Arbeidsongeval met een ladder: In de haven van Rotterdam is een sjorder bezig met het vastzetten van een container op een schip. Als hij aan het werk is valt een uitschuifbare ladder om en raakt hem op zijn rug. De werknemer is even buiten bewust zijn. Na het arbeidsongeval wordt vastgesteld dat de man drie rugwervels brak en één rugwervel scheurde.

De werkgever van de sjorder betaalt de schade, maar wil deze verhalen op de eigenaar van het schip. Daarbij toets de rechter aan het zeerecht. De vraag is of er sprake is van zogenaamde schadevaring. Hiervan kan ook sprake zijn zonder een aanvaring. Er ontstaat een schadevergoedingsplicht bij schadevaring als er sprake is van ‘schuld van het schip’. Hiervan is sprake als een werknemer of ondergeschikte van het schip een fout maakte of als het schip gebrekig is.

Arbeidsongeval met een ladder, vallende ladder, ongeval uitschuifbare ladder, schuld van het schip, schadevaring, Rechtbank Rotterdam 20 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2194
Bij het vastzetten van containers op een schip in de Rotterdamse haven valt een verkeerd geplaatste uitschuifbare ladder op een werknemer.

Werkgever erkent aansprakelijkheid en stelt opdrachtgever aansprakelijk

De gewonde werknemer werkt voor sjorbedrijf ILS. Dit bedrijf is door Shipinvest ingehuurd om containers op het schip Vera D vast te zetten. Na het arbeidsongeval erkent het sjorbedrijf de aansprakelijkheid voor de letselschade van haar gewonde werknemer. Het sjorbedrijf vindt echter dat opdrachtgever Shipinvest de schade moet betalen en vraagt aan de rechtbank Rotterdam om dit vast te stellen. Naast het vaststellen van de aansprakelijkheid vraagt de werkgever ook om een vergoeding van het doorbetaalde loon (loonregres) en de gemaakte reïntegratiekosten.

Schadevaring – Schuld van het schip

In boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek vinden we de regels van het ‘zeerecht’. Hierin vinden we ook regels die gelden voor schade die ontstaat door een aanvaring en schade die ontstaat zonder aanvaring. Op grond van artikel 8:544 BW moet de rechter in dit geval vaststellen of er sprake is van ‘schuld van het schip’. In het arrest Casuele/De Toekomst is vastgesteld wanneer er sprake is van ‘schuld van het schip’. Schuld van het schip kan onder andere ontstaan door een fout van een werknemer of een andere ondergeschikte en doordat het schip niet aan de eisen voldoet die we daaraan mogen stellen (gebrek):

‘Op grond van artikel 8:544 BW bestaat er slechts een verplichting tot schadevergoeding indien de schadevaring is veroorzaakt door de schuld van het schip. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van ‘schuld van het schip’ dient als uitgangspunt het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3922 (Casuele/De Toekomst). Hieruit volgt dat sprake is van ‘schuld van een schip’ indien de schade het gevolg is van:
a. een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens de artikelen 6:169-6:171 BW;
b. een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading arbeid verricht/verrichten of heeft/hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun werkzaamheden;
c. de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken dat in het leven is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mocht stellen.’

Verkeerd geplaatste ladder valt om

Het slachtoffer wordt geraakt door een vallende uitschuifbare ladder. De ladder werd gebruikt om een snoer op te rollen dat bevestigd is aan een opgestelde container. De rechter stelt vast dat het snoer geen gevaar veroorzaakte. Het was daarom niet noodzakelijk om het snoer direct pop te rollen. De werknemer geeft aan dat hij niet heeft gezien dat iemand anders achter hem een ladder plaatste en aan het werk ging. De ladder viel omdat deze verkeerd om tegen de muur was geplaatst. De ladder werd met het uitschuifbare deel tegen de muur geplaatst. De rechter stelt vast dat als de ladder goed was geplaatst de ladder alleen was ingeklapt en niet naar beneden was gevallen. De rechter stelt vast dat de eigenaar van het schip aansprakelijk is voor de schade van de sjorder omdat er sprake is van een fout en in strijdt me de veiligheidsvoorschriften geplaatste ladder:

‘ShipInvest is dus als eigenaar van de Vera D op grond van schadevaring in de zin van artikel 8:541 BW aansprakelijk jegens [naam2] .’

Gratis hulp van een letselschadebehandelaar

Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. Voor meer informatie over uw schadeclaim kunt u ook een e-mail sturen naar info@letselschadespecialist.nl of het onderstaande contactformulier invullen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 20 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2194