Een onrechtmatige daad is een grondslag voor schadevergoeding. Iemand die onrechtmatig handelt betaalt de schade die daarbij ontstaat. De onrechtmatige daad is een veel gebruikt juridisch leerstuk.

Onrechtmatig handelen roept automatisch een schadevergoedingsplicht in het leven. De eiser bewijst om een schadevergoeding te krijgen dat is voldaan aan de vereisten van een onrechtmatige daad.

Criteria onrechtmatige daad

Om een vergoeding te krijgen voor schade door een onrechtmatige daad toetsen we aan 5 vereisten. Er is sprake van een schadevergoedingsplicht als aan de volgende vereisten is voldaan: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Om een schadevergoeding te claimen bij stelt u de veroorzaker van de schade aansprakelijk. Dit betekent dat u (schriftelijk) te kennen geeft dat handelen onrechtmatig is, dat u schade leed en dat de veroorzaker uw schade moet vergoeden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek

De onrechtmatige daad is opgenomen in artikel 162 van boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) luidt:

Lid 1: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
Lid 2: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
Lid 3: Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onrechtmatige daad: onrechtmatigheid

De wet noemt drie voorbeelden van onrechtmatigheid:

  • Een inbreuk op een recht;
  • Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht;
  • Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

Of iets daadwerkelijk onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden. Enige hinder moeten we voor lief nemen. Een inbreuk op de privacy, lichamelijke integriteit of hinder zijn voorbeelden van onrechtmatig handelen.

Onrechtmatige daad: toerekenbaarheid

De onrechtmatige handeling moet toe te rekenen zijn aan de dader. Een onrechtmatige daad is toerekenbaar als er sprake is van schuld of als het onrechtmatig handelen in de risicosfeer van de dader ligt. In het normale spraakgebruik bedoelen we met toerekenbaarheid dat er sprake is van een fout. We spreken ook wel van verwijtbaar gedrag.

Onrechtmatige daad: schade

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet er schade zijn. Deze schade kan volgens de wet bestaan uit ‘vermogensschade en ander nadeel’. Vermogensschade bestaat uit geleden verlies en gederfde winst. Met ander nadeel bedoelen we vooral immateriële schade. Bijvoorbeeld depressieve gevoelens door letsel, afname van levensvreugde en andere niet of nauwelijks in geld uit te drukken schade.

Onrechtmatige daad: causaliteit

Causaliteit betekent dat de schade het rechtsreeks gevolg is van het onrechtmatige handelen. Als de schade ook zonder het handelen was ontstaan, ontbreekt de causaliteit.

Onrechtmatige daad: relativiteit

Relativiteit houdt in dat de overtreden norm/regel tegen de ontstane schade beschermt. Als dit verband ontbreekt betaalt de onrechtmatige handelde persoon de schade niet. Het relativiteitsvereiste staat in artikel 6:163 BW:

“geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.”

Een goed voorbeeld is de arts die zonder diploma werkt. De eisen die de wet aan dokters stelt, beschermen de volksgezondheid. Een arts (met diploma) krijgt dus geen schadevergoeding voor misgelopen omzet vanwege de concurrentie van een niet gediplomeerd arts.

Schadevergoeding

Onze specialisten handelen schade af. In veel gevallen kan dit kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt onze kosten. Zo krijgt u zorgeloos de schadevergoeding waar u recht bop heeft. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres