Causaal verband bij letselschade….”wat voor verband?” Als slachtoffer van een ongeval zult u het wellicht wel eens hebben gehoord…. het causaal verband (ook wel oorzakelijk verband genoemd). Maar wat is dat nou eigenlijk, causaal verband? En wat is causaal verband bij letselschade?

Wanneer je slachtoffer wordt van een ongeval en letselschade oploopt, dan lijkt het logisch: degene die het ongeval heeft veroorzaakt, moet zorgen voor een redelijke vergoeding van de letselschade. Maar soms zorgt juist het causaal verband voor een discussie over de vraag of alle schadeposten wel vergoed moeten worden.

Oorzakelijk verband bij letselschade

In de letselschadezaak komt juridisch gezien het causaal verband tijdens de afwikkeling van de claim van een ongeval op twee momenten aan de orde.

Allereerst wordt in de vestigingsfase, dat wil zeggen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad, beoordeeld of er sprake is van causaal verband. Het gaat om het zogenaamde “condicio sine qua non verband” dat niets anders betekent dan dat er sprake moet zijn van schade door een ongeval. Zonder ongeval, geen schade.
Vervolgens komt het causaal verband opnieuw aan de orde bij het bepalen van de omvang van de letselschade die aan de veroorzaker van het ongeval kan worden toegerekend. De maatstaf hiervoor is te vinden in artikel 6:98BW.

causaal verband, Causaal verband letselschade, voorbeeld causaal verband, betekenis causaal verband, wat is causaal verband

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en bel ons gratis nummer 0800-4455000 of vul het contactformulier in onder aan deze pagina.

Causaal verband bij letselschade

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er in een situatie waarbij er sprake is van letselschade, ruim wordt toegerekend. Dit wil zeggen dat als een slachtoffer letsel heeft dat vanwege zijn bijzondere geestelijke of lichamelijke gesteldheid buiten de lijn van de verwachtingen ligt, danwel wanneer er ook sprake is van tekortschieten van artsen of privé-moeilijkheden, het causaal verband niet wordt doorbroken. Het is dus niet zo dat een slachtoffer daardoor in het geheel geen schadevergoeding ontvangt. In beginsel moet de schade dus wel worden toegerekend. Dit blijkt uit verschillende oude uitspraken van de Hoge Raad (Zoals HR 9 juni 1972, NJ 1972, 360, HR 8 februari 1985, NJ 1986, 136 of HR 4 november 1988, NJ 1988, 751).

Tegelijkertijd heeft de rechter wel bepaald dat er twee begrenzingen zijn aan deze ruime toerekening bij letsel. Het resultaat kan anders zijn (1) ingeval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als iemand zelf onvoldoende bijdraagt aan zijn herstel van de verwondingen) of een situatie waarin er (2) inderdaad sprake is van bijzondere geestelijke of lichamelijke omstandigheden. In dit laatste geval mag er bij het begroten van de toekomstschade en schadevergoeding wel rekening worden gehouden met de al bestaande situatie (de zogenaamde predispositie). Als iemand als gevolg van het ongeval schade lijdt terwijl hij naar verwachting ook zonder ongeval, vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand, met schade zal worden geconfronteerd, mag daarmee rekening worden gehouden. De totale schadevergoeding zal in zo’n situatie dus afnemen.

Voorbeeld causaal verband

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg (14 september 2015, zaaknummer C/04/125680/HA ZA 13-289) doet zich een situatie voor zoals hiervoor beschreven.

Het ging in deze zaak om een persoon die twee verkeersongevallen heeft gehad waarbij hij bij beide aanrijdingen whiplashletsel heeft opgelopen. Centraal staat het causaal verband ten aanzien van het eerste verkeersongeval. De Rechtbank oordeelt dat de aanwezigheid van een postwhiplashsyndroom aannemelijk is. Bij het bepalen van het verlies van arbeidsvermogen (derving van inkomen) als onderdeel van de totale schade als gevolg van dit letsel, moet rekening worden gehouden met de predispositie van het slachtoffer.

Waar het om draait is of het redelijk is om te veronderstellen dat de predispositie ook zonder ongeval zou hebben geleid tot een verminderd verdienvermogen. Volgens de Hoge Raad gaat het hierbij om de redelijke verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen. Deze inschatting moet worden gemaakt aan de hand van de beschikbare medische informatie.

Het letselslachtoffer draagt hierbij de bewijslast voor de omvang van de letselschade en de schadeposten. Dit geldt dus ook voor de stelling dat het slachtoffer in de hypothetische situatie zonder ongeval, geen letselschade zou hebben gehad als gevolg van zijn bijzondere aandoening of kwetsbaarheid.

In het hier behandelde voorbeeld bleek uit de medische informatie dat het slachtoffer al voor het ongeval voor diverse lichamelijke aandoeningen, waaronder nekklachten, zijn huisarts had bezocht en dat hij ook regelmatig was uitgevallen voor zijn werk. Niet kon worden vastgesteld dat het uitvallen samenhing met het whiplashletsel. De Rechtbank oordeelt dat het vanwege de al bestaande klachten niet te verwachten is dat het slachtoffer zonder het ongeval een hoger inkomen zou hebben genoten en wijst de vordering daarom af.

Advies bij letselschade

In de praktijk zien wij veel discussies die gaan over het causaal verband na een ongeval met letselschade. Het is belangrijk in deze discussies het standpunt zo goed mogelijk te onderbouwen en van (medisch) bewijs te voorzien. HIJINK letseladvocaten en letselschadespecialisten heeft jarenlange ervaring in het behandelen van letselschadedossiers en heeft ook al talloze discussies zoals hiervoor beschreven gevoerd. Heeft u vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en bel ons gratis nummer 0800-4455000 of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    mr. M.K. (Marit) Herngreen, NIVRE registerexpert letselschade