Verplichtingen werkgever bij een ongeval me letsel op de werkvloer

Als er op de werkvloer een ongeluk gebeurt en een werknemer letselschade oploopt, is het voor de werkgever goed om te beseffen dat er een aantal wettelijk verplichtingen ontstaat.

Worden deze wettelijke verplichtingen niet nageleefd dan kan dat gevolgen hebben voor de werkgever. Te denken van aan een boete opgelegd door de Arbeidsinspectie, maar ook raakt het de bewijspositie als het gaat over aansprakelijkheid voor ongevallen met letselschade op de werkvloer. In de huidige rechtspraak is de rechter geneigd eventuele leemten in de bewijspositie omdat er geen melding is gemaakt van he ongeval bij de Arbeidsinspectie, uit te leggen in het nadeel van de werkgever.

Bedrijfsongeval melden bij Inspectie SZW

Bij een arbeidsongeval met letsel moeten uiteraard in eerste instantie de medische diensten ingeschakeld worden. Direct daarna moet de werkgever bij het bedrijfsongeval met letselschade verplicht bij de Inspectie SZW (0800-5151) melden. Dit staat in artikel 9 lid 1 Arbowet. Ook een werknemer is overigens verplicht aan de werkgever te melden dat hij/zij slachtoffer is geworden van een bedrijfsongeval.

Het woord bedrijfsongeval moet ruim worden opgevat. Zo is ook een verkeersongeval onder werktijd in de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden een bedrijfsongeval. Zelfs bij woon-werkverkeer kan hiervan sprake zijn.

Letselschade bij ongeluk op het werk

Melding bij de Inspectie SZW is verplicht als het gaat om een arbeidsongeval met letselschade waarbij het gaat om:

a. ziekenhuisopname (ook bij een dagopname als er een verzuim van drie dagen is);

b. blijvend letsel (lichamelijk en/of geestelijk) of;

c. als iemand is overleden.

Ook als er het vermoeden is dat het ongeval mogelijk door het overtreden van wettelijke voorschriften is veroorzaakt, kan de inspectie een onderzoek doen als het om een niet meldingsplichtig arbeidsongeval gaat.

Onderzoek toedracht ongeval

De ongevalsplek moet blijven zoals die was en door een inspecteur worden beoordeeld. De inspecteur zal de gedupeerde van het arbeidsongeval, de getuigen en eventueel de nabestaanden, gaan horen. De werkgever zal alle medewerking aan het onderzoek moeten verlenen, de inspecteur alles laten zien en van alle informatie voorzien. Eventueel kan er zelfs hulp van andere opsporing- en/of inspectiediensten komen. Van belang is dat het onderzoek duidelijkheid geeft over de toedracht en de oorzaak van het ongeval en of er wettelijke bepalingen zijn overtreden.

Een werkgever heeft ook de verplichting om een overzicht te maken van de arbeidsongevallen die gemeld zijn waarbij letsel ontstond en de gevolgen langer dan drie dagen hebben geduurd. Het is van belang het soort ongeval te noteren en de datum dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Heeft de werkgever geen overzicht bijgehouden dan kan deze een boete van € 750,00 krijgen.

Onderzoek naar toedracht arbeidsongeval

Wat doet de arbeidsinspectie met een melding van een arbeidsongeval waarbij letselschade is ontstaan en een medewerker gewond raakte:

  • Als er een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving is geconstateerd dan zal er een ongevalsboeterapport opgemaakt gaan worden.
  • Als er bij het ongeval iemand is overleden dan bekijkt de officier van justitie of het om een misdrijf gaat. Als dat laatste het geval is wordt er een proces-verbaal opgemaakt en kan tot vervolging worden overgegaan.
  • Als er geen overtreding van een wettelijke regeling is geconstateerd, wordt volstaan met het opmaken van een ongevalsrapport.
  • Als het ongeval niet wordt onderzocht, dan krijgt de werkgever hiervan schriftelijk een bevestiging. De gedupeerde van het arbeidsongeval krijgt hiervan ook een kopie.
  • Als de werkgever een arbeidsongeval echter niet direct meldt, dan kan hiervoor vanaf 1 januari 2013 een boete van maximaal € 50.000,00 voor worden gegeven.

Advies van een letselschadespecialist?

Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend 0800-4455000 en vraag naar onze letselschadespecialisten of laat uw gegevens achter op het contact formulier.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook