Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsongeval door rommel: Een werkneemster valt en breekt haar been als zij haar werkplek achter de receptie betreedt. De vrouw vindt de ruimte te klein en te rommelig en stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar letselschade.

De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk. De ruimte achter de receptie was volgens de vrouw te klein, te glad en te rommelig. De werkgever wijst de aansprakelijkheid af, omdat er sprake zou zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De rechter vindt dat de werkplek voldoet en oordeelt dat er sprake is van een huis-, tuin- en keukenongeval waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is.

Toedracht: hoe viel het slachtoffer?

De vrouw viel achter een balie. De balie is ongeveer 8 meter lang. Achter de balie is 1,2 meter ruimte. Achter de receptie stond een aantal bureaustoelen. De grond was volgens de gevallen vrouw glad. Wat precies de oorzaak was van het vallen, is echter onduidelijk.

Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsongeval door rommel, Rechtbank Den Haag 16 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:21227

Normale dagelijkse risico’s

De rechter beschrijft het toetsingskader. In dit geval gaat het om de vraag of het vallen een huis-, tuin- en keukenongeval is. Dit zijn alledaagse risico’s die zich ook voordoen buiten het werk. De werknemer dient zich bewust te zijn van deze risico’s. De werkgever hoeft geen waarschuwing te geven voor dergelijke risico’s die ook buiten werktijd veelvuldig voorkomen:

‘In redelijkheid behoeft een werkgever niet te waarschuwen voor de normale risico’s die aan het dagelijks leven zijn verbonden en zich ook voordoen in veel voorkomende situaties buiten het werk, de zogeheten huis-, tuin- en keukenongevallen. In niet-risicovolle situaties prevaleert de eigen verantwoordelijkheid van werknemers.’

Beoordeling werkplek

De rechter beoordeelt de werkplek van de vrouw. De conclusie is dat de werkplek voldeed aan de daaraan te stellen eisen en dat deze niet risicovol is. De ruimte achter de receptie is volgens de rechter niet ondeugdelijk of bijzonder gevaarlijk:

‘Zowel de werkplek van [verzoeker], de receptie, als de bureaustoelen voldeden ten tijde van het haar overkomen ongeval aan de eisen die daar in redelijkheid aan mogen worden gesteld. Voor zover [verzoeker] heeft bedoeld dat de ruimte van 1,2 meter tussen het bureau met aangeschoven stoelen en de lange kast die tegen de achterwand staat geplaatst “te krap” is (zoals [verzoeker] eerst ter zitting aanvoerde) in die zin dat het geen normaal risico meer inhoudt en de werkgever gehouden was tot het geven van specifieke instructies of het nemen van specifieke maatregelen, staat daartegenover de RI&E waarin die situatie niet als risico is geïnventariseerd. Uit verder niets blijkt dat de ruimte van 1,2 meter breed (en 8 meter lang) als ondeugdelijk of als risicovol moet worden gekwalificeerd.’

Rommel is een normaal risico en vraagt om oplettendheid werknemer

De rechter vindt dat onopgeruimde bureaustoelen vragen om extra oplettendheid van de werknemer en niet om veiligheidsmaatregelen van de werkgever. Rommel is volgens de rechter een veelvoorkomend en normaal risico. De werkgever was daarom niet verplicht om de receptiemedewerkster te waarschuwen voor het gevaar van struikelen over een bureaustoel:

‘Dat de bureaustoelen niet netjes in de hoek maar overal en nergens stonden, hetgeen door Rijnvicus wordt bestreden, maakt de werkplek niet ondeugdelijk of risicovol. Deze omstandigheid maakt juist dat van [verzoeker] de nodige oplettendheid en voorzichtigheid mocht worden verwacht bij het betreden van de werkplek en het pakken van haar bureaustoel. Rommel is in beginsel een normaal risico dat aan het dagelijks leven is verbonden en doet zich ook voor in veel voorkomende situaties buiten het werk, zodat Rijnvicus daar niet voor hoefde te waarschuwen. Daar komt bij dat de samenloop van omstandigheden zo onwaarschijnlijk is dat Rijnvicus in redelijkheid niet hoefde te verwachten dat het pakken van een bureaustoel tot een ongeval zou leiden, zoals [verzoeker] is overkomen.’

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

De rechter concludeert dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De werkgever hoefde geen maatregelen te nemen om dit ongeval te voorkomen en is niet aansprakelijk voor de schade:

‘De slotsom is dat Rijnvicus [verzoeker] niet heeft blootgesteld aan een groter risico dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord was en dat het ongeval te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit betekent dat Rijnvicus de op haar rustende zorgplicht niet heeft geschonden en het verzoek van [verzoeker] voor recht te verklaren dat Rijnvicus aansprakelijk is voor het haar overkomen arbeidsongeval zal worden afgewezen.’

Rotzooi op werkplekken

De rommel achter de balie lijkt in dit geval uit niet veel meer te bestaan dan een aantal bureaustoelen zonder vaste plaats. De rechter merkt op dat rommel in principe een normaal risico is. Onvoldoende aandacht van een werkgever voor vrije looppaden, objecten op de vloer en andere ‘rommel’ op de werkvloer levert in veel gevallen wel degelijk een schending van de zorgplicht op.

Kosteloze hulp bij uw schadeclaim

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 16 november 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:21227