Bij een aanrijding met een bus raakt een man van 30 jaar ernstig gewond. Door hersenletsel is de man aangewezen op permanente verzorging. De man woont na het ongeval tijdelijk bij zijn ouders. De ouders willen dat hun zoon in een particulier wooninitiatief gaat wonen en vragen de aansprakelijke busmaatschappij de kosten te vergoeden. De rechter beoordeelt of de aansprakelijke partij de (hoge) kosten van een particulier wooninitiatief moet betalen of dat kan worden volstaan met de kosten van een Wlz-Woonvorm (Wet langdurige zorg).

Als zelfstandig wonen door letselschade niet mogelijk is, dan betaalt de aansprakelijke partij de kosten. Om vast te stellen wat de (toekomstige) zorgschade is, beoordeelt de rechter in deze procedure welke woonvorm passend is voor het slachtoffer en welke zorgkosten redelijkerwijs voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de schadevergoedingsplicht van de aansprakelijke partij en de schadebeperkingsplicht van het slachtoffer.

De rechter wijst de vordering van de ouders uiteindelijk af. De kosten van het particuliere wooninitiatief zijn te hoog. De goedkopere Wlz-woonvorm is volgens de deskundigen passend voor het slachtoffer. De aansprakelijke partij is alleen gehouden de kosten van dit goedkopere alternatief te vergoeden.

Woonruimte bij blijvend letsel

Teruggebracht in situatie waarin hij zonder ongeval zou hebben verkeerd

Uitgangspunt van de letselschadevergoeding is dat het slachtoffer wordt teruggebracht in de situatie waarin hij zonder ongeval zou hebben verkeerd:

‘Voorop staat dat [zoon] als slachtoffer zoveel mogelijk dient te worden teruggebracht in de situatie waarin hij zonder ongeval zou hebben verkeerd (ECLI:NL:HR:2008:BE9998).’

Tegenover de schadevergoedingsplicht staat de verplichting om de schade te beperken:

‘…terwijl anderzijds in het oog moet worden gehouden dat [zoon] zijn schade voor zover hem dit mogelijk is en redelijkerwijze van hem kan worden gevergd, dient te beperken (vgl. bij dit alles HR 12 januari 1996, NJ 1996, 335).’

Schadebeperkingsplicht verplicht tot keuze voor passend maar goedkoper alternatief

De rechter komt tot de conclusie dat de verzekeraar de kosten van de Wlz-woonvorm moet vergoeden. Deze woonvorm is volgens de ergotherapeut passend. Gezien het grote verschil in kosten tussen beide woonvormen komt alleen deze woonvorm voor vergoeding in aanmerking:

‘De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande dat [zoon] redelijkerwijs aanspraak kan maken op vergoeding van de redelijke kosten die een Wlz-woonvorm met zich meebrengt (voor zover die niet door de Wlz worden gedekt), nu die woonvorm door [ergotherapeut] als passend is aangemerkt. Redelijke kosten zijn de gebruikelijke kosten en de eventueel nog nader door een zorgschadespecialist te begroten bovennormale zorgkosten, bijvoorbeeld omdat [zoon] meer zorg nodig blijkt te hebben dan door de Wlz-woonvorm wordt verstrekt.’

Redelijkheid van de te maken keuzes

Om te bepalen welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, kijken we dus naar de behoefte van het slachtoffer, maar ook naar de kosten. Alle relevante en persoonlijke kenmerken van het slachtoffer kunnen bij deze afweging een rol spelen:

‘Bij de beoordeling van de redelijkheid van de te maken keuzes moeten alle relevante omstandigheden van het geval worden meegewogen.’

Eigen schuld?

In deze zaak werd eerder geprocedeerd. De rechter stelde in een deelgeschilprocedure vast dat de busmaatschappij aansprakelijk is voor 100% van de schade. In deze procedure blijkt dat er in de eerdere rechtszaak ten onrechte van uit is gegaan dat het slachtoffer niet getest was op alcoholgebruik. Het alcoholpercentage van het slachtoffer is in het ziekenhuis vastgesteld. Hieruit bleek dat het slachtoffer had gedronken. Deze informatie was in de eerdere rechtszaak niet bekend. Omdat er sprake is van nieuwe informatie (een zogenaamd novum) is de rechter in deze zaak bevoegd een nieuw oordeel te geven. De rechter zal daarom opnieuw beoordelen of het slachtoffer een deel van de eigen schade draagt vanwege eigen schuld.

Schakel kosteloos een advocaat in.

Bespreek uw schade met een letselschade advocaat. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e/mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 28 juni 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4336