Verjaring letselschade: Een letselschadevordering verjaart. De vordering is na verloop van de verjaringstermijn niet meer in rechte afdwingbaar. Bij letselschade dient u dus rekening te houden met het verjaren van de vordering. Als een slachtoffer stil zit bestaat de kans dat zijn schade niet vergoed wordt, omdat de vordering is verjaard.

Voor de verjaring van een letselschade zaak gelden verschillende verjaringstermijn. Door een letselschadespecialist in te schakelen voorkomt u de verjaring van uw letselschadezaak. Uw belangenbehartiger zal in dat geval tijdig de verjaring voor u stuiten.

Verjaringstermijn letselschade

Welke verjaringstermijn wordt toegepast bij letselschade is afhankelijk van de vraag of het slachtoffer bekend is met de letselschade en of het slachtoffer bekend is met veroorzaker/aansprakelijke partij. De verjaringstermijn van een letselschade zaak is 5 of 20 jaar. Bovendien zijn er uitzonderingsgevallen waarin een letselschadevordering niet verjaart.

Verjaring letselschade wetsartikel

De verjaringstermijn voor letselschade is opgenomen in art. 3:310 lid 1 BW ofwel lid 1 van artikel 310 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 3:310 Lid 1 BW: Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.

Verjaring letselschadezaak

Op grond van artikel 3:310 BW is de verjaringstermijn in een letselschadezaak 5 of 20 jaar. De relatieve verjaringstermijn van 5 jaar geldt als het slachtoffer bekend is met de schade en de aansprakelijke persoon. De absolute verjaringstermijn van 20 jaar geldt als het slachtoffer niet bekend is met de schade en de aansprakelijke persoon.

verjaring letselschadezaak, verjaren letselschade, lestelschadevordering verjaart, verjaartermijn letselschade

Relatieve verjaringstermijn letselschadezaak

De relatieve verjaringstermijn voor een letselschadezaak is 5 jaar. Deze verjaringstermijn geldt als een slachtoffer bekend is met zijn schade en de aansprakelijke partij. Wanneer begint deze releatieve verjaringstermijn te lopen? Wanneer is een letselschadeslachtoffer bekend met zijn schade en de aansprakelijke partij?

  • Hoofdregel is dat de verjaringstermijn begint te lopen als het slachtoffer in staat is een vordering in te stellen;
  • Het slachtoffer hoeft geen absolute zekerheid te hebben over de schade en de aansprakelijke partij. Een vermoeden is voldoende om te zorgen dat de verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen;
  • Het slachtoffer moet eenvoudig onderzoek doen naar de schade en de aansprakelijke partij. Als het slachtoffer geen eenvoudig onderzoek verricht kan hij niet aanvoeren dat hij niet bekend was met de schade en de veroorzaker;
  • Een gebrek aan juridische kennis van het slachtoffer staat niet in de weg aan het beginnen van de verjaringstermijn.

Of en wanneer de relatieve verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is op uw letselschadeclaim is niet altijd een uitgemaakte zaak. Bij twijfel doet u er goed aan een letselschadespecialist te raadplegen.

Absolute verjaringstermijn letselschadezaak

De absolute verjaringstermijn voor letselschade is zoals u hierboven kunt lezen in artikel 3:310 lid 1 BW 20 jaar. Na 20 jaar is uw letselschade zaak verjaard. Als u na 21 jaar bekend raakt met uw schade of de veroorzaker kunt u geen letselschade claim meer indienen tenzij de redelijkheid en billijkheid aan verjaring in de weg staan. Hieronder worden de uitzonderingsgevallen voor de verjaring van letselschade besproken.

De verjaring van letselschade bij minderjarigen

Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn van een letselschadeclaim te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden. Dit is opgenomen in artikel 3:310 lid 5 BW. Minderjarigen hebben dus tot hun 23ste verjaardag de mogelijkheid om een letselschadeclaim in te dienen. Hierna verjaart de letselschadevordering van de minderjarige, tenzij tijdig een stuitingshandeling wordt verricht door het letselschadeslachtoffer.

Artikel 3:310 Lid 5 BW: In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is geworden.

Verjaring van letselschade bij een medische fout

Bij medische fouten is vaak pas na een medische expertise bekend dat er letsel is ontstaan door een medische fout. Het slachtoffer beschikt niet over de medische kennis om zelf vast te stellen dat er een medische fout is begaan, waardoor schade is ontstaan. Bij een medische fout is het moment waarop het slachtoffer bekend raakt met de schade en de veroorzaker vaak het moment waarop de medische fout in een medische rapportage wordt vastgesteld.

Verjaring rechtstreeks vorderingsrecht

Op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) kan een letselschadeclaim rechtstreeks worden ingediend bij de verzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van een ongeval. Dit wordt het rechtstreeks vorderingsrecht genoemd. De verjaringstermijn voor het rechtstreeks indienen van een vordering is drie jaar. Na afloop van deze drie jaar kan het slachtoffer zijn claim dus niet meer direct indienen bij de verzekeraar van de veroorzaker. Het slachtoffer kan zich nog wel tot de veroorzaker wenden.

Uitzonderingsgevallen op de verjaring van letselschade

In bepaalde gevallen verjaart een letselschadevordering niet. Bijvoorbeeld bij letselschade door seksueel misbruik. Angst, schaamte en verdringing kunnen er toe leiden dat letsel door misbruik pas na een groot aantal jaren naar buiten komt. Ook bij letselschade door asbest, letsel dat zich vaak pas lang na het verstrijken van 20 jaar openbaart, is verjaring niet aan de orde. De letselschadezaak verjaart in deze gevallen niet omdat verjaring in strijdt is met de redelijkheid en billijkheid.

Als u twijfelt over uw letselschadevordering kunt u deze altijd vertrouwelijk bespreken met een van onze specialisten. U weet dan snel of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

De verjaring van een letselschadezaak stuiten

Een verjaring wordt gestuit/voorkomen door de expliciete mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding. Om verjaring van een letselschadezaak te stuiten stuurt u een brief met de mededeling dat u de verjaring stuit. Geef in de brief ook aan dat u aanspraak maakt op smartengeld en wettelijke rente. Verstuur de brief aangetekend, zodat u kunt bewijzen dat de stuitingsbrief is verzonden en ontvangen.

Als u uw belangen laat behartigen door een letselschadespecialist zal deze namens u de verjaring van uw letselschadeclaim tijdig stuiten.

Overleg met een letselschadespecialist

Heeft u vragen over uw letselschadevordering of over onze dienstverlening neem dan contact op. Onze specialisten staan u vrijblijvend te woord. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak of voor overleg. Wij denken graag met u mee.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschade Advocaat (LSA)|De letselschadevergoeding

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres