Belang tijdig aansprakelijk stellen werkgever: Een werknemer raakt gewond bij een arbeidsongeval. De werkgever meldt het ongeval bij de verzekering (AVB-polis). De werknemer laat echter na de werkgever aansprakelijk te stellen. De rechter oordeelt dat de vordering is verjaard.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Overijssel laat zien dat het belangrijk is de werkgever nja een arbeidsongeval tijdig aansprakelijk te stellen. Ook in het geval de verhouding met de werkgever goed is. De werknemer met letselschade dacht in dit geval waarschijnlijk dat alles geregeld was, maar het ontbreken van een aansprakelijlkstelling betekent dat het slachtoffer geen schadevergoeding krijgt.

Aansprakelijkstelling is noodzakelijk: melding bij verzekeraar is onvoldoende

De werkgever meldt de schade bij de verzekeraar, maar de werkgever is niet aansprakelijk gesteld. Na een ongeval zijn werknemers vaak terughoudend. De relatie met de werkgever is belangrijk en een aansprakelijkstelling zet deze mogelijk onder druk. Het is voor werknemers belangrijk de eigen belangen veilig te stellen. De werkgever tijdig aansprakelijk stellen na een arbeidsongeval is daarom belangrijk. Zo voorkomt u dat uw letselschade vordering verjaart. Het inschakelen van een (gratis) letselschade advocaat helpt hierbij.

Belang tijdig aansprakelijk stellen werkgever

Normale verjaringstermijn letselschade is 5 jaar

De verjaringstermijn bij letselschade is meestal vijf jaar. De verjaringstermijn begint de dag nadat de schade en de aansprakelijke partij bekend zijn:

‘Artikel 3:310, eerste lid BW bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.’

Wanneer begint de verjaringstermijn bij letselschade te lopen?

De rechter beoordeelt wanneer de verjaringstermijn is gaan lopen. Dit is de dag na de dag van het ongeval. De werknemer was op die dag bekend met zijn verwondingen (de schade) en de aansprakelijke partij (de werkgever):

‘Het arbeidsongeval is [verzoeker 1] overkomen op 18 maart 2013. Nu hij die dag nog aan zijn linkervoet is geopereerd, was meteen duidelijk dat hij letsel had. Omdat het een arbeidsongeval betrof, was ook terstond duidelijk dat [verzoeker 2] als werkgever de (eventueel) aansprakelijke partij is.’

Aansprakelijkstelling voor verstrijken verjaringstermijn

Vervolgens beoordeelt de rechter of het slachtoffer de werkgever voor afloop van de vijf jaar termijn aansprakelijk stelde:

’Dit betekent dat de verjaringstermijn van vijf jaar op 19 maart 2013 is gaan lopen en op 19 maart 2018 was verstreken. Niet ter discussie staat dat [verzoeker 1] [verzoeker 2] pas op 21 juni 2019 aansprakelijk heeft gesteld ter zake van het ongeval (zie ook het bericht van [betrokkene] aan [betrokkene] van 24 april 2019).’

Werkgever moet beroep doen op verjaring

De werkgever is aansprakelijk. Niet de verzekeraar. Als de werkgever geen beroep doet op verjaring dan is dit in strijdt met de polisvoorwaarden. De verzekeraar biedt dus geen dekking als de verjaringstermijn is verlopen. De werkgever kan nalaten een beroep te doen op de verjaring, maar draagt in dat geval zelf de schade:

‘Het feit dat de vordering van [verzoeker 1] op [verzoeker 2] is verjaard, betekent dat [verzoeker 2] deze vordering niet meer met succes als claim onder de AVB-polis bij [verweerster] kan indienen. Op grond van de polisvoorwaarden is [verzoeker 2] gehouden om alles na te laten wat de belangen van [verweerster] kan schaden (zie 4.1.3), op straffe van verval van het recht op vergoeding. Zo [verzoeker 2] zich dus in een door [verzoeker 1] te starten procedure niet zou beroepen op verjaring, zou zij de belangen van [verweerster] schaden en het recht op uitkering verliezen. Zou [verzoeker 1] [verweerster] direct aanspreken tot schadevergoeding, dan kan [verweerster] zich beroepen op verjaring.’

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Overijssel 28 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1437