Aansprakelijkheid van werkgever voor een burn out: Werkgebonden psychische aandoeningen, waaronder een burn-out, staan volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten al jarenlang in de top drie van de meest gemelde beroepsziekten.

Inmiddels heeft de rechter meerdere keren geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de burn-out van zijn werknemer. Hiermee is een burn-out dan ook niet langer alleen een probleem van overbelaste werknemers.

Zorgplicht werkgever burn out

Artikel 7:658 BW verplicht de werkgever om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer letselschade lijdt door de uitoefening van zijn werkzaamheden. De Hoge Raad heeft in 2005 expliciet bepaald dat de bescherming van artikel 7:658 BW zich naast lichamelijk letsel ook uitstrekt tot het voorkomen van psychische schade.

Burn out. Letselschade door een burnout,

Voor kosteloos overleg over uw letselschadezaak kunt u bellen met 0800-44 55 000 of gebruik maken van het contactformulier onder aan deze pagina.

Bewijslast werknemer burn-out

De vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden komt pas aan de orde wanneer vast staat dat de werknemer schade / letselschade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij psychische schade moet bovendien sprake zijn van een psychiatrisch erkend ziektebeeld, waarbij de werknemer moet bewijzen dat dit veroorzaakt is door overbelasting in de werkzaamheden.

Dit is lastig voor de werknemer. Niet alleen omdat de arboregelgeving weinig concrete voorschriften voor de werkgever kent die werkdruk en werkstress moeten voorkomen, maar ook omdat een burn-out niet altijd (alleen) door omstandigheden op het werk wordt veroorzaakt. Ook omstandigheden in de privésfeer kunnen bijdragen aan een burn-out. Hierbij kan gedacht worden aan een scheiding of rouwverwerking.

Tips werknemer bij burn-out klachten

De werknemer doet er verstandig aan zijn klachten schriftelijk kenbaar te maken bij de werkgever. Hiermee wordt voorkomen dat de werkgever later ontkent dat de werknemer zijn klachten heeft gemeld. Ook is het verstandig een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Een rapportage van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat sprake is van een te hoge werkdruk en overbelasting kan eveneens dienen als bewijs. Verder is het nuttig om een soort logboek bij te houden van het verloop van de klachten.

Juridische hulp werkgeversaansprakelijkheid

Overweegt u uw (voormalig) werkgever aansprakelijk te stellen voor uw burn-out en de daaruit voortkomende letselschade? Of wilt u juist als werkgever toetsen of voorkomen of er sprake is van een situatie waarin werknemers worden blootgesteld aan factoren die letselschade door bijvoorbeeld een burn out kunnen veroorzaken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. Bel naar 0800-44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres