Onderzoek verzekeraar letselschadeclaim: Uit onderzoek van De Monitor, een televisieprogramma dat wordt uitgezonden op NPO 2 (uitzending 28 mei 2016), blijkt dat verzekeringsmaatschappijen regelmatig particuliere recherchebureaus inschakelen om slachtoffers van verkeersongevallen en vooral slachtoffers met een whiplash te schaduwen.

De particuliere recherchebureaus doen uitgebreid persoonlijk onderzoek. Slachtoffers worden gefilmd en geschaduwd.Verzekeringsmaatschappijen willen met het verkregen materiaal aantonen dat sommige slachtoffers met whiplash frauderen. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken kan een verzekeringsmaatschappij besluiten verdere uitbetalingen stop te zetten, betaalde voorschotten terug te vorderen en melding van fraude te doen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem.

De vraag is of verzekeringsmaatschappijen terecht naar dit zware en ingrijpende middel grijpen. Bij het televisieprogramma zijn bijzonder veel meldingen binnengekomen van slachtoffers bij wie (onterecht) een persoonlijk onderzoek werd ingesteld.

letselschade onderzoek verzekeraar

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Bel 0800-4455000 om uw letselschadezaak vrijblijvend en kosteloos te bespreken met een deskundige of vul het contactformulier in onder aan deze pagina.

Rechercheonderzoeken bij whiplash

In het programma van De Monitor zijn diverse slachtoffers geïnterviewd die uitgebreid vertellen over het onderzoek waaraan zij zijn onderworpen. Een aantal slachtoffers zijn wekenlang geschaduwd en er is onderzoek gedaan op sociale media.

Op basis van op Facebook en andere websites aangetroffen “verdachte foto’s” wordt het slachtoffer niet meer geloofd en wantrouwen de verzekeraars de ernst van de whiplashklachten. Zo werd door een tennisvereniging een foto op de website geplaatst waarop een slachtoffer is afgebeeld terwijl hij aan het tennissen is. Later bleek dat er sprake was van een oude foto, genomen op een datum voorafgaand aan het ongeval.

In het programma komt ook een slachtoffer aan het woord waarbij privédetectives zich uitgaven voor hotelgasten en maar liefst vier overnachtingen hebben geboekt in een bed and breakfast van een slachtoffer. Tijdens dit verblijf zijn er zonder medeweten onderzoeksburo_bij_whiplash_en_letselschadevan het slachtoffer filmopnamen gemaakt.

Verzekeringsmaatschappijen besluiten tot het uitvoeren van een personenonderzoek als uit het feitenonderzoek onvoldoende duidelijke informatie naar voren komt op basis waarvan een oordeel kan worden geveld of er sprake is van fraude óf als er op basis van de uitkomsten van het feitenonderzoek een redelijk vermoeden van fraude blijkt.

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Voornoemde rechercheonderzoeken maken een ernstige inbreuk op de privacy van slachtoffers. Juist daarom mag een dergelijk onderzoek niet zomaar worden gestart. Fraudeonderzoeken vallen onder de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

De Gedragscode beschrijft de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek in het kader van activiteiten die zijn gericht op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van fraude met het doel het verkrijgen van verzekeringsdekking of een uitkering.

Omdat een persoonlijk onderzoek een zeer ingrijpend middel is, moet de beslissing uitgebreid gemotiveerd worden. De Gedragscode geeft aan welke beginselen hierbij door de verzekeraar in acht moeten worden genomen. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn daarbij zeer belangrijk.

Proportionaliteit en Subsidiariteit onderzoek verzekeraar

Proportionaliteit betekent dat bij het maken van de afweging of er een ingrijpend persoonlijk onderzoek moet worden ingesteld, de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig mag zijn in relatie tot het doel van het verkrijgen van de gegevens.

Hierbij speelt bijvoorbeeld de omvang van de claim en het soort onderzoek een rol. Hoe groter de schending van de privésfeer van het slachtoffer hoe meer concrete aanwijzingen er al moeten zijn voor fraude.

Subsidiariteit betekent dat bij de beslissing welk onderzoek er moet worden uitgevoerd er ook gekeken moet worden of er met een minder ingrijpend middel dezelfde gegevens zouden kunnen worden verkregen. Met andere woorden, zijn er ook andere, minder ingrijpende, manieren om de informatie te verzamelen?

Onderzoeksmethoden naar slachtoffer

Voor een persoonlijk onderzoek kan van verschillende onderzoeksmethoden gebruik worden gemaakt. De meest bekende methoden zijn het interview van het slachtoffer, het inwinnen van informatie bij derden en het maken van filmopnamen van het slachtoffer.
In de gedragscode wordt duidelijk dat er steeds zo beperkt mogelijke relevante informatie moet worden ingewonnen. Als er bijvoorbeeld informatie bij derden moet worden ingewonnen dan mag de verzekeraar zo min mogelijk informatie prijsgeven over het slachtoffer. Bij het maken van filmopnamen geldt bijvoorbeeld ook dat de periode waarin de filmopnamen worden gemaakt zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Informatieplicht verzekeraar over onderzoek

Op basis van artikel 9 van de Gedragscode is de verzekeraar verplicht een slachtoffer te informeren. In gevallen waarin bij derden onderzoek wordt ingewonnen wordt dit vooraf gemeld aan het slachtoffer.

In situaties waarin er sprake was van observaties, de meest ingrijpende vorm van persoonlijk onderzoek, worden de resultaten van het onderzoek, de filmopnamen en foto’s altijd aan het slachtoffer getoond.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek door De Monitor lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat verzekeraars vaak en niet altijd terecht op basis van een foutieve interpretaties van feiten (bijvoorbeeld foto’s op sociale media) besluiten tot het opstarten van een persoonlijk onderzoek.
Slachtoffers die worden geconfronteerd met de uitkomsten van een dergelijk onderzoek doen er goed aan het volledige onderzoek, de uitkomsten van het voorgaande feitenonderzoek en het verloop van het besluitvormingsproces op te vragen. Daarmee kan worden beoordeeld of de verzekeraar heeft gehandeld conform de Gedragscode.

Hulp of advies bij letselschade?

Heeft u door een ongeval whiplash of letselschade opgelopen. Wilt u weten wat uw rechten zijn en of u recht heeft op een schadevergoeding? Bel voor vrijblijvend advies van onze letselschadespecialisten 0800-4455000 of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Door: mr. M.K. (Marit) Herngreen, NIVRE registerexpert letselschade