Arbeidsongeluk val door plafond: Twee werknemers van het een bedrijf zijn op een plafond aan het werk. Twee werknemers van een ander bedrijf zijn vanuit de ruimte hieronder het plafond aan het afbreken. De twee werknemers vallen door het plafond en raken gewond. De rechtbank Overijssel beoordeelt wie er aansprakelijk is voor de schade van dit arbeidsongeluk.

Werken op een plafond dat wordt afgebroken, is natuurlijk zeer gevaarlijk. De vraag is echter bij welke partij in dit geval de verantwoordelijkheid ligt voor dit risico. De eiser in deze procedure is de werkgever van de werknemers die door het plafond zijn gevallen. De aansprakelijk gestelde partijen zijn de eigenaar van het pand en de werkgever van de werknemers die het plafond aan het afbreken waren.

Arbeidsongeluk val door plafond, Arbeidsongeluk val door plafond, Rechtbank Overijssel 8 november 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4496, val door p[lafond, arbeidongluk val door plafoond, door plafond vallen

Beoordeling arbeidsongeluk val door plafond

De rechter wijst de aansprakelijkheid uiteindelijk af. Er was duidelijk gecommuniceerd dat het plafond op die dag werd afgebroken en dat het werken op het plafond niet mogelijk was. De betrokken werknemers wisten ook dat het plafond waarop zij werkten, werd afgebroken. Dat de werknemers toestemming kregen om het plafond te betreden is niet gebleken. Daarnaast is er ook geen sprake van een gebrekkig opstal. Tijdens een verbouwing mag niet van een plafond worden verwacht dat dit voldoende draagkracht heeft voor twee personen.

Aansprakelijkheid voor val door plafond

De rechter beschrijft de standpunten van de partijen en de te maken afweging. De centrale vraag is waar de verantwoordelijkheid ligt voor het werken op het plafond terwijl dit werd afgebroken:

‘In deze zaak gaat het om de vraag of en zo ja wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval op 22 oktober 2021. Is dat Neptunus omdat zij mogelijk toestemming heeft gegeven aan [betrokkene 1] en [betrokkene 2] van [eiseres] om het plafond te betreden en hen niet te waarschuwen wegens het slopen van het plafond? Of omdat sprake was van een gebrekkige opstal? Of is dat Inoflex omdat zij ter plekke geen waarschuwing heeft geplaatst of een andere veiligheidsmaatregel heeft getroffen? Of moet [eiseres] de gestelde schade zelf dragen omdat zij [betrokkene 1] en [betrokkene 2] op 22 oktober 2021 werk boven het plafond heeft laten verrichten, terwijl zij wist dat het plafond na 21 oktober 2021 niet meer betreden mocht worden omdat het plafond zou worden gesloopt?’

Artikel 6:170 BW: aansprakelijkheid ondergeschikten

De werkgever is aansprakelijk voor schade die ondergeschikten veroorzaken. Daarvoor beoordelen we of deze ondergeschikten onrechtmatig hebben gehandeld. In dit geval is het dus de vraag of de werknemers van het aansprakelijk gestelde bedrijf onrechtmatig handelde ten opzichte van de collega’s die gewond raakten. De rechter neemt aan dat het plafond niet afgezet hoefde te worden. Er was duidelijk afgesproken dat op die datum niet op het plafond gewerkt kon worden. De werknemers hoefden het plafond niet af te zetten, omdat zij er geen rekening mee hoefde te houden dat iemand toch het plafond zou betreden. De werknemers die het plafond aan het afbreken waren en hun werkgever zijn daarom niet aansprakelijk voor de schade:

‘De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat het plafond op zichzelf niet gevaarzettend was en dat Neptunus of Inoflex niet was gehouden de toegang tot het plafond met bijvoorbeeld een lint af te zetten. Met [eiseres] was op woensdag 20 oktober 2021 ook afgesproken dat zij tot en met donderdag 21 oktober 2021 op het plafond haar werkzaamheden kon verrichten en daarna niet meer. Beide mochten ervan uitgaan dat [eiseres] zich daaraan zou houden. [betrokkene 1] wist dat volgens zijn verklaring ook en zowel hij als [betrokkene 2] hebben op de bewuste vrijdag gezien dat het plafond werd gesloopt.’

Gebrekkige opstal ex artikel 6:174 en 6:181 BW

De eiser vindt dat er ook sprake is van aansprakelijkheid op grond van een gebrekkig opstal. Dit betekent dat het gebouw niet voldoet aan de eisen die we daaraan in de gegeven omstandigheden mogen stellen. De rechter wijst deze claim af. In het gebouw was sprake van een grootschalige verbouwing. Onderdeel van de verbouwing was het doorbreken van de plafonds. Van een vloer en een gebouw mag onder deze omstandigheden niet worden verwacht dat de vloer twee volwassen mensen kan dragen:

‘Onderdeel daarvan was het doorbreken van plafonds. Ingeval van een dergelijke verbouwing kan niet de eis worden gesteld dat het plafond twee volwassen personen kan dragen, zodat reeds om die reden geen sprake kan zijn van een gebrekkige opstal in de zin van artikel 6:174 BW en daarmee evenmin van aansprakelijkheid van Neptunus als bedrijfsmatige gebruiker ex artikel 6:181 BW.‘

Gratis rechtshulp

Rechtshulp bij letselschade is in de meeste gevallen kosteloos. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Overijssel 8 november 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4496