Oversteken naast voetgangersoversteekplaats: Een vrouw steekt 10 meter naast een voetgangersoversteekplaats de weg over en wordt aangereden. Voetgangersoversteekplaats is de juridische term voor een zebrapad. De rechter beoordeelt of de vrouw op of naast de voetgangersoversteekplaats overstak en dus of de vrouw voorrang had en recht heeft op een schadevergoeding.

Op het moment dat de vrouw naast de voetgangersoversteekplaats de weg oversteekt is het al donker en bovendien regent het. Tijdens het oversteken wordt de vrouw aangereden. De vrouw raakt ernstig gewond. De onderhandelingen tussen partijen over een letselschadevergoeding lopen vast. De verzekeraar van de bestuurder wil namelijk niet alle schade van de voetganger vergoeden. De rechter doet daarom uitspraak over de verdeling van de schade.

Oversteken naast voetgangersoversteekplaats

Geregelde voetgangersoversteekplaats en voetgangersoversteekplaats

Een voetgangersoversteekplaats noemen we ook wel een zebrapad. Voetgangers hebben voorrang bij het oversteken van een zebrapad. Een oversteekplaats met stoplichten noemen we een geregelde voetgangersoversteekplaats.

Waarom is het belangrijk of iemand gebruik maakte van de voetgangersoversteekplaats?

De wet beschermt voetgangers bij ongevallen met een motorvoertuig. De aangereden voetganger krijgt altijd een schadevergoeding, maar welk deel van de schade vergoed wordt, is afhankelijk van de mate van eigen schuld. We gebruiken de term eigen schuld om aan te geven welk deel van de schade door het handelen van het slachtoffer zelf ontstaat. Een voetganger heeft voorrang op een voetgangersoversteekplaats. Bij een aanrijding van een voetganger op een voetgangersoversteekplaats zal er daarom geen sprake zijn van eigen schuld. De voetganger krijgt dan 100% van de schade vergoed.

Hoe stellen we vast of iemand op of naast een voetgangersoversteekplaats overstak?

De rechter kijkt naar het beschikbare bewijs om vast te stellen waar de vrouw overstak. Daarbij wordt gekeken naar de volgende bewijsstukken:

 • Na de aanrijding is de politie ter plaatse geweest. Daarom is er een proces-verbaal beschikbaar van de bevindingen van de aanwezige agenten. In het proces-verbaal staat niet waar de vrouw zich na het ongeluk bevond ten opzichte van de voetgangersoversteekplaats. Het proces-verbaal vermeldt wel dat veen getuige verklaarde dat mevrouw niet op de voetgangersoversteekplaats overstak;
 • De bestuurder van de auto en diens meerijdende vrouw verklaren dat mevrouw naast de voetgangersoversteekplaats overstak. Dit blijkt uit het schadeformulier en een verklaring;
 • Een voetganger die zich op 5 meter van de voetgangersoversteekplaats bevond, verklaart dat de vrouw naast de voetgangersoversteekplaats overstak.

Uit deze bewijsstukken blijkt volgens de rechter dat de vrouw naast en niet op de voetgangersoversteekplaats overstak.

Oversteken naast voetgangersoversteekplaats

Op grond van de wet krijgt de voetgangster tenminste 50% van haar schade vergoed (artikel 185 WVW). Voor de overige schade kijkt de rechter naar de mate waarin beide betrokkenen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding. De rechter overweegt dat de bestuurder van de auto de oversteekplek voorzichtiger had moeten benaderen. De bestuurder verklaarde dat hij de voetgangster bij het naderen van de oversteekplaats niet heeft gezien. Door beter op te letten had de bestuurder volgens de rechter (een deel van) de schade kunnen voorkomen. De rechter stelt daarom vast dat bestuurder van de auto aansprakelijk is voor 75% van de schade.

Ernstig letsel minder eigen schuld

Het slachtoffer doet ook een beroep op een billijkheidscorrectie. Dit betekent dat de rechter de verdeling van de aansprakelijkheid beoordeelt op eerlijkheid. De rechter kijkt bij de billijkheidscorrectie of de verdeling van de schade eerlijk is. De verdeling is bijvoorbeeld oneerlijk als een van beide partijen zeer ernstig letsel oploopt en de ander partij geen letsel. Ook de verplichte verzekering voor automobilisten speelt vaak een rol bij de billijkheidscorrectie.

De vrouw raakte ernstig gewond bij de aanrijding. Het letsel van de vrouw is blijvend en heeft veel invloed op het leven van de vrouw. Daarom stelt de rechter de vergoedingsplicht vast op 90% van de schade.

Belang uitspraak

Naast een voetgangersoversteekplaats de weg oversteken, is niet hetzelfde als op de voetgangersoversteekplaats. Ook de overstekende voetganger zal bij een aanrijding naast een voetgangersoversteekplaats meestal een deel van de schade dragen. Automobilisten en andere bestuurders moeten in de buurt van een voetgangersoversteekplaats wel voorzichtig zijn. Ook de ernst van het letsel en de (financiële) gevolgen van het ongeval spelen een rol bij het vaststellen van de verdeling van de schade.

Vragen?

Bel naar 0800-4455000 of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl