Verkeersongeval fietser voetganger: Bescherming fietsers en voetgangers zogenaamde ‘zwakke verkeersdeelnemers’ voor letselschade bij verkeersongeval. ‘Zwakke’ verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, genieten een bijzondere bescherming in de Wet bij een ongeval met letselschade met een ‘sterke’ gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Fietsers en voetgangers hebben bij een ongeval dan ook vaak recht op een vergoeding van hun letselschade.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Wordt u als fietser of voetganger door een auto aangereden en loopt u daarbij letselschade op, dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding vanwege het letsel, ook al bent u mogelijk zelf gedeeltelijk schuldig/aansprakelijk voor het verkeersongeval. Dit wordt geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW).

Verkeersongeluk fietser en voetganger

Bescherming fietsers en voetgangers bij verkeersongeluk

Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan wil dit artikel van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een verkeersongeval dat op een (voor het verkeer openstaande) weg heeft plaatsgehad en waarbij een motorrijtuig (bijvoorbeeld een brommer, scooter, auto, bus en motor) en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser en voetganger) betrokken zijn geweest. Een botsing met het motorvoertuig is niet vereist, voldoende is dat het motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Art. 185 WVW is niet van toepassing bij letselschade aan door een motorrijtuig vervoerde personen of zaken, schade aan een ander motorrijtuig in beweging of bij schade aan loslopende dieren.

Aansprakelijkheid voor letselschade fietser en voetganger

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is art. 185 WVW van toepassing hetgeen tot gevolg heeft dat de gemotoriseerde aansprakelijk is voor de ontstane letselschade en een schadevergoeding dient te betalen, behalve als sprake is van overmacht.

Overmacht automobilist bij aanrijding fietser of voetganger

Keurmerk letselschade

Er is alleen sprake van overmacht als de gemotoriseerde rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen (voor zover relevant voor het ontstaan van het ongeval). De maatstaf “rechtens geen schuld” hebben is een strenger criterium dan wat wordt verstaan onder “normale schuld”. Rechtens geen schuld houdt in dat eventuele fouten van andere weggebruikers waaronder begrepen de eventuele fouten van het slachtoffer met letsel zelf daarbij alleen van belang zijn wanneer die fouten voor de gemotoriseerde zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij het bepalen van diens rijgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

Aantonen overmacht verkeersongeluk

Kan overmacht door de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet worden aangetoond, hetgeen in de praktijk zeer lastig is, dan zal in ieder geval de letselschade van de ongemotoriseerde, ‘zwakke’ verkeersdeelnemer voor 50% te worden vergoed (causale verdeling). De redenering hierachter is dat het motorrijtuig door zijn snelheid en gewicht, een extra risico in het leven roept voor het veroorzaken van ernstig letsel of grotere schade. Dit noemt men het zogenaamde ‘betriebsgefahr’.

Kinderen en letselschade in het verkeer

Ten opzichte van een kind jonger dan 14 jaar zal de letselschade 100% moeten worden vergoed, behalve als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het kind.

Verkeersongeluk fietser en voetganger

Billijkheidscorrectie bij ernstig letsel verkeersongeval fietser voetganger

Het percentage na de causale verdeling, bij een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer van 14 jaar of ouder, kan nog worden aangepast op grond van de billijkheidscorrectie. Factoren die hierbij van belang zijn: Betriebsgefahr, de wederzijdse ernst van de gemaakte fouten, de beperkte mate van verwijtbaarheid, de ernst van het letsel en eventuele bijzondere omstandigheden.

Beschermingsregels van artikel 185 WvW niet van toepassing op een scootmobiel

In een uitspraak van het Hof Den Bosch op 26 september 2017 is geoordeeld dat het bijzondere aansprakelijkheidsregime van artikel 185 van de Wegen Verkeers Wet (WvW) niet van toepassing is wanneer er een ongeval plaatsvindt tussen een auto en een scootmobiel. De beoordeling of er sprake is van aansprakelijkheid bij een ongeval met een scootmobiel gebeurt uitsluitend aan de hand van de reguliere regels van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

Wilt u advies na een verkeersongeval met letselschade?

In het bovenstaande is zeer beknopt uitgelegd hoe een fietser en voetganger in het verkeer voor ongelukken met letselschade wordt beschermd. Heeft u een verkeersongeluk gehad en letselschade opgelopen, laat u dan goed voorlichten door een letselschade-expert. Onze letselschadespecialisten en letseladvocaat helpen u graag. Bel 0800-4455000 voor een gratis adviesgesprek of gebruik het contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres