ook een ongeval in de pauze, tijdens het personeelsfeest of bij het reizen van en naar het kan een arbeidsongeval zijn. Indien u een ongeval heeft gehad en schade opliep, is het verstandig uw zaak te bespreken met een letselschade specialist. U heeft dan meteen inzicht in de partij die aansprakelijk gesteld kan worden en de haalbaarheid van uw zaak.

Arbeidsongevallen in het verkeer

Een verkeersongeval is soms ook een arbeidsongeval. Veel werknemers begeven zich dagelijks in het verkeer, zoals koeriers, taxichauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Voor werknemers geldt dat een ongeval bij deelname aan het verkeer ter uitoefening van hun functie een arbeidsongeval is.

Welke rol speelt de arbeidsinspectie bij een arbeidsongeval?

Een ongeval met ernstig letsel moet door de werkgever gemeld worden bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval vervolgens. Het onderzoek van de arbeidsinspectie kan reden zijn om een boete op te leggen aan de werkgever. Het onderzoek kan ook door het slachtoffer worden gebruikt als er onduidelijkheid bestaat over de toedracht van het ongeval.

Arbeidsongevallen in cijfers: In Nederland gebeuren ongeveer 2300 ernstige arbeidsongevallen per jaar. Dit zijn ongevallen met blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg. Het totale aantal jaarlijkse ongevallen waarbij een werknemer fysiek of geestelijk letsel oploopt is 200.000. Ongeveer 60 arbeidsongevallen per jaar hebben een dodelijke afloop.

Bel 0800 – 44 55 000 of gebruik info@letselschadespecialist.nl om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.


Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongeluk

Hoofdregel is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het ‘veilig inrichten van de werkomgeving’. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en zo nodig veiligheidsmiddelen beschikbaar stellen, heldere veiligheidsinstructies geven en blijvend controleren of de voorgeschreven veiligheidsmiddelen en instructies worden gebruikt en nagekomen.

De werkgever moet er rekening mee houden dat werknemers zich niet altijd houden aan instructies en/of door routine of werkdruk mogelijk niet altijd even verstandig handelen. De werkgever behoort daarom ook te zorgen voor een passende verzekering die schade of letselschade door bedrijfsongevallen dekt.

Aansprakelijkheid werkgever voor letsel stagair, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer

Een werkgever is aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval op grond van wetsartikel 7:658 BW en/of 7:611 BW (goed werkgeverschap). De aansprakelijkheid voor de werkgever geldt voor alle ondergeschikten. De aansprakelijkheid geldt dus ook voor een stagiair, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer.

Aansprakelijkheid werkgever voor letsel bij opeenvolgende schadeoorzaken?

Een werknemer die tijdens het werk tenen breekt, gaat na een onvoledige revalidatie weer aan het werk. Na een dag werken is de man moeilijk te been. Hij struikelt thuis over het tapijt en loopt zeer ernstig knieletsel op. De conclusie is dat het knieletsel aan het arbeidsongeval waarbij de man zijn tenen brak kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW). De werkgever is in dit geval dus niet alleen aansprakelijk voor de schade van het arbeidsongeval, maar ook voor de schade die als gevolg hiervan bij het tweede ongeval ontstaat.

Arbeidsongeval, letselschade arbeidsongeval, schadevergoeding arbeidsongeval, sbedrijfsongeval, schadevergoeding bedrijfsongeval, letselschade bedirjfsongeval

Werkgever in sommige gevallen aansprakelijk voor ongeval in huis

Werkgevers dienen ook bij werkzaamheden die thuis worden verricht hun zorgplicht na te leven. Dat een ongeval niet op de werkplek gebeurd is geen aanleiding om aan te nemen dat de werkgever niet aansprakelijk is. Een werknemer overkomt thuis tijdens het schoonmaken van zijn werkbus een ongeval. Hij loopt letsel op aan zijn hand en raakt arbeidsongeschikt. De rechter toetst aan de vraag of de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. Nu er geen instructies of veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer thuis oploopt tijdens het schoonmaken van de werkbus.

Aansprakelijkheid voor letsel vrijwilligers

De zorgplicht van de werkgever en de bescherming van de werknemer gelden ook voor vrijwilligers. Een vrijwilliger die van een dak viel tijdens vrijwilligers werkzaamheden aan een kerkgebouw kreeg een schadevergoeding van de kerk. De bepalingen in de wet bieden volgens de Hoge Raad ook bescherming aan personen die zich in een soortgelijke situatie als de werknemer bevinden. Ook een arbeidsobvereenkomst is dus niet altijd noodzakelijk om te spreken van een arbeidsongeval.

Contact

Bij letselschade is vaak meer mogelijk dan u denkt. Het is goed dat u wilt weten hoe u uw schade kunt verhalen. Bel 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in voor gratis en vrijblijvend advies bij letselschade.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres