Een werknemer van een vleesverwerker loopt snijwonden op door het mes van de vleesbewerker naast haar. De rechter oordeelt dat de werkgever de zorgplicht niet nakwam.

In deze zaak bestaat enige onduidelijkheid over het arbeidsongeval. Wie sneed wie? Daarnaast gaat de rechter in op de vraag of de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen nam om te voorkomen dat de vleesverwerkers elkaar sneden. Daarbij is uiteindelijk vooral de afstand tussen de vleesverwerkers van belang. Een minimale afstand van 30 cm is hierbij onvoldoende volgens de rechter. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de letselschade die ontstond toen de werknemer snijwonden opliep tijdens haar werk.

Beoordeling arbeidsongeval snijwonden op het werk

Een arbeidsongeval beoordelen we in twee stappen. De eerste vraag is of de werknemer gewond raakte in de uitoefening van zijn of haar functie. Als dit vast staat, beoordelen we vervolgens of de werkgever de zorgplicht nakwam:

‘De werknemer moet stellen en bij betwisting bewijzen dat hij in de uitoefening van zijn functie schade heeft geleden. In het algemeen zal daartoe voldoende zijn dat komt vast te staan dat het ongeval hem is overkomen op de werkplek.

Als komt vast te staan dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW. Artikel 7:658 BW houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.‘

Arbeidsongeval snijwonden vleesverwerker, Rechtbank Rotterdam 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8004

Geen geschil over gewond raken tijdens werkzaamheden

Dat de werknemer gewond raakte tijdens het werk wordt door de werkgever niet bestreden. De eerste horde voor een schadevergoeding is genomen. Vervolgens beoordelen we of de werkgever de zorgplicht nakwam:

‘Tussen partijen is niet in geschil is dat [verzoekster] in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden voor verweersterschade heeft geleden. Daarom moet worden beoordeeld of [verweerster] – zoals zij heeft gesteld, maar [verzoekster] heeft betwist – aan de op haar tegenover [verzoekster] rustende zorgplicht heeft voldaan.’

Onduidelijkheid over toedracht

Het slachtoffer zegt dat haar buurvrouw die haar aan het inwerken was zich omdraaide en haar sneed. Het bedrijf stelt dat het slachtoffer zichzelf omdraaide en zich prikte aan het mes. De werkgever legt direct na het ongeval niets vast. Bovendien duurt het lang voordat de werkgever het standpunt inneemt dat het slachtoffer zich omdraaide en zich prikte. De rechter rekent het bedrijf dit aan. De snee op de arm van het slachtoffer komt volgens de rechter bovendien niet overeen met prikken:

‘Volgens [verzoekster] werd zij ingewerkt door mevrouw [persoon B] die aan haar rechterkant stond. Op een gegeven moment stond [persoon B] omgedraaid te praten met iemand anders, terwijl [verzoekster] vlees aan het snijden was. Vervolgens kwam [persoon B] terug, draaide zij zich richting [verzoekster] en sneed zij [verzoekster] daarbij met haar mes in de rechterarm. [verweerster] betwist de door [verzoekster] gestelde gang van zaken. Volgens [verweerster] was het juist [verzoekster] die zich op enig moment omdraaide en zichzelf daarbij “prikte” aan het mes van [persoon B].’

Veiligheidsmaatregelen vleesverwerker

De bewijslast voor het gewond raken tijdens het werk ligt bij de werknemer. De bewijslast van het nakomen van de zorgplicht ligt bij de werkgever. De werkgever benoemt de genomen maatregelen. De rechter beoordeelt de maatregelen als onvoldoende. Daarbij speelt vooral de afstand tussen de werknemers een grote rol. De werkgever geeft aan dat deze afstand minimaal 30 cm is. De rechter vindt deze afstand onvoldoende om te voorkomen dat medewerkers elkaar snijden bij het werken met scherpe messen:

‘Nog los van dit alles komt een minimale tussenafstand van dertig centimeter de kantonrechter niet veilig voor. Ter vergelijking, de langste zijde van een pagina A4 is 29,7 centimeter. ‘

‘[persoon B] en [verzoekster] stonden kennelijk zodanig dicht bij elkaar, dat [persoon B] [verzoekster] met haar mes kon snijden. Niet gesteld of gebleken is dat [verweerster] geen veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen had kunnen treffen om het risico op snijwonden te voorkomen.’

Onduidelijkheid over toedracht onbelangrijk voor schadeclaim

De rechter voegt aan zijn oordeel nog toe dat het voor de schadevergoedingsplicht van de werkgever niet van belang is of de werknemer werd gesneden of dat zij zelf tegen het mes aan liep. De genomen veiligheidsmaatregelen voor het werken met scherpe messen, zijn onvoldoende. De vraag wie wie sneed, is daarom niet van belang:

‘Ten overvloede overweegt de kantonrechter nog het volgende. Zelfs als de door [verweerster] geschetste gang van zaken rondom het incident zou worden gevolgd, te weten dat [verzoekster] zichzelf “geprikt” heeft aan het mes van [persoon B] , dan nog is de kantonrechter van oordeel dat [verweerster] aansprakelijk is voor de door [verzoekster] ten gevolge van het incident geleden en nog te lijden schade.’

Gratis hulp van een letselschade advocaat bij uw schadeclaim

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8004