Letselschade verkeersongeval: Deelname aan het verkeer brengt risico’s mee. Door verkeersongevallen kan letselschade ontstaan. De letselschadespecialist staat u bij in het claimen van uw schade na een verkeersongeval.

Bespreek de haalbaarheid van uw claim en de kosten met een specialist, zodat u meteen duidelijkheid heeft over uw situatie. Neem contact op met 0800 – 44 55 000 of e-mail naar info@letselschadespecialist.nl.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Voor het claimen van letselschade is van belang dat het letsel door een ander is veroorzaakt. Deze partij is aansprakelijk voor de geleden schade. Het ‘rond krijgen’ van de aansprakelijkheid levert in de praktijk nog wel eens een probleem op. De discussie van partijen richt zich dan op de toedracht van het ongeval. De aansprakelijkheid moet worden aangetoond/bewezen. Het inschakelen van een partij die ervaring heeft met het aantonen en afdwingen van de aansprakelijkheid voorkomt dat u uw schade niet kunt verhalen en deze zelf moet dragen.

Letselschade door een verkeersongeval: causaal verband

Om letselschade te kunnen claimen moet er een aansprakelijke partij zijn. Aan deze partij wordt het ongeval en de schade toegerekend. Bovendien moet voldoende duidelijk zijn dat de schade het gevolg is van het ongeval. In de juridische praktijk wordt dit causaal verband genoemd. Als een slachtoffer voor een verkeersongeval al rugklachten heeft, ontbreekt het causaal verband tussen het ongeval en de rugklachten. Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld (wie is er verantwoordelijk?) ontstaat dus vaak de vraag waar deze partij verantwoordelijk voor is.

Verkeersongeval letselschade

Cijfers verkeersdoden: In 2018 zijn 687 personen overleden als gevolg van een verkeersongeval. Van het aantal verkeersdoden is ongeveer een derde auto-inzettende en een derde is fietser. Verhoudingsgewijs is het aantal ouderen van 70+ dat omkomt bij een verkeersongeval hoog. Het aantal kinderen in de categorie 0 tot 14 jaar is relatief laag.  

Waarom schakel ik een letselschadespecilist in na een verkeersongeval

De aansprakelijkheid en de omvang van de schade zijn twee zwaartepunten bij letselschade. U wilt dat uw schade vergoed wordt. De aansprakelijkheid moet dus erkend worden. Bovendien wilt u al uw schade vergoed en u wilt voorkomen dat u zelf met een deel van uw schade blijft zitten. Door uw volledige letselschade claim door een ervaren letselschade behandelaar te laten afhandelen, neemt u uzelf niet alleen werk uit handen, maar heeft u ook de zekerheid dat u een rechtvaardige schadevergoeding kijgt.

Wat kost het claimen van letselschade na een verkeersongeval

De schade die door een ongeval wordt veroorzaakt omvat de kosten die het slachtoffer maakt om zijn of haar gelijk te halen. De kosten om het gehele traject af te handelen worden dus gedragen door de schadeveroorzakende partij. In veel gevallen is het inschakelen van een letselschade specialist gratis. Wij verhalen onze kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij.

Jaarlijks worden zo’n 15.000 personen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een verkeersongeval. Een aantal van de meest voorkomende ongevallen zijn flankaanrijdingen, frontale botsingen en botsingen met vaste voorwerpen.  

Schadeposten verkeersongeval

De schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen bij een verkeerongeval zijn onder andere:

 • schade aan kleren, horloge, voertuig en andere eigendommen;
 • de kosten van medische behandeling;
 • alle kosten die samenhangen met de medische behandeling (bijvoorbeeld reiskosten en parkeerkosten);
 • de zorgkosten;
 • gemist inkomen;
 • een vergoeding voor studievertraging;
 • wettelijke rente over de schadevergoeding.

Er is een groot aantal andere schadeposten mogelijk. Het inschakelen van een letselschadespecialist betekent zekerheid dat uw schade vergoed wordt.

