De rechtbank Midden-Nederland behandelde onlangs een vordering van een verzekerde die het (achteraf) niet eens was met de door zijn verzekering gesloten regeling. Is de verzekerde gebonden aan de door de verzekeraar gemaakte afspraken?

De vraag die de rechter in deze procedure beantwoordt is of de verzekerde gebonden is door de afspraken die namens het slachtoffer zijn gemaakt over de afhandeling van de schade van een aanrijding. De eisende partij is, nadat een vaststellingsovereenkomst is gesloten over de schade van een aanrijding, ontevreden over de (door zijn advocaat) gemaakte afspraken:

‘Hij vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat de verzekerde van ASR de aanrijding heeft veroorzaakt en schadeplichtig is. Hij vordert ook dat ASR de schade aan zijn auto, door een Duits expertisebureau begroot op € 12.367, vermeerderd met rente en (buiten)gerechtelijke kosten, aan hem vergoedt.’

Gerechtvaardigd vertrouwen dat geschil was afgewikkeld

De rechter beoordeelt of de eisende partij nog terug kan komen op de eerder gemaakte en vastgelegde afspraken. De partijen maakten afspraken over de schade en de kosten van de schadeclaim. Bij de onderhandelingen werd de eisende partij vertegenwoordigd door een advocaat. In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen elkaar finale kwijting verleend. Dit betekent dat partijen verklaren dat zij geen vorderingen meer op elkaar hebben en dat het geschil is afgerond. De rechter oordeelt daarom dat de aansprakelijk gestelde partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het geschil was afgewikkeld:

‘Op basis van de hiervoor weergegeven mailwisseling staat vast dat partijen een (vaststellings)overeenkomst hebben gesloten waarmee zij de discussie over de toedracht van de aanrijding en de schadeplichtigheid hebben beëindigd. Zowel [eiser] als ASR hebben immers expliciet aangegeven in te stemmen met de betaling van € 5.500,00 van ASR aan [eiser] . Daarnaast zijn partijen het eens geworden over het dragen van de eigen (proces)kosten en over het verlenen van finale kwijting over en weer. Gelet hierop mocht ASR er gerechtvaardigd op vertrouwen dat het geschil tussen partijen was afgewikkeld.’

Kan het slachtoffer nog terug komen op een door zijn advocaat gesloten overeenkomst, Rechtbank Midden-Nederland 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4245

Dwaling over inhoud vaststellingsovereenkomst

Tijdens de zitting doet de eiser een beroep op dwaling. Voor hem zou niet duidelijk zijn geweest wat de inhoud was van de regeling. De rechter wijst het verzoek af. Als het slachtoffer een verkeerde voorstelling had van de overeenkomst die hij sloot met de verzekeraar dan is de eiser zelf verantwoordelijk voor de onduidelijkheid:

‘De kantonrechter oordeelt dat [eiser] de verkeerde voorstelling van zaken over de omvang van de uitkering aan [A] aan zichzelf te wijten heeft.’

Veroordeling om werkelijk gemaakte rechtsbijstandskosten te voldoen

De rechter bepaalt dat de eiser de rechtsbijstandskosten van de aansprakelijke partij moet betalen. Als een partij de kosten van de ander moet bepalen, dan is dit normaal gesproken een standaard bedrag. Dit bedrag dekt niet alle kosten van de procedure. Een veroordeling in de werkelijke kosten van de procedure is mogelijk als er sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. In dit geval vindt de rechter dat de eiser de procedure tegen beter weten in heeft voortgezet. De eiser had volgens de rechter bovendien geen belang bij deze procedure:

‘Er kan plaats zijn voor een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand indien sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen.‘

Begroting werkelijk gemaakte rechtsbijstandskosten

ASR geeft aan dat zij ruim € 13.000,– uitgaf aan advocaatkosten. De veroordeling in de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand betekent niet dat de tegenpartij zomaar alle kosten vergoed krijgt. De rechter beoordeelt wel of de kosten het gevolg zijn van het misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. In dit geval begroot de rechter de kosten op € 3.500,–. Bij een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten van de procedure houdt de rechter dus wel rekening met de wijze van procederen en de vraag of de gemaakte kosten redelijk zijn:

‘Het staat ASR uiteraard vrij om zich te laten bijstaan door een advocaat van haar eigen keuze en zelf afspraken te maken over uurtarief en aantal uren. Maar gelet op het relatief eenvoudige karakter van dit geschil begroot de kantonrechter de kosten die een gevolg zijn van het onrechtmatig handelen van [eiser] op € 3.500,00.’

Verrekening proceskosten met schadevergoeding

De rechter voegt nog toe dat de eiser wel recht heeft op de in de vaststellingsovereenkomst afgesproken vergoeding van € 5.500,–. De eiser moet echter ook een bedrag van € 3.500,– betalen voor de proceskosten. De rechter geeft aan dat de verzekeraar deze bedragen met elkaar mag verrekenen:

‘ASR mag desgewenst (gedeeltelijk) betalen door verrekening met haar vordering op [eiser] op grond van dit vonnis.’

Schakel een letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4245