Aansprakelijkheid manege voor uitglijden bij uitmesten stal: Een werkneemster van een manege loopt blijvend letsel op als zij uitglijdt tijdens het uitmesten van een paardenstal. In beroep oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de manege aansprakelijk is voor de letselschade van haar werknemer.

De werkgever is aansprakelijk als een werknemer gewond raakt tijdens zijn werkzaamheden en de werkgever een verwijt kan worden gemaakt wat betreft het nemen van veiligheidsmaatregelen. In deze zaak speelt de vraag of het slachtoffer viel tijdens het uitmesten van de paardenstal en of manege voldoende maatregelen nam om dit te voorkomen. De rechter wijst de vordering uiteindelijk toe. De werkgever heeft de risico’s bij het uitmesten van de stal onvoldoende onderzocht, de werkgever gaf geen instructies over het veilig uitmesten van de stal, de werkgever onderzocht niet of de verstrekte veiligheidsschoenen geschikt waren en de manege had stalmatten kunnen plaatsen om uitglijden door gladheid te voorkomen.

letselschade tijdens uitmesten stal?

Deze procedure betreft een beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. De rechtbank wees de schadeclaim af, omdat niet was aangetoond dat de werkneemster gewond raakte tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden. Het gerechtshof vindt dat uit de verklaringen van het slachtoffer, haar collega, haar werkgever en een aantal anderen blijkt dat de vrouw gewond raakte tijdens haar werk. De vrouw bezocht haar huisarts de ochtend na het ongeval. Bovendien vertelde zij anderen over het ongeval. Uit deze verklaringen en de beschikbare stukken blijkt volgens de rechter voldoende dat de vrouw gewond raakte door een val tijdens het uitmesten van de stal. In tegenstelling tot de rechtbank stelt het gerechtshof dus vast dat de vrouw schade opliep tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden.

Aansprakelijkheid manege voor uitglijden, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:758


Zorgplicht manege voor veiligheid werknemers

Of een werkgever de zorgplicht nakwam, beoordelen we aan de hand van het concrete ongeval. Het gaat dus niet om de vraag of de werkgever in het algemeen voldoende veiligheidsmaatregelen neemt, maar of de werkgever voor dit specifieke ongeval voldoende veiligheidsmaatregelen nam. De rechter beschrijft waar de zorgplicht in dit geval op ziet:

‘Voor de beoordeling van de vraag of Diekshuus aan haar zorgplicht heeft voldaan gaat het er dan ook om of zij voor het verrichten van deze specifieke werkzaamheden – het achter de shovel aanlopen om handmatig de laatste resten stro en mest naar binnen te scheppen – zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven als redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat [appellante] in de uitoefening hiervan schade zou lijden als gevolg van uitglijden over een natte en vuile laag van stroresten.‘

Uitglijd risico ten onrechte niet in RI&E

Een RI&E ( Risico inventarisatie en evaluatie) is een ( in veel gevallen voor werkgevers verplicht) document dat de risico’s binnen het bedrijf beschrijft. De manege liet een RI&E opstellen, maar daarin is het risico van uitglijden en vallen op de gladde stalvloer niet meegenomen:

‘Diekshuus heeft medio 2019 een risico-inventarisatie laten maken, maar daarin is niets opgenomen over schoonmaakwerkzaamheden in de stallen. Nu Diekshuus erop bedacht had moeten zijn dat de specifieke schoonmaakwerkzaamheden die [appellante] in de potstal verrichtte het risico van uitglijden en vallen met zich brengen (door het lopen op met mest en urine verzadigd stro), had zij in haar risico-inventarisatie daaraan aandacht moeten besteden en zo nodig extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen.‘

Onvoldoende onderzoek werkgever naar veiligheidsschoenen

De uitgegleden werkneemster voert ook aan dat de door de werkgever beschikbaar gestelde schoenen onvoldoende veilig waren. De werkgever voert aan dat de producent van de schoenen aangeeft dat deze voor de toepassing ‘agrarisch’ zijn. Omdat uitmesten van de stal niet is meegenomen in de RI&E is, heeft de werkgever ook niet onderzocht of de veiligheidsschoenen in dit geval voldoende veilig waren. De rechter stelt daarom vast dat de werkgever de zorgplicht schond:

‘Dit alles betekent dat niet is komen vast te staan dat Diekshuus op het punt van het verstrekken van de juiste veiligheidsschoenen aan haar zorgplicht heeft voldaan.’

Stalvloer voldoende stroef?

De manege voert aan dat de stalvoer voldoende stroef was. De rechter vindt dat de stroefheid van de stalvloer niet van belang is. De stalvloer was nat door een mengsel van mest, urine en stro. De ruwheid van de stalvloer is daarom volgens de rechter onbelangrijk. Ook een zeer ruwe vloer kan immers glad zijn als daarop een laag van 10 cm nat stro ligt:

‘Die mogelijkheid (volgens het toedrachtonderzoek kan er 10 cm nat stro liggen en gelet op de foto’s kunnen met het opscheppen van stro ook hogere hopen ontstaan) is voldoende om te verlangen dat nadere voorzorgsmaatregelen worden genomen.’

Rubberen stalmatten plaatsen

Het slachtoffer voert ook aan dat de gladheid voorkomen kon worden door het plaatsen van stalmatten. De manege voert aan dat het uitmesten van de stal met een shovel dan niet langer mogelijk zou zijn. De manege onderbouwt volgens de rechter onvoldoende dat het plaatsen van rubberen stalmatten niet van haar gevergd kan worden. Ook met betrekking tot de afwezigheid van stalmatten is er dus sprake van een schending van de zorgplicht.

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in

Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. Ons e-mail adres is info@letselschadespecialist.nl. Wilt u gebeld worden door een letselschade specialist? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:758