Letselschade paard: Nederland is een echt paarden land. Paardrijden is een veel beoefende hobby. Daarnaast zijn er veel professionals in Nederland waaronder ruiters, paardenfokkers, paardrijleraren en manegehouders die zich bedrijfsmatig bezighouden met paarden.

De grondslag voor aansprakelijkheid voor letsel door een dier is opgenomen in artikel 179 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: de bezitter van het paard (of de bedrijfsmatig gebruiker) is aansprakelijk voor de schade die door de eigen energie van het dier wordt toegebracht. Op de bezitter rust risico aansprakelijkheid. Als een paard schade veroorzaakt moet de bezitter deze schade vergoeden.

Letselschade door een trap van een paard, val van een paard en ander letsel toegebracht door toedoen van een paard komt relatief veel voor. Daarnaast komt verpletting, zogenaamde crush schade, voor en worden mensen door paarden gebeten.

Eigen schuld bij letselschade door een paard

Eigen schuld speelt in iedere letselschade zaak een rol. Veelal heeft een ongeval meerdere oorzaken. De aansprakelijkheid wordt beperkt door de mate waarin het slachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en de schade. Indien een persoon van een paard valt tijdens een paardrijles, wordt over het algemeen een percentage eigen schuld aangenomen. Paardrijden brengt een zeker risico met zich. Het deelnemen aan een paardrijles betekent een acceptatie van dit risico. Om die reden wordt bij letselschade bij het paardrijden vaak een mate van eigen schuld aangenomen.

Bel voor een gratis en vrijblijvend advies bij letselschade 0800-4455000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Eigen energie van het paard

Indien het paard niet uit eigen energie handelde is de bezitter niet aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht had gehad”.

Voorover een paard handelt zoals een paard handelt, ofwel uit eigen energie, is de bezitter aansprakelijk. In de overige gevallen moet het paard gezien worden als een instrument in de macht van een persoon. Het handelen van de persoon die het paard ‘in zijn macht heeft’ kan alsnog onrechtmatig zijn, waardoor de begeleider aansprakelijk is voor de schade die het paard veroorzaakt.

Letselschade paard, letselschade veroorzaakt door een paard, val van paard, paardenbeet

Welke schade kan ik vergoed krijgen bij letsel door een paard toegebracht?

De hoofd regel bij de letselschadevergoeding is dat het slachtoffer alle schade gecompenseerd krijgt die als gevolg van het ongeval is ontstaan. Enkele voorbeelden zijn de kosten van medische behandeling, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, gemist inkomen en kosten voor aanpassing van een woning. De schadeposten van een letselschadevergoeding zijn persoonlijk. Goede documentatie is wel belangrijk om alle schade verfgoed te krijgen. Vaak zijn er meer schadeposten dan u denkt. Door spoedig na een ongeval met een letselschade specialist te overleggen, voorkomt u dat u een deel van uw schade zelf draagt.

Smartengeld bij letselschade paarden

Naast de vergoeding van materiële schade, die bestaat uit de bovengenoemde schadeposten, moet de aansprakelijke partij ook de immateriële schade vergoeden. Dit is schade die niet in geld is uit te drukken. Geleden pijn, gederfde levensvreugde, angsten zijn voorbeelden van immateriële schade. Het smartengeld biedt een compensatie voor deze schade.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en verschilt per slachtoffer. Voor de berekening van het smartengeld worden een groot aantal vergelijkbare gevallen geanalyseerd en vergeleken om uiteindelijk op een voor het onderhavige geval passende smartengeld vergoeding uit te komen.

Enkele relevante factoren voor de vaststelling van de hoogte van het smartengeld zijn de aanwezigheid van (ontsierende) littekens, de duur van de behandeling en de pijn die het slachtoffer heeft geleden.

Aansprakelijkheid bij val van paard

Een 15 jarig meisje (slachtoffer) ging met haar tante en oudere nicht, die tevens paardrij-instructrice is, naar twee pony’s kijken. De oudere nicht wilde twee pony’s aanschaffen om te gebruiken bij paardrijlessen.

Het slachtoffer is op de pony gaan zitten en gaan stappen. Op enig moment is de pony gaan galopperen en vervolgens abrupt naar links afgeweken waardoor het slachtoffer van de pony is geworpen. Als gevolg hiervan heeft zij letselschade opgelopen bestaande uit een heupfactuur, een sleutelbeenfactuur en gebroken ribben opgelopen.

Volgens de rechter heeft het risico dat in de eigen energie van de pony schuilt zich verwezenlijkt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. De pony is namelijk oncontroleerbaar en daarmee onberekenbaar geworden. De verkoper is daarmee aansprakelijk voor de letselschade die voortvloeit uit het ongeval en dient een schadevergoeding te betalen.

Bedrijfsmatig gebruik, uitoefening van een bedrijf (artikel 6:181 BW)

De wet bepaalt dat er sprake is van risicoaansprakelijkheid voor dieren (6:179BW). De aansprakelijkheid verschuift naar de bedrijfsmatig gebruiker als het dier wordt gebruik in de uitoefening van een bedrijf. Degene die het bedrijf uitoefent is aansprakelijk tenzij het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in het verband staat. Een manegehouder, of profesioneel paardrijder gebruikt vaak paarden die niet zijn eigendom zijn. Deze personen zijn in dat geval aansprakelijk voor de schade die een paard aanricht.

Manegehouder aansprakelijk voor letselschade door paard

In november 2013 valt een vrouw tijdens de paardrijles van een paard dat haar door een manege beschikbaar was gesteld. De vrouw loopt letsel op als gevolg van haar val, zij is kortdurend bewusteloos en blijkt een nekfractuur te hebben opgelopen.

Zij stelt de manege aansprakelijk op grond van artikel 6:181 BW. De val werd veroorzaakt door het struikelen van het paard. De rechter oordeelt dat artikel 6:181 op een manege van toepassing is als de manegehouder een paard dat bij de manege is gestald, ook verhuurt en ter beschikking stelt voor de paardrijles. De manege is aansprakelijk voor het letsel en moet een schadevergoeding betalen.

Contact letselschade door een paard

Bel voor een gratis en vrijblijvend advies bij letselschade 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres