RSI en KANS (klachten aan arm, nek en schouder) door het werk: Deze recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland laat zien hoe de rechter omgaat met RSI en KANS (klachten aan arm, nek en schouder) als gevolg van het werk.

Een werknemer meldt zich ziek met RSI-klachten. De werknemer heeft vanaf zijn geboorte beperkingen bij het staan ( en lopen) en het gebruik van zijn linkerhand. Er is sprake van functionele eenhandigheid. De beperkingen van de werknemer en zijn persoonlijkheid zorgen dat de werknemer een grotere kans heeft op RSI. De werknemer doet veel schermwerk, kan moeilijk zijn bureau verlaten en is perfectionistisch Een deskundige stelt vast dat de klachten van de man het gevolg zijn van zijn werk. De werkgever had specifieke maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat er RSI-klachten ontstonden bij deze werknemer.

Bewijslast schadeclaim RSI door werkzaamheden

De werknemer moet bewijzen dat RSI ontstond door het werk. Dit bewijs leveren, is in veel gevallen lastig. Een schadevergoeding krijgen voor een beroepsziekte, zoals RSI, is daarom moeilijk.

RSI en KANS (klachten aan arm, nek en schouder) door het werk, RSI

Toetsingskader schadeclaim RSI-klachten

De rechter beschrijft het toetsingskader. De werkgever is aansprakelijk als een werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. In het geval van RSI-klachten is de belangrijkste vraag meestal of de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hiermee bedoelen we dat de klachten waarvoor de werknemer een vergoeding vraagt, zijn ontstaan door het werk. Aansprakelijkheid is uitgesloten als de werknemer alle redelijke maatregelen nam die mogelijk zijn om deze schade te voorkomen of als de werknemer de schade veroorzaakte door opzet of bewuste roekeloosheid:

‘Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen (de zogenoemde zorgplicht) is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.’

Aantonen dat RSI door werk ontstond

In deze procedure benoemde de rechter een deskundige. De deskundig onderzoekt of de RSI-klachten het gevolg zijn van het werk van de eiser. De rechtbank benoemde in deze procedure een deskundige om te onderzoeken of de RSI klachten het gevolg waren van het werk. De oorzaak van de RSI-klachten waren een risicovolle werkhouding, onvoldoende doseren van taken en de werkdruk. Een alternatieve verklaring voor de RSI-klachten werd niet gevonden. De conclusie is dat de klachten van de eiser inderdaad het gevolg zijn van zijn werk:

‘Nu voldoende vaststaat dat eiser schade heeft geleden als gevolg van RSI-klachten en deze klachten in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor [gedaagde] zijn ontstaan, geldt dat [gedaagde] in beginsel aansprakelijk is voor deze schade, tenzij zij aantoont dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht om de gezondheidsschade in de vorm van RSI-klachten bij [eiser] te voorkomen.’

Zorgplicht ziet op individuele werknemer

De rechter concludeert dat de werkgever onvoldoende deed om de werknemer te beschermen. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer vergrootten de kans op RSI. Daarom had de werkgever specifieke maatregelen moeten nemen om RSI-klachten te voorkomen:

‘Gelet op de aangeboren beperking van [eiser], het feit dat hij voornamelijk beeldschermwerk verrichte en zijn werkplek moeilijk kon verlaten, was er een verhoogd risico dat [eiser] RSI-klachten zou ontwikkelen. Het lag daarom op de weg van [gedaagde] om specifieke, op [eiser] gerichte maatregelen te treffen om RSI-klachten te voorkomen en niet te volstaan met algemene maatregelen die voor al haar medewerkers golden. Niet is gebleken dat [gedaagde] dit heeft gedaan.’

Zorgplicht voor werknemers met een beperking

De werkgever heeft een zorgplicht. Uit deze uitspraak blijkt dat deze zorgplicht ziet op de individuele werknemer. De werkgever moet specifieke op de werknemer gerichte maatregelen nemen om letselschade te voorkomen. De werkgever had de persoonlijke omstandigheden en de risico’s van de specifieke werkzaamheden van de werknemer moeten analyseren en persoonlijke op de werknemer gerichte maatregelen moeten nemen.

Bespreek uw schadeclaim

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in. Onze factuur gaat rechtsreeks naar de aansprakelijke partij en wordt niet in mindering gebracht op uw schadevergoeding. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of stuur uw contactgegevens doormiddel van het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1043