Smartengeld verkeersongeval

De vergoeding van letselschade omvat naast de bovengenoemde schadeposten het smartengeld. De hoogte van het smartengeld bij een verkeersongeval is een bedrag tussen een paar honderd euro en ruim twee ton. Hoe groter de gevolgen van het verkeersongeval hoe hoger het smartengeld is.

Verkeersongevallen veroorzaken ook psychische schade. Uit schaamte wordt psychisch letsel vaak genegeerd. Dat een ongeval ook psychische gevolgen heeft is logisch. Schaam u niet en laat u behandelen. Ook voor uw aanspraak op smartengeld is medische behandeling van belang.

Tips bij letsel door een verkeersongeval

Leg alle omstandigheden van het ongeval goed vast:

 • noteer namen en contactgegevens van getuigen;
 • besteed aandacht aan het invullen van het schadeformulier (dit formulier is een belangrijk bewijsmiddel);
 • schakel de politie in (agenten stellen van een ongeval een proces verbaal op dat als bewijsmateriaal kan dienen);

Zorg dat u uw schade en kosten kunt aantonen:

 • laat u medisch behandelen (dit geldt voor zowel fysieke als psychische schade). Door u te laten behandelen legt u de gevolgen van het ongeval goed vast;
 • Bewaar bonnetjes van behandelingen en andere kosten, bijvoorbeeld parkeerkosten en reiskosten.

Verkeersongeval gordelkorting

Het zal niemand verbazen dat een verkeersdeelnemer die zich niet aan de verkeersregels houdt, waardoor er een verkeersongeval ontstaat, in beginsel hiervoor volledig verantwoordelijk is. Mocht een inzittende van een auto géén veiligheidsgordel hebben gedragen dan is de vuistregel (althans gehanteerd door verzekeraars) dat er 25% eigen schuld wordt aangenomen. Dit noemen we gordelkorting. De aansprakelijke verzekeraar zal dan geen 100% maar slechts 75% van de geleden letselschade vergoeden. De veronderstelling is dat door het niet dragen van de veiligheidsgordel meer of zwaarder letsel zal zijn ontstaan.

De aansprakelijke verzekeraar moet wel bewijzen dat het opgelopen letsel mede het gevolg is van het niet dragen van een veiligheidsgordel. Als de verzekeraar niet in dit bewijs slaagt, dan kan hij geen beroep doen op gordelkorting en zal de gedupeerde een volledige schadevergoeding ontvangen.

Billijkheidscorrectie eigen schuld

Het kan onredelijk zijn dat iemand vanwege eigen schuld geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding van de schade krijgt, terwijl de gedupeerde de rest van zijn leven moet leven met de invaliditeit en pijn of beperkingen. Een correctie op de causale verdeling is dan mogelijk, omdat het onredelijk is om aansprakedlijkheidsregels op de normale wijze toe te passen.

De billijkheidscorrectie is ten eerste afhankelijk van de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten van partijen.

Ten tweede zal er gekeken worden naar de omstandigheden van het geval zoals de ernst van het letsel en de mate van invaliditeit, de leeftijd (kind of volwassen) en in welke mate het slachtoffer lichamelijk en/of geestelijk ontwikkeld is.

Het wegen van deze factoren zal dienen te gebeuren door partijen en eventueel een rechter, deze weging kan per situatie verschillend uitvallen. In de praktijk blijkt er een groot verschil te bestaan. Daar waar de ene rechter slechts marginaal een correctie toepast, doet de ander dat (nagenoeg) volledig. Ook de motivering hoe men is gekomen tot de weging is niet altijd inzichtelijk. Hierdoor is het dus moeilijk om goed te kunnen inschatten in welke mate de rechter bepaalde factoren meeweegt bij het geheel of gedeeltelijk of niet toepassen van de billijkheidscorrectie.

Contact

Bespreek de haalbaarheid van uw claim en de kosten met een specialist, zodat u meteen duidelijkheid heeft over uw situatie. Mocht u vragen hebben over een ongeval waarbij u eigen schuld wordt aangerekend of wordt een gordelkorting toegepast op uw schadevergoeding? Neem contact op met 0800 – 4455000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres