Medisch adviseur letselschade: In veel letselschadezaken wordt een medisch adviseur ingeschakeld. Een medisch adviseur in een letselschadezaak adviseert over de medische aspecten van een juridische procedure.

De medisch adviseur beoordeelt de aard en de ernst van het letsel. Ook ziet het advies vaak op het ontstaan van het letsel en de te verwachten beperkingen en ontwikkelingen van het letsel. Ook kan er discussie ontstaan over de gevolgen van de letsels in de toekomst en de vraag of het letsel een gevolg is van het ongeval. Dit laatste wordt het causaal of oorzakelijk verband met het ongeval.

De partijen in een letselschadezaak kunnen gezamenlijk een medische expertise vragen. Hiertoe kan worden besloten als onderhandelingen stuk lopen op een bepaald punt.

Ook komt het voor dat beide partijen een eigen medische deskundige inschakelen. Zoals vaak kan medische informatie bij letsel op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De medische adviseurs van partijen kunnen verschillende visies hebben op een zaak.

Medische expertise bij letselschade

De meeste letselschadezaken worden afgehandeld in onderhandelingen. Partijen proberen een overeenkomst te sluiten. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de aard en de ernst van het letsel kan een medische expertise voorgesteld worden. Het doel van een medische expertise bij letsel is het krijgen van inzicht in de ongevalsletsels. Welke lichamelijke en/of geestelijke letsels zijn veroorzaakt door het ongeluk, tot welke beperkingen leiden die letsels en wat is er in de toekomst nog te verwachten aan herstel of verslechtering. Ook kan een medische expertise duidelijkheid geven over een behandelingstraject en/of de mogelijkheden tot re-integratie.

Medisch adviseur letselschade

Bel voor vrijblijvend en kosteloos overleg met een letselschadedeskundige 0800-44 55 000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Medisch specialist

Het medische onderzoek wordt gedaan door een specialist op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld een orthopeed, neuroloog, neuropsycholoog of psychiater.

Het onderzoek naar de letsels, beperkingen en het verband met het ongeval gebeurt aan de hand van door partijen gestelde vragen. Meestal wordt als basis een standaard vraagstelling gebruikt aangevuld met specifieke (juridische) vragen. Als beide partijen zich kunnen vinden in de vraagstelling en de aan te wijzen medisch expert, wordt het traject gestart.

De medisch expert beschikt over een uitgebreid medisch dossier en kan zelf onderzoek verrichten. In de regel wordt u uitgenodigd door de expert voor een gesprek en een onderzoek. De specialist rapporteert hierover naar beide partijen.

Uitkomst medische expertise

Omdat de expertise meestal wordt opgestart met instemming van beide partijen, wordt er vanuit gegaan dat de uitkomst bindend is voor partijen. Als een van de partijen het niet eens is met de uitkomst van de medische expertise, zal deze moeten aantonen dat de medisch specialist duidelijk tot een onjuiste uitkomst kwam. Er dient in dat geval dus een contra-expertise te worden opgesteld.

Advies bij medische expertise

Het expertise traject vindt meestal plaats nadat een medisch eindstadium is ontstaan. Omdat het een belangrijk rapport is voor de afwikkeling van de letselschadeclaim, adviseren wij u altijd een letselschadespecialist te raadplegen. Dit geldt voor het starten van de medische expertise, maar ook in de fase van beoordelen van het expertise rapport. Juridische hulp is belangrijk bij het opstellen van eventuele aanvullende vragen en het opstellen van de (slot)schadestaat. De medisch adviseur geeft een medisch oordeel in een juridisch traject. Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de betekenis van het advies voor uw letselschadevergoeding.

Correctierecht en blokkeringsrecht bij expertise na letsel

Bij veel letselschadeclaims wordt het slachtoffer onderworpen aan een zogenaamde expertise. De expertise is bedoeld om in kaart te breng wat de aard en de ernst van het letsel is, de vraag of er een causale relatie is met het ongeval, maar ook wat de toekomst verwachting is als het gaat over verbetering of verslechtering van het letsel, c.q. afname of toename van ongevalsklachten. De medisch adviseur dient het slachtoffer in staat te stellen de expertise te corrigeren. Het slachtoffer met letsel kan het rapport afkeuren op feitelijkheden. Dit noemt men het correctierecht en blokkeringsrecht.

Pre-existentie en predispositie

Pre-existentie en predispositie komen ook vaak aan de orde in een medisch advies. Pre-existente klachten zijn klachten die ook voor een ongeval, of een andere schade veroorzakende gebeurtenis, al bestonden. Predispositie betekent dat er een bepaalde aanleg bestond voor het letsel. De klachten ontstaan dan wel door het ongeval, maar de persoon had wel aanleg voor deze klachten en mogelijk zouden de klachten zich op een later moment in ieder geval hebben voorgedaan. Als er sprake is van pre-existentie of predispositie wordt de schade die door dit letsel ontstaat (meestal) niet vergoed.

Advies bij expertise na letsel

Heeft u letselschade opgelopen of wordt u onderworpen aan een expertise en heeft u daar vragen over? Bel voor advies en hulp 0800-44 55 000 of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Relevante informatie