Aansprakelijkheid van werkgever voor burn out

Werkgebonden psychische aandoeningen, waaronder burn-out, staan volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten al jarenlang in de top drie van de gemelde beroepsziekten.

Inmiddels heeft  de  rechter meerdere keren geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de burn-out en letselschade van zijn werknemer. Hiermee is een burn-out dan ook niet langer alleen een probleem van overbelaste werknemers.

Zorgplicht werkgever

Artikel 7:658 BW verplicht de werkgever om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer letselschade lijdt door de uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht heeft betrekking op de inrichting en het onderhoud van lokalen, werktuigen en gereedschappen die medewerkers gebruiken. Onder de zorgplicht vallen ook de verplichtingen die de werkgever heeft krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en andere publiekrechtelijke regelingen terzake van arbeidsomstandigheden. De Hoge Raad heeft in 2005 expliciet bepaald dat de bescherming van artikel 7:658 BW zich naast lichamelijk letsel ook uitstrekt tot het voorkomen van psychische schade.

Bewijslast werknemer

De vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden komt pas aan de orde wanneer vast komt te staan dat de werknemer schade / letselschade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Bij psychische schade moet bovendien sprake zijn van een psychiatrisch erkend ziektebeeld, waarbij de werknemer moet bewijzen dat dit veroorzaakt is door overbelasting in de werkzaamheden.

Dit is lastig voor de werknemer. Niet alleen omdat  de Arboregelgeving weinig concrete voorschriften voor de werkgever kent die werkdruk en werkstress moeten voorkomen maar ook omdat een burn-out niet perse door omstandigheden op het werk wordt veroorzaakt. Ook omstandigheden in de privĂ©sfeer kunnen bijdragen aan een burn-out. Hierbij kan gedacht worden aan een scheiding of rouwverwerking.

Gelet op het bovenstaande dient een werknemer die een hoge werkdruk en overbelasting op het werk ervaart zorgvuldig te werk te gaan, wil hij zijn werkgever daar in de toekomst verantwoordelijk voor kunnen houden. Het is van belang dat wanneer de hoge werkdruk en overbelasting leiden tot een burn-out en letselschade de werknemer over voldoende bewijsmiddelen beschikt waaruit blijkt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

De werknemer doet er verstandig aan zijn klachten schriftelijk kenbaar te maken bij de werkgever. Hiermee wordt voorkomen dat de werkgever later ontkent dat de werknemer zijn klachten heeft gemeld. Ook doet de werknemer er verstandig aan een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Een rapportage van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat sprake is van een te hoge werkdruk en overbelasting kan eveneens dienen als bewijs. Verder is het nuttig om een soort logboek bij te houden waarin het verloop van de klachten wordt bijgehouden.

Juridische hulp werkgeversaansprakelijkheid

Overweegt u uw (voormalig) werkgever aansprakelijk te stellen voor uw burn-out en de daaruit voortkomende letselschade? Of wilt u juist als werkgever toetsen of voorkomen of er sprake is van een situatie waarin werknemers worden blootgesteld aan factoren die een letselschade door bijvoorbeeld een burn out kunnen veroorzaken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. Graag maken onze specialisten tijd vrij, bel 0800-44 55 000. U kunt hierbij denken aan juridische, arbeidsdeskundige of medische begeleiding.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook