Lichte letselschade en smartengeld – De Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld van de Letselschade Raad is van toepassing bij letsel dat geheel herstelt binnen 6 maanden. De Richtlijn Licht Letsel definieert licht letsel, geeft een stappenplan voor de afhandeling en geeft een indicatie van het toe te kennen smartengeld aan de hand van de Smartengeldgids.

De richtlijnen van de Letselschade Raad zijn opgesteld om de afhandeling van (lichte) letselschade efficiënt en uniform te laten verlopen.

Lichte letselschade en smartengeld

Bij lichte letselschade en smartengeld is de richtlijn Licht Letsel van de NPP van toepassing. Deze Richtlijn ziet op alle gevallen waarin er sprake is van licht letsel en de letselschade relatief laag is. Licht letsel wordt als volgt gedefinieerd:

 • Het letsel geneest restloos binnen 6 maanden. Er treden geen complicaties op bij het herstel. Ook als het slachtoffer (normale) niet ontsierende littekens overhoudt aan het letsel is er sprake van restloos herstel.
 • Door het letsel wordt het slachtoffer niet of slechts tijdelijk arbeidsongeschikt. Onder arbeidsongeschiktheid valt in dit geval ook de mogelijkheid tot het verrichten van huishoudelijk werk.
 • Er zijn na 6 maanden geen medische behandelingen of controles meer noodzakelijk.

Het letsel dat wordt afgehandeld op grond van de Richtlijn Licht Letsel valt niet onder de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Indien niet duidelijk is of de letselschade Richtlijn Licht Letsel van toepassing is, kan de richtlijn voorlopig worden toegepast.

Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld, Richlijn licht letsel, ligt letsel, Richtlijn restloosherstel binnen 6 maanden, letselschade richtlijn licht letsel

Voorbeelden van licht letsel

Enkele voorbeelden van letsel dat onder de richtlijn Lichtletsel inclusief smartengeld valt:

 • Kneuzingen en blauwe plekken;
 • Wonden waarbij geen sprake is van zenuwbeschadiging.
 • Verzwikkingen (bijvoorbeeld een verzwikte enkel);
 • Eenvoudige botbreuken (geen botbreuken die doorlopen in het gewricht, geen botten die door de huid steken, geen schade aan bloedvaten en/of zenuwen en geen verbrijzelingen van bot);
 • Brandwonden van de 1e of 2e graad;
 • Nierkneuzing;
 • Miltscheuring;
 • Klaplong;

Of letsel binnen 6 maanden herstelt is niet altijd duidelijk. Tijdens het herstel kunnen altijd complicaties optreden. Als bij letselschade geen duidelijkheid bestaat over de genezing en/of er sprake zal zijn van restloos herstel binnen 6 maanden kan de Richtlijn Licht Letsel voorlopig worden toegepast.

De schadeafhandeling bij licht letsel

De letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld beschrijft een stappenplan om letselschade af te handelen in de gevallen waarin de richtlijn van toepassing is. In de richtlijn zijn ook termijnen opgenomen. De te nemen stappen zijn als volgt:

 • Melding van de schade bij de verzekeraar;
 • Binnen twee weken na de melding hebben verzekeraar en slachtoffer contact (telefonisch of persoonlijk). Dit contact is vooral bedoelt om de verzekeraar alle relevante informatie te laten verzamelen;
 • Uiterlijk binnen drie maanden na het ongeval neemt de verzekeraar een standpunt in over de aansprakelijkheid;
 • De verzekeraar gaat na of het inschakelen van een medisch deskundige en/of een re-integratiedeskundige noodzakelijk is;
 • Nadat het herstelproces van het slachtoffer is afgerond doet de verzekeraar een voorstel voor de afhandeling aan het slachtoffer;
 • Als het letselschade slachtoffer en de verzekeraar een eindregeling afspreken, betaalt de verzekeraar binnen 4 weken de afgesproken schadevergoeding uit.

Geen finale kwijting bij Lichte letselschade en smartengeld

Finale kwijting houdt in dat partijen afspreken dat zij over en weer geen vorderingen meer op elkaar hebben. De zaak is daarmee afgedaan en kan niet meer worden opengebroken. Als partijen elkaar finale kwijting verlenen in een letselschade overeenkomst is het niet mogelijk om op de regeling terug te komen. In de Richtlijn Licht Letsel is exclusief opgenomen dat geen finale kwijting in de vaststellingovereenkomst wordt opgenomen. Als het slachtoffer uiteindelijk meer schade heeft dan is meegenomen in de afhandeling kunnen partijen opnieuw in onderhandeling treden.

Smartengeld bij licht letsel

De Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld geeft op grond van de bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB tevens richtlijnen voor de toekenning van smartengeld bij licht letsel. Smartengeld is een vergoeding voor geleden immateriële schade. Immateriële schade bestaat onder andere uit geleden pijn en gederfde levensvreugde. De richtlijn geeft de volgende bedragen voor smartengeld bij licht letsel:

 • Bij beperkt en oppervlakkig letsel met een herstelperiode van ongeveer 2 maanden een bedrag tot € 875,– aan smartengeld.
 • Bij letsel met een herstelperiode van 2 tot 4 maanden waarbij een korte medische of therapeutische behandeling plaatsvindt een bedrag tussen de € 575,– en € 1.725,– aan smartengeld.
 • Bij letsel met een herstel periode van 4 tot 6 maanden waarbij een korte medische of therapeutische behandeling plaatsvindt een bedrag tussen de € 1.150,– en € 2.125,– aan smartengeld.

Er bestaat geen richtlijn voor smartengeld bij ander letsel dan licht letsel. De ANWB smartengeldgids, waarop de bedragen uit de richtlijn zijn gebaseerd, dient als richtlijn voor het vaststellen van de hoogte van smartengeld.

Een voorschot op de letselschadevergoeding bij licht letsel

De Richtlijn Licht Letsel bepaalt dat de verzekeraar een voorschot verstrekt indien de aansprakelijkheid voor de letselschade is erkend. Het letselschade slachtoffer kan met het voorschot zijn kosten voldoen. Dit voorkomt financiële problemen door de kosten die letselschade meebrengt.

Ook bij ander letsel dan licht letsel bestaat recht op een voorschot op de letselschadevergoeding.

Wat is u overkomen?

Wilt u meer weten over lichte letselschade en smartengeld, neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

Contact over Lichte letselschade en smartengeld

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres