Letselschade door dichtslaande deur: Een schoonmaker breekt zijn pols door een dichtslaande nooddeur. Het gerechtshof Den haag beoordeelt in deze recente uitspraak de aansprakelijkheid van de werkgever voor letselschade door een dichtslaande deur.

Een nooddeur met een deurdranger kan bij harde wind hard dichtslaan. Een deurdranger versneld het dichtgaan van de deur. In combinatie met harde wind kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Het gerechtshof vindt daarom dat een werkgever maatregelen had moeten nemen om letselschade door het dichtslaan van een deur te voorkomen.

Letselschade bij schoonmaakwerkzaamheden

De werknemer opent een nooddeur om buiten een vuilniszak weg te gooien. De deur is voorzien van een deurdranger. Op die bewuste dag waait het hard en worden windstoten gemeten tot windkracht 7. Als de schoonmaker het vuilnis weg brengt, slaat de deur slaat dicht door een windvlaag. Om te proberen om de deur open te houden, steekt de werknemer zijn arm tussen de deur. Hierbij breekt de werknemer zijn pols. De werkgever wijst de letselschadeclaim af. Het slachtoffer krijgt eerst ongelijk bij de rechtbank, maar het gerechtshof vindt dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschade door dichtslaande deur

Beoordeling door rechtbank

De werknemer stapt naar de rechter. De rechter wijst de schadeclaim af, omdat het openen van een deur een alledaagse handeling is waarvoor de werkgever geen (veiligheids)maatregelen hoeft te nemen:

‘Naar het oordeel van de kantonrechter stelt Hectas terecht dat zij geen zorgplicht heeft ten aanzien van alledaagse handelingen zoals het openen van een deur. De onderhavige deur met dranger was niet zodanig afwijkend dat Hectas daarvoor diende te waarschuwen, ook niet in geval van harde wind. Het nemen van maatregelen komt pas aan de orde bij een zorgplicht, en die bestaat hier naar het oordeel van de kantonrechter niet.’

Beoordeling door gerechtshof

Het slachtoffer is het niet een met de uitspraak van de kantonrechter en legt het geschil voor aan het gerechtshof. Het gerechtshof vindt dat de werkgever wel aansprakelijk is voor de letselschade die ontstaat door het dichtslaan van de nooddeur. De deurdranger heeft een sluitversnellende werking. Volgens de rechter slaat de deur extra snel dicht door deze deurdranger. Als het hard waait veroorzaakt dit een gevaarlijke situatie, omdat de deur hard kan dichtslaan door de wind:

‘Naar ervaringsregels kan er van uit worden gegaan dat een buitendeur die is uitgerust met een dergelijke dranger in geval van wind extra hard dicht kan slaan door de kracht van de wind in combinatie met de sluitversnellende werking van de dranger. Door aan [appellant] de instructie te geven om, ongeacht de weersomstandigheden, gebruik te maken van juist deze (nood)deur om dagelijks zakken met vuilnis naar buiten te brengen, heeft Hectas het reële en aanmerkelijke gevaar in het leven geroepen dat [appellant] , bij hard dichtslaan van de deur letselschade zou oplopen.’

Regels voor deuren in werkruimtes

Het Arbobesluit bevat regels over deuren in werkruimtes. Deuren moeten geschikt zijn voor de taak waarvoor ze nodig zijn. Daarnaast moet de werkgever voorkomen dat de deur mensen treft of raakt en dat mensen bekneld raken door de deur. De rechter oordeelt dat de nooddeur in dit geval niet voldoet aan het Arbosbesluit. De nooddeur met deurdranger is niet geschikt om te gebruiken voor het afvoeren van het vuilnis. De deurdranger vergroot bovendien de kans dat de deur letsel veroorzaakt:

‘Art. 3:13 ziet op de eisen die aan deuren gesteld mogen worden en het eerste lid van dit artikel bepaalt onder meer dat de materialen waarvan deuren zijn vervaardigd, moeten zijn afgestemd op de aard en het gebruik van de arbeidsplaats. Dit artikel strekt er, mede gelet op het bepaalde in art. 3:17 van het Arbobesluit, onder meer toe het gevaar te voorkomen c.q. zoveel mogelijk te beperken dat een werknemer op de arbeidsplaats getroffen of geraakt wordt dan wel bekneld raakt door (een voorwerp als) een deur. Anders dan Hectas meent, ziet art. 3:13 van het besluit overigens niet alleen op (de werking van) transparante en automatische deuren. Met [appellant] is het hof van oordeel dat wanneer er dagelijks twee zakken met afval naar buiten afgevoerd moeten worden, een deur die met zekere kracht door de daarop gemonteerde dranger wordt dichtgetrokken en dan tegen het lichaam aan ‘slaat’, niet zonder meer te beschouwen is als een voor deze taak – op deze windgevoelige plaats – geschikte deur. Door de specifieke werking van deze deur c.q. de daarop gemonteerde dranger, wordt het risico van geraakt of bekneld worden niet beperkt, zoals artikel 3:17 Arbobesluit voorschrijft, maar juist vergroot.’

Veiligheidsmaatregelen dichtslaande deur

De rechter overweegt daarnaast dat het nemen van veiligheidsmaatregel in dit geval vrij eenvoudig was geweest. De werkgever had de werknemer kunnen opdragen om gebruik te maken van een andere deur. De werknemer wordt dus blootgesteld aan een gevaar dat de werkgever op eenvoudige wijze kan wegnemen:

‘Ten slotte heeft Hectas ook niet aannemelijk gemaakt dat het voor haar (te) bezwaarlijk zou zijn geweest om maatregelen te treffen teneinde een ongeval als het onderhavige te voorkomen. Bij gebreke aan een genoegzame toelichting aan de zijde van Hectas, valt immers niet in te zien dat – en waarom – zij [appellant] niet (bijvoorbeeld) de instructie had kunnen geven om in plaats van de nooduitgang een andere – reguliere – uitgang van het gebouw te gebruiken om de afvalzakken naar buiten te brengen.’

Letselschade door dichtslaande deur bespreken

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Den Haag 18 april 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1265