Een letselschade slachtoffer moet schadeloos worden gesteld. De letselschadevergoeding bestaat uit een groot aantal schadeposten. De letselschadespecialist neemt alle schade op in een schadestaat en berekent uw letselschade claim.

Iedere persoon lijdt zijn eigen schade. De vergoeding is dan ook hoogst persoonlijk en verschilt per schade geval. Alle extra kosten en uitgaven, al het nadeel, alle gemiste inkomsten veroorzaakt door de schuld van een ander, moeten worden vergoed.

De genoemde schadeposten vallen onder de zogenaamde materiële schade. Deze schade is in geld uit te drukken. Daarnaast lijdt een slachtoffer immateriële schade. De vergoeding van immateriële schade noemen we smartengeld. Voor een groot aantal schadeposten bieden de richtlijnen van de Letselschade Raad een aankopingspunt betreffende de vergoeding van de schade.

De directe kosten van een ongeval

Deze schadepost omvat de meest directe kosten van een ongeval, zoals schade aan een auto, motor of fiets, schade aan kleding, schade aan een horloge of een bril en alle andere voorwerpen die beschadigd zijn bij het ongeval.

Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in voor een gratis en vrijblijvend advies bij letselschade.

Letselschadevergoeding schadeposten, schadeposten letselschadevergoeding, schadeposten bij letsel, schadepost letselschade

Medische kosten

De medische kosten die uw verzekeraar niet vergoed, moeten door de aansprakelijke partij worden gedragen.

Eigen risico

Ook het eigen risico van uw zorgverzekering komt voor vergoeding in aanmerking.

Hulpmiddelen

Kosten voor aanpassing aan een woning of andere hulpmiddelen worden vergoed voor zover de kosten niet onder een overheidsvoorziening vallen.

Parkeerkosten en reiskosten

Kosten die u maakt voor vervoer van en naar het ziekenhuis en eventuele parkeerkosten die u daar maakt, moeten tevens vergoed worden door de aansprakelijke partij.

Daggeld vergoeding behandeling

Voor de dagen waarop u bent opgenomen in een medische instantie om behandelingen te ondergaan krijgt u een vaste vergoeding.

De kosten van huishoudelijke hulp

Bij letselschade zal de veroorzaker een vergoeding moeten betalen voor de kosten van huishoudelijke hulp. Voor de huishoudelijke werkzaamheden die door het ongeval niet meer uitgevoerd kunnen worden zal een vergoeding worden toegekend de het mogelijk maakt de werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

Ook een eigen bijdrage voor een publieke voorziening voor huishoudelijke hulp komt voor vergoeding in aanmerking.

De kosten van verlies aan zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid is de mogelijkheid om klussen in en om het huis en andere werkzaamheden uit te voeren. Voor zover het schilderen van uw huis, het onderhouden van uw tuin, het verbouwen van uw woning, het onderhouden van een boot, het poetsen van uw auto niet meer mogelijk zijn als gevolg van het ongeval dienen de kosten die het uitvoeren van deze werkzaamheden meebrengt, vergoed te worden.

Inkomensverlies

Door een ongeval kan iemand tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. De veroorzaker van het ongeval dient het verlies aan verdien vermogen te compenseren.

Ook carrièremogelijkheden en de te verwachten ontwikkeling van de loopbaan van het slachtoffer tellen mee. Indien zonder het ongeval promotie zou worden gemaakt, wordt bij de berekening van het verlies aan verdien vermogen rekening gehouden met de promotie en het hogere loon.

Ook met misgelopen bonussen en dergelijke wordt rekening gehouden als verlies aan verdien vermogen wordt berekend.

Inkomensverlies zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen orders mislopen, klanten kwijtraken en veel andere nare gevolgen van letselschade ondervinden. Voor het verlies aan verdienvermogen van een onderneming, ofwel niet gerealiseerde winst, wordt een uitgebreide rekensom gemaakt van de daadwerkelijke situatie en de fictieve situatie zonder ongeval. De boekhouding, fiscale jaarstukken, toekomstverwachtingen, brancheontwikkelingen en een groot aantal andere factoren wordt meegenomen in de berekening. Ook de kosten van het inschakelen van een tijdelijke arbeidskracht komen voor vergoeding in aanmerking.

