Verjaring letselschadezaak

Verjaring letselschadezaak: Een letselschadevordering verjaart. Na afloop van de verjaringstermijn (5 of 20 jaar) is de letselschadevordering niet meer in rechte afdwingbaar. Het slachtoffer kan als de vordering is verjaard, daarom geen schadevergoeding meer afdwingen. Bij letselschade dient u dus rekening te houden met het verjaren van de vordering.

Voor de verjaring van een letselschadezaak gelden verschillende verjaringstermijnen. Door een letselschade advocaat in te schakelen voorkomt u de verjaring van uw letselschadezaak. Uw belangenbehartiger zal in dat geval tijdig de verjaring voor u stuiten. Dit voorkomt dat uw schadeclaim verjaart.

Verjaringstermijn letselschade

Welke verjaringstermijn wordt toegepast bij letselschade is afhankelijk van de vraag of het slachtoffer bekend is met de letselschade en of het slachtoffer bekend is met veroorzaker/aansprakelijke partij. De verjaringstermijn van een letselschade zaak is 5 of 20 jaar. Bovendien zijn er uitzonderingsgevallen waarin een letselschadevordering niet verjaart.

Verjaring letselschade wetsartikel

De verjaringstermijn voor een letselschadezaak is opgenomen in artikel 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 3:310 Lid 1 BW: Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.

Verjaring letselschadezaak

Op grond van artikel 3:310 BW is de verjaringstermijn in een letselschadezaak 5 of 20 jaar:

 • De relatieve verjaringstermijn van 5 jaar geldt als het slachtoffer bekend is met de schade en de aansprakelijke persoon;
 • De absolute verjaringstermijn van 20 jaar geldt als het slachtoffer niet bekend is met de schade en de aansprakelijke persoon.
verjaring letselschadezaak, verjaren letselschade, lestelschadevordering verjaart, verjaartermijn letselschade

Relatieve verjaringstermijn letselschadezaak 5 jaar

De relatieve verjaringstermijn voor een letselschadezaak is 5 jaar. Deze verjaringstermijn gaat lopen zodra een slachtoffer bekend is met zijn letselschade en de aansprakelijke partij. Wanneer begint deze reletieve verjaringstermijn te lopen?

 • Hoofdregel is dat de verjaringstermijn begint te lopen als het slachtoffer in staat is een vordering in te stellen;
 • Het slachtoffer hoeft geen absolute zekerheid te hebben over de schade en de aansprakelijke partij. Een vermoeden is voldoende om te zorgen dat de verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen;
 • Het slachtoffer moet eenvoudig onderzoek doen naar de schade en de aansprakelijke partij. Als het slachtoffer geen eenvoudig onderzoek verricht kan hij niet aanvoeren dat hij niet bekend was met de schade en de veroorzaker;
 • Een gebrek aan juridische kennis van het slachtoffer staat niet in de weg aan het beginnen van de verjaringstermijn.

Of en wanneer de relatieve verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is op uw letselschadeclaim is niet altijd een uitgemaakte zaak. Bij twijfel doet u er goed aan een letselschadespecialist te raadplegen.

Absolute verjaringstermijn letselschadezaak 20 jaar

De absolute verjaringstermijn voor letselschade is zoals u hierboven kunt lezen in artikel 3:310 lid 1 BW 20 jaar. Na 20 jaar is uw letselschadezaak verjaard. Als u na 21 jaar bekend raakt met uw schade of de veroorzaker kunt u geen letselschadeclaim meer indienen tenzij de redelijkheid en billijkheid aan verjaring in de weg staan. Hieronder worden de uitzonderingsgevallen voor de verjaring van letselschade besproken.

De verjaring van letselschade bij minderjarigen

Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn van een letselschadeclaim te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden. Dit is opgenomen in artikel 3:310 lid 5 BW. Minderjarigen hebben dus tot hun 23ste (18 jaar plus 5 jaar) verjaardag de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen. Hierna verjaart de vordering van de minderjarige, tenzij tijdig een stuitingshandeling is verricht door of namens het letselschadeslachtoffer.

Artikel 3:310 Lid 5 BW: In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is geworden.

Verjaring letselschadezaak bij een medische fout

Bij medische fouten is vaak pas na een medische expertise bekend dat er verwondingen zijn ontstaan door een medische fout. Het slachtoffer beschikt meestal niet over de medische kennis om zelf vast te stellen dat er een medische fout is gemaakt. Bij een medische fout is het moment waarop het slachtoffer bekend raakt met de schade en de veroorzaker vaak het moment waarop de medische fout in een medische rapportage wordt vastgesteld.

Verjaring vorderingsrecht bij verkeersongeluk met een motorrijtuig

Op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) kan een letselschadeclaim rechtstreeks worden ingediend bij de verzekeraar waar het motorrijtuig verzekerde is. Dit wordt het rechtstreeks vorderingsrecht genoemd. De verjaringstermijn voor het rechtstreeks indienen van een vordering is drie jaar. Na afloop van deze drie jaar kan het slachtoffer zijn claim dus niet meer direct indienen bij de verzekeringsmaatschappij van de bestuurder van het motorrijtuig. Het letselschadeslachtoffer kan zich nog wel tot de bestuurder van het voertuig zelf wenden.

Uitzonderingsgevallen op de verjaring van letselschade

In bepaalde gevallen verjaart een letselschadevordering niet. Bijvoorbeeld bij letselschade door seksueel misbruik. Angst, schaamte en verdringing kunnen er toe leiden dat verwondingen door misbruik pas na een groot aantal jaren naar buiten komt. Ook bij letselschade door asbest, letsel dat zich vaak pas lang na het verstrijken van 20 jaar openbaart, is verjaring niet aan de orde. De letselschadezaak verjaart in deze gevallen niet omdat verjaring in strijdt is met de redelijkheid en billijkheid.

Als u twijfelt over uw letselschadevordering kunt u deze altijd vertrouwelijk bespreken met een van onze letselschadespecialisten. U weet dan snel of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

De verjaring van een letselschadezaak stuiten

Een verjaring wordt gestuit/voorkomen door de expliciete mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding. Om verjaring van een letselschadezaak te stuiten stuurt u een brief met de mededeling dat u de verjaring stuit. Geef in de brief ook aan dat u aanspraak maakt op smartengeld en wettelijke rente. Verstuur de brief aangetekend, zodat u kunt bewijzen dat de stuitingsbrief is verzonden en ontvangen.

Als u uw belangen laat behartigen door een letselschadespecialist zal deze namens u de verjaring van uw letselschadeclaim tijdig stuiten.

Overleg met een letselschadespecialist over verjaring letselschadezaak

Heeft u vragen over uw letselschadevordering of over onze dienstverlening neem dan contact op. Onze letselspecialisten staan u vrijblijvend te woord. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande conbtactformulier in voor het maken van een afspraak of voor vrijblijvend overleg. Wij denken graag met u mee.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres