Onze tarieven: In de advocatuur worden geen vaste tarieven gehanteerd. Wel wordt het nadrukkelijk aanbevolen door de Orde van Advocaten om vooraf afspraken te maken over de advocaatkosten.

Nog steeds wordt het meest gebruik gemaakt van het declareren op basis van ons uurtarief. Hierbij wordt een uurtarief afgesproken en dat vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. Hoewel dit een inzichtelijke werkwijze is, is dit niet geschikt voor iedere klant of situatie. Om deze reden kent HIJINK Advocaten een aantal varianten. In alle gevallen worden de gemaakte afspraken duidelijk vastgelegd in een (doorlopende) opdrachtbevestiging.

Onderdelen van de declaratie

Onze declaraties zijn opgebouwd uit een honorarium over een bepaalde periode of prijsafspraak, vermeerderd met BTW en kantoorkosten. Onder kantoorkosten worden begrepen de kosten voor overhead, porti en fotokopieen. Dit bedraagt een vast percentage van 6%.

Ook kunnen er ‘verschotten’ zijn opgenomen. Hierbij moet u denken aan voorgeschoten bedragen wegens bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten.

Declaratie methoden

In beginsel werkt ons kantoor op basis van uurtarief. Er bestaat echter wel ruimte om hiervan af te wijken. U bespreekt dit altijd met uw advocaat. Er bestaat geen verplichting om af te wijken van het declareren op basis van uurtarief.

Op basis van een uurtarief. Ons standaarduurtarief bedraagt € 210 exclusief btw en kantoorkosten (6%).

  • Uren x uurtarief: Het uurtarief hangt af van de vereiste specialisatie/deskundigheid, aard en belang van de zaak. Hiervoor kan een opslag worden gerekend of een matiging worden toegepast.
  • Uren x uurtarief, maar dan gedeeltelijk afhankelijk van het resultaat: Er kunnen twee tarieven worden afgesproken. Een lager tarief als het afgesproken resultaat niet wordt gehaald, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.
  • Een vast bedrag (per handeling/fase): Er kan een gefixeerd bedrag worden overeengekomen per handeling, zaak of actie.
  • Jaarcontract/kaderafspraak: Een dergelijke afspraak is zuiver maatwerk. Er worden afspraken gemaakt over declaraties in te behandelen zaken, tarieven en factoren (spoedeisendheid, specialistische kennis of het belang en de aard van de zaak).
  • Incassotarief: Hierbij gaat het zuiver om zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden. Zodra inhoudelijk verweer gevoerd moet worden, vervalt het incassotarief en dienen ‘nieuwe’ afspraken te worden gemaakt. Het incassotarief dat door Rechtbanken gebruikt wordt ziet er als volgt uit.
  • Combinaties: Andere methoden bestaande uit een combinatie van het bovenstaande zijn bespreekbaar. Dit natuurlijk binnen de grenzen van de beroeps- en gedragsregels van de advocaat.

Voorschotnota

De advocaat kan u verzoeken een voorschotbedrag te storten op de kantoorrekening. Dit is een bedrag ter dekking van de eerste kosten. Als de advocaatkosten het voorschot niet overstijgen, wordt het restant uiteraard teruggestort.

No cure no pay

No cure no pay is in beginsel niet toegestaan. Bij no cure no pay, wordt de advocaat pas betaald als hij de zaak wint, of het afgesproken resultaat wordt behaald.

Slechts in uitzonderlijke situaties, als er sprake is van letselschade, kan de Orde van Advocaten, het in behandeling nemen van een zaak toestaan op no cure no pay basis. Dit is aan strenge regels onderworpen.

Tot slot wijzen wij u op ons MKB-Pakket waarin u voordeel geniet door vooraf uren in te kopen.