Een verzekeraar mag alleen in bijzondere omstandigheden terugkomen op een eerdere erkenning van de aansprakelijkheid. In dit geval was een rapport waaruit blijkt dat het slachtoffer te hard reed voldoende om de discussie over de verdeling van de schade te heropenen. Terugkomen op een erkenning van de aansprakelijkheid is bijvoorbeeld mogelijk bij nieuwe bevindingen.

De schaderegeling loopt. De aansprakelijke verzekeraar gaat alle schade betalen. Maar dan verandert de verzekeraar van standpunt. Slechts een deel van de schade wordt uitbetaald of de verzekeraar vindt dat er helemaal geen recht op een schadevergoeding bestaat. Het intrekken van de erkenning van de aansprakelijkheid is bijzonder vervelend voor slachtoffers. De zekerheid die bestond over de schadevergoeding wordt weggenomen. Het veranderen van standpunt over de verplichting om schade te vergoeden, is alleen in bijzondere gevallen toegestaan.

Wijziging standpunt verzekeraar in letselschade zaak

Soms wordt een letselschade zaak bij een verzekeraar overgenomen door een andere medewerker met een andere kijk op de zaak. Soms schakelt de verzekeraar een deskundige in die vaststelt dat het slachtoffer zelf ook een deel van de schade veroorzaakte. Of de verzekeraar haar standpunt mag wijzigen, hangt voornamelijk af van de vraag of dit redelijk is. Nieuwe informatie die een andere kijk geeft op een ongeval is een voorbeeld van een geval waarin de verzekeraar terug mag komen op de erkenning van aansprakelijkheid.

Mag een verzekering terugkomen op de erkenning van aansprakelijkheid

Wat is erkenning van de aansprakelijkheid?

Met erkenning van de aansprakelijkheid bedoelen we dat de verplichting om schade te vergoeden vast komt te staan. In veel gevallen drukken we dit uit in een percentage. De verzekeraar van de tegenpartij geeft dan bijvoorbeeld aan dat 75% aansprakelijkheid erkent wordt. Deze erkenning zegt weinig over de uiteindelijke schadevergoeding, omdat daarvoor ook duidelijkheid moet bestaan over de omvang van de schade die het gevolg is van het ongeval.

Wanneer mag een verzekeraar terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid?

De rechter beschrijft wanneer het is toegestaan om terug te komen op erkenning van de aansprakelijkheid. Dit kan alleen als het onredelijk is om de verzekeraar aan haar standpunt te houden:

‘Volgens vaste rechtspraak staat het een aansprakelijkheidsverzekeraar in beginsel niet vrij om terug te komen van een tegenover een derde gedane erkenning dat zijn verzekerde tegenover die derde aansprakelijk is (zie Hoge Raad 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0470). Wel kan het onder bepaalde omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn dat een verzekeraar aan haar aanvankelijke erkenning van aansprakelijkheid wordt gehouden. De beoordeling in dit verband moet plaatsvinden in het licht van alle omstandigheden van het geval en is dus contextgebonden.’

Nieuwe bevindingen maken verandering standpunt mogelijk

Wijzigen van standpunt is dus niet in alle gevallen mogelijk. In dit geval is er sprake van een ‘nieuwe bevinding’ waardoor het onredelijk is als de verzekeraar haar standpunt niet meer mag wijzigen. In dit geval schakelde de verzekeraar een deskundige in om het ongeval te onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat het slachtoffer te hard reed. Deze nieuwe informatie maakt het redelijk dat de verzekeraar haar standpunt wijzigt:

‘Uit het VOA-rapport dat nadien beschikbaar kwam, volgden omstandigheden die het toedrachtsverhaal waarop Unigarant haar volledige erkenning van aansprakelijkheid aanvankelijk baseerde, deed wankelen. In het VOA-rapport wordt namelijk, kort gezegd, geconcludeerd dat [verzoeker] de maximale snelheid heeft overschreden, dat [bestuurder auto] hem daardoor niet kon zien en dus geen voorrang kon verlenen. Naar het oordeel van de rechtbank zou het op basis van deze ‘nieuwe’ bevindingen, in tegenstelling tot wat [verzoeker] betoogt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om Unigarant aan haar aanvankelijke volledige erkenning van aansprakelijkheid te houden. Hieruit volgt dat het Unigarant vrij stond om het debat over eigen schuld te (her)openen en daarmee dus terug te komen op haar aanvankelijke volledige (100%) erkenning van aansprakelijkheid.’

Nieuwe bevindingen

In dit geval blijkt pas uit het deskundige rapport dat er te hard werd gereden. Of het redelijk is om een standpunt te veranderen, is dus onder andere afhankelijk van de vraag of er nieuwe informatie beschikbaar is. Als een verzekeraar terugkomt op haar standpunt is het daarom altijd verstandig om te beoordelen of de ‘nieuwe bevindingen’ ook echt nieuw zijn.

Gratis rechtshulp van een letselschade advocaat

Bijstand van een deskundige voorkomt dat u zelf uw schade moet afhandelen. Bij letselschade schakelt u bovendien meestal kosteloos een letselschade advocaat in. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 25 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9773