Schadevergoeding als gevolg van inkomensverlies bij letselschade: Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en letselschade hebt opgelopen, dan heeft u recht op vergoeding van de schade. Deze schade kan uit verschillende schadeposten bestaan. Één daarvan is schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen.

Verlies van arbeidsvermogen of verdienvermogen betekent dat u door het ongeval niet in staat bent uw normale inkomen te generen door werk.

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Indien u letselschade heeft opgelopen, en dit letsel zo ernstig is dat u (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet meer kunt werken, dan kan er voor u een aanzienlijke schadepost ontstaan. U heeft dan het vermogen verloren om arbeid te kunnen verrichten en daardoor minder inkomen. Deze schadepost wordt verlies van arbeidsvermogen (ook wel: verlies aan verdienvermogen) genoemd en dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade bijvoorbeeld verlies aan inkomen? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of gebruik het contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Minder inkomsten in loondienst

Als u in loondienst werkt, met een tijdelijk of vast arbeidscontract, kunt u na een ongeval te maken hebben met verlies van arbeidsvermogen. Te denken valt hierbij aan het korten op uw loon door de werkgever na een bepaalde ziekteperiode (bijvoorbeeld na 1 jaar), met missen van (onregelmatigheids)toeslagen en overuren en het niet verlengen van uw (tijdelijke) arbeidscontract waardoor uw Ziektewetuitkering lager is dan uw salaris voor het ongeval. Ook kan het zijn, bij langdurige arbeidsongeschiktheid, dat uw (vaste) arbeidscontract wordt beeindigd na 2 jaren. De WIA uitkering zal dan lager uitvallen dan uw oorspronkelijk salaris van voor het ongeval.

Bij de berekening van deze schadepost worden dan bijvoorbeeld de salarisstroken, jaaropgaven, arbeidscontracten en uitkeringsspecificaties van een periode vóór het ongeval gelegd naast die van ná het ongeval. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met eventuele omscholingskosten, aanpassingen op de werkplek, carriereperspectieven en pensioenschade.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Inkomstenverlies als zelfstandig ondernemer of ZZP-er

Als u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent (bijvoorbeeld als ZZP-er) dan zal de arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval vaak direct te voelen zijn in uw portemonnee. Indien u niet kunt werken heeft u immers geen inkomsten. Het salaris wordt bijvoorbeeld niet door een werkgever (gedeeltelijk) doorbetaald en u heeft geen recht op een Ziektewetuitkering.

Voor het berekening van deze schadepost dienen de financiele jaar/kwartaalstukken van vóór het ongeval en de belastingaangiften worden afgezet tegen die van ná het ongeval. Ook hier wordt uiteraard rekening gehouden met toekomstverwachtingen, pensioenschade en andere kosten.

‘Zwarte werkzaamheden’ en inkomensverlies

Ook zogenaamde zwarte werkzaamheden, waarover u geen loon/inkomstenbelasting afdraagt, komen onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. Dit is omdat u door de aansprakelijke partij in een zo goed mogelijke financiele positie dient te worden gebracht als ware het ongeval met letselschade niet gebeurd. De werkzaamheden dienen structureel van aard te zijn en u dient aan te tonen dat u deze werkzaamheden verrichtte, hetgeen vaak lastiger is dan bij ‘witte’ werkzaamheden, omdat u bijvoorbeeld niet over loonstroken beschikt. De zwarte schade mag echter niet bruto als schade worden opgevoerd omdat de zwartverdiener dan een betere uitgangspositie zou hebben dan de witverdiener. In de praktijk komt het erop neer dat de bruto schade netto wordt gemaakt door middel van een fictief belastingpercentage.

Economische kwetsbaarheid

Ook kan er rekening worden gehouden met de zogenaamde economische kwetsbaarheid. Dit is een zeer abstract begrip. Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake als in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Belasting over inkomenschade, de belastinggarantie

De schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen wordt netto berekend en vergoed. Er is derhalve hierover in principe geen inkomstenbelasting (Box 1) verschuldigd. Vaak zal er door de aansprakelijke verzekeraar een belastinggarantie worden verleend. De belastinggarantie houdt in dat als uw letselschade uitkering, geheel of gedeeltelijk achteraf toch door de fiscus wordt belast op basis van Box 1 (inkomen uit arbeid en onderneming), de verzekeraar de bezwaarprocedure voor u voert. Mocht u in die procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

Vragen of hulp nodig bij afwikkelen letselschade en inkomensschade?

Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade, bijvoorbeeld schade door verlies aan inkomen? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of gebruik het contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres