Hobbels in een fietspad door boomwortels: Een fietser valt op een bosweg. De valpartij ontstaat door hobbels in het fietspad door boomwortels. De rechter in Utrecht beoordeelt of de wegbeheerder aansprakelijk is voor een valpartij van een fietser op een oneffen fietspad door het bos.

Hoe glad moet een fietspad of weg zijn? Mogen er bobbels en gaten in een weg ziten? Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk voor een valpartij door bobbels/oneffenheden in de weg? Een racefietser valt over een bobbel in een fietspad na een flauwe bocht. De oneffenheid in het fietspad ontstaat doordat wortels het fietspad omhoogdrukken. Het letsel bestaat uit een dubbele bekkenbreuk en een gebroken duim. De gevallen racefietser eist vergoeding van zijn letselschade.

Hobbels in een fietspad door boomwortels, val oneffenheid fietspad, eenzijdig ongeval fietser door bobbels

Aansprakelijkheid Staatsbosbeheer

De wegbeheerder, Staatsbosbeheer wijst de aansprakelijkheid af. De rechtbank beoordeelt of Staatsbosbeheer als beheerder van het bos en het fietspad aansprakelijk is voor een eenzijdig ongeval op het fietspad door het bos.

Om de aansprakelijkheid te beoordelen kijkt de rechter naar de mate van gevaar die de hoogteverschillen op het fietspad veroorzaken en de kans dat hierdoor letsel ontstaat. Daarbij is ook van belang in hoeverre een fietser rekening moet houden met bobbels, kuilen en gaten in een fietspad.

Aan welke eisen moet een bospad voldoen?

Het fietspad ligt in een bos. Het pad is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De rechter stelt vast dat het om een bospad gaat dat niet gebruikt wordt als doorgaande weg:

‘Aan een dergelijke weg kunnen minder zware eisen wat betreft de staat van onderhoud gesteld worden dan aan wegen waarbij het verkeersbelang voorop staat en die openstaan voor alle verkeer.’

Moet een fietser rekening houden met bobbels in het wegdek?

Bij de beoordeling van het recht op een schadevergoeding is altijd van belang in hoeverre een risico bekend is of hoort te zijn. Met welke risico’s moet iemand ter plaatse rekening houden? De rechter benoemt dat een weggebruiker er rekening mee moet houden dat een bosweg niet helemaal vlak is:

‘Tussen partijen is niet in geschil dat de Kleine Slingerdreef een weg is met aan weerszijden bomen en struiken. De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat bij dergelijke wegen de opdrukkende wortels van bomen bulten op en scheuren in het wegdek kunnen veroorzaken.’

Welke oneffenheden zijn togestaan op een fietspad?

De gevallen fietser geeft aan dat de oneffenheden 10 cm hoog zijn en 50 cm breed. Staatsbosbeheer geeft aan dat de bulten 5 cm hoog zijn en 30 cm breed. De rechter stelt daarom het volgende vast:

‘Gezien het voorgaande kan er vanuit gegaan worden dat er drie bulten in de weg waren met maten variërend van circa 5 tot 10 cm hoogte op het hoogste punt en circa 30 tot 50 cm breedte.’

De rechter concludeert dat een hoogteverschil van 10 cm op een bospad niet dusdanig groot is dat een fieser hiermee geen rekening hoeft te houden:

‘De rechtbank acht de hiervoor omschreven omvang van de oneffenheden niet zodanig dat dergelijke oneffenheden ook niet voorzienbaar zouden zijn.’

Breedte van de weg

Bovendien is de weg volgens de rechter dusdanig breed dat uitwijken voor gaten en bulten op het wegdek geen probleem mag zijn:

‘Hierbij overweegt de rechtbank voorts dat de Kleine Slingerdreef circa vier meter breed is, zodat fietsers ook zonder veel moeite om de oneffenheden heen konden rijden.’

Belang uitspraak

De beoordeling ziet in dit geval op een bosweg. Het is volgens de rechter een feit van algemene bekendheid dat boomwortels bulten en scheuren in het wegdek veroorzaken. In hoeverre een weggebruiker rekening moet houden met oneffenheden is afhankelijk van de omgeving en het gebruik van de weg.

Letselschade tips voor een eenzijdig fietsongeval

Valpartijen door oneffenheden in de weg komen veel voor. Eenzijdige valpartijen zijn niet voor niets de meest voorkomende fietsongevallen. Helaas is direct bewijs vast leggen niet altijd mogelijk. Na een eenzijdig ongeval is het belangrijk om aan te tonen, waardoor u ben gevallen. Probeer daarom altijd zo snel mogelijk foto’s te (laten) maken van de plaats van het ongeval.

Om succesvol schade te claimen kan het bovendien belangrijk zijn om aan te tonen dat de situatie vaker gevaar (en eventueel letsel) veroorzaakte.

Regresvordering

De rechtbank behandelt ook de regresvordering van verzekeraar OZ op grond van artikel 83b Ziekenfondswet. De zorgkosten die de verzekeraar aan het slachtoffer betaalde, komen voor rekening van Staatsbosbeheer als de aansprakelijkheid wordt vastgesteld. Omdat de wegbeheerder niet aansprakelijk is, wordt ook de regresvordering van de zorgverzekeraar afgewezen:

‘Derhalve is Staatsbosbeheer niet op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de door OZ geleden en te lijden schade tengevolge van het ongeval van haar verzekerde [eiser] en zal de vordering van OZ worden afgewezen.’

Contact

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl, of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Utrecht 4 oktober 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:4