Gemist ‘zwartwerk’

In bepaalde sectoren wordt regelmatig bijgeklust. Bouwvakkers en timmerlieden verrichten in hun vrije tijd vaak werkzaamheden tegen vergoeding. De rechter heeft bepaalt dat ook deze inkomsten vergoed moeten worden. Het slachtoffer hoeft de schade alleen aannemelijk te maken. Ook inkomen uit zwart werk kan dus een schadepost zijn bij letselschade.

Aanpassingen aan auto

Indien u uw auto niet meer kan besturen zonder aanpassingen of u een andere auto moet aanschaffen als gevolg van het ongeval komen de kosten voor vergoeding in aanmerking.

Kosten van een eigen auto

Indien een slachtoffer voor het ongeval een auto van de zaak reed en deze voorziening wegvalt door het ongeluk, lijdt het slachtoffer schade. Ook deze letselschade kostenpost komt voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de vergoeding is sterk afhankelijk van het model auto.

Studie vertraging

Vertraging in een opleiding leidt tot extra studiekosten. Bovendien is er sprake van een inkomensverlies. Hoe eerder u afstudeert. Hoe eerder u aan de slag kunt. Het later betreden van de arbeidsmarkt en de hogere studiekosten moeten gecompenseerd worden.

Economische kwetsbaarheid

Inkomensverlies kan ook een toekomstige gebeurtenis zijn. Indien u uw baan behoudt, kan een verminderde kans op de arbeidsmarkt alsnog een risico op verlies aan verdienvermogen meebrengen. Het slachtoffer is in dat geval economisch kwetsbaar. Voor deze situatie kan een vergoeding worden verkregen, maar ook een voorbehoud in de schadeafhandeling is mogelijk. Als de situatie van het slachtoffer wijzigt kan de letselschadevergoeding in dat geval worden opgengebroken en kan eventueel meer schade worden geclaimd.

Telefoon, post en kopieën

Na een ongeval komt er veel op u af en moet u veel regelen. Kosten voor telefonisch contact, het verzenden van documenten en of het kopiëren van stukken komen ook voor vergoeding in aanmerking.

Vervoerskosten

De kosten van vervoer dat het gevolg is van het ongeval moeten vergoed worden. Denk bijvoorbeeld aan de klosten van het vervoer naar een advocaat of een medische behandeling. Ook parkeergeld, een kostenpost die bij regelmatig ziekenhuis bezoekt snel oploopt, komt voor vergoeding in aanmerking.

Ook de kosten van openbaar vervoer of een taxi komen in aanmerking voor vergoeding.

Kosten zonder nut

Deze categorie omvat de kosten die u al heeft gemaakt, maar als gevolg van het ongeval hebben uw uitgaven geen nut meer. Een sportschool abonnement, een geboekte vakantie, concertkaartjes kunnen kosten zonder nut zijn als u er geen gebruik van kunt maken. Als u door het ongeval geen gebruik kunt maken van eerder aangeschafte zaken, kunt u de kosten vergoed krijgen.

Verhuiskosten

Verhuiskosten en herinrichtingskosten moeten vergoed worden als het letsel een verhuizing noodzakelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan een noodzakelijke verhuizing uit een flatwoning zonder lift die door een ongeval niet meer geschikt is voor de bewoner.

Duurdere vakantie

Letsel kan extra kosten meebrengen voor een aangepaste vakantie. In sommige gevallen kunnen de extra vakantie kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Immateriële schade (smartengeld)

De schade die optreedt bij een ongeval is materieel of immaterieel. Bij een letselschadevergoeding maakt u ook aanspraak op smartengeld. Het smartengeld vergoed immateriële schade. De immateriële schade bestaat onder ander uit geleden pijn, angst en gederfde levensvreugde.

Contact

Bel 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in voor een gratis en vrijblijvend advies bij letselschade. